Terugblik 2022: feiten, cijfers en beelden


4 januari 2023

Waar in februari nog de stormen Dudley, Eunice en Franklin over ons land raasden, volgden niet veel later de droogteberichten elkaar in hoog tempo op. Voor dit jaar staan we ook weer klaar om de nieuwe extremen het hoofd te bieden. Of het nu gaat om droogte, piekbuien of het houden van droge voeten. Aan het begin van 2023 blikken we eerst graag met je terug op 2022. We wensen je veel leesplezier!

Onderhoud en beheer van dijken

Een veilige Maasdijk; sterk en hoog genoeg om het water te kunnen keren, dat is wat we willen. We werkten dan ook hard aan het beheren, controleren, versterken en onderhouden van de Maasdijk en kleinere waterkeringen. Ook in 2022 veel bedrijvigheid:

Zuiveren van rioolwater

Onze rioolwaterzuiveringen draaiden weer op volle toeren om het vuile rioolwater van inwoners en bedrijven in Oost-Brabant weer schoon terug te geven aan de natuur. Uit rioolwater halen we ook waardevolle grondstoffen. Het jaar 2022 levert interessante cijfers op:

Energie- en klimaatneutraal én circulair

In 2030 willen we alle energie, voor eigen gebruik, zelf opwekken. En in 2050 willen we klimaatneutraal zijn en bijdragen aan een circulair Nederland. Dit betekent netto geen uitstoot van broeikasgas, het minimaliseren van primaire grondstoffen (fossiel, metaal, mineraal), circulair ontwerpen en kringlopen sluiten. Ook in 2022 zetten we belangrijke stappen.

Vergistingtank biogas en zonnepanelen rioolwaterzuivering Den Bosch

Innoveren

Innoveren, vernieuwen, verbeteren, grote en kleine stappen. Onze innovatoren zijn er maar druk mee. Continu zoeken zij naar manieren om slimmer en duurzamer te werken. In 2022 ging de aandacht uit naar vele verkenningen, pilots, demonstraties en samenwerkingen.

Collega werkt met de hololens op een zuivering
Collega krijgt uitleg van werken met de hololens

Onderhoud en sloten

Als sloten en beken dichtgroeien kan het water niet goed stromen. Daarom maaien en baggeren we onze watergangen. In 2022 hebben we weer heel wat meters onder handen genomen.

Verbeteren van de dienstverlening

Wij blijven onze dienstverlening aan inwoners, boeren, ondernemers en samenwerkingspartners verbeteren. Dat doen we persoonlijk én digitaal, ook in 2022.

 • Op onze website kun je steeds meer digitaal regelen met DigiD en eHerkenning. Denk bijvoorbeeld aan: een melding doen, subsidie aanvragen of een klacht indienen. We hebben maar liefst 26 e-formulieren. Inloggen kan als burger DigiD, bedrijf (eHerkenning) en Europese burger (eIDAS). Heel veel is digitaal te regelen, maar de warme stem van onze collega’s is er ook altijd
 • Met behulp van de Vergunningenchecker kun je digitaal eenvoudig checken of je een vergunning nodig hebt.
 • Op tal van plekken zijn we aan het werk, vast ook bij jou in de buurt. Kijk via de kaart op onze website welk project in welke gemeente speelt.

Educatie

School uit Veghel winnaar actie ‘Waterdiertjes vangen met ecoloog’

Subsidies

 • Met 497 aanvragen hebben we in 2022 nog meer klimaatsubsidies verleend dan de jaren hiervoor: in 2020 160 aanvragen en in 2021 274 aanvragen. De meeste aanvragen hebben geleid tot een groenere omgeving door meer groene daken te realiseren en tuinen te vergroenen. Zo krijgen dieren, planten en water meer ruimte. Daarnaast is er in totaal meer dan 17.000 m2 afgekoppeld van de riolering. Bijvoorbeeld door de aanschaf van een regenton of infiltratiekrat. Hierdoor wordt iedere regendruppel opgevangen op de plek waar deze valt of komt direct in de bodem terecht. Zo gaat het schone regenwater niet onnodig meteen het riool in. En in droge periodes kun je met het opgevangen regenwater de tuin water geven. Win win!
 • In 2022 hebben we aan 21 aanvragen voor de subsidie recreatie-educatie-participatie toegekend, voor een totaalbedrag van €249.138,10. Het subsidieplafond voor deze regeling is €250.000 per jaar, dus er is in 2022 maximaal gebruik van gemaakt. We zien aanvragen binnenkomen voor zeer uiteenlopende projecten: van natuur-/watereducatie voor scholen tot cultuurhistorische wandelroutes en van evenementen rondom 200 jaar Zuid-Willemsvaart tot realisatie van een centraal infopunt voor SUP- en kanoroutes.

 • In 2022 is 14 keer de subsidie biodiversiteit aangevraagd, voor bijvoorbeeld het planten van fruitbomen, het plaatsen van nestkastjes of bijenhotels.

 • Voor boeren en inwoners van het buitengebied is er nog de STILA-regeling, voor bijvoorbeeld de realisatie van een natuurvriendelijke oever of poel.

Bijenhotel gerealiseerd met de subsidie biodiversiteit

Projecten

Ook in 2022 werkten we aan vele projecten voor schoon, veilig en voldoende water in Oost-Brabant.

 • We startten met de werkzaamheden voor een klimaatbestendig en natuurvriendelijk beekdal in Asten en Someren. We laten onder meer de Aa en Kleine Aa weer slingeren, leggen vispassages aan en automatiseren of vervangen stuwen in het gebied.
 • We pakten de monding van de Campagnebeek bij Maashees aan. Hier verwijderden we onder meer stortsteen zodat vissen de beek in kunnen trekken. En we creëerden meer ruimte voor water, bij hevige buien.
 • We rondden het groot onderhoud aan de Peelkanalen af. Ongeveer 100.000 kuub slib is daar verwijderd, wat neerkomt op zo’n 4.000 vrachtwagens.
 • We pasten onder meer stuwen en duikers aan in de Beekerloop in Asten en maakten de beek op sommige plekken breder. Het water kan nu sneller wegstromen en zorgt bij piekbuien voor minder overlast in nabij liggende wijken. En nieuwe natuurvriendelijke oevers en vispassages verbeteren de biodiversiteit in de beek.
 • We startten in de Maashorst om verdroging in het natuurgebied tegen te gaan. We organiseerden bijeenkomsten met samenwerkingspartners, belanghebbende organisaties en omwonenden van waterlopen. We werken toe naar een plan met maatregelen die we in 2023 kunnen uitvoeren.
 • We onderzochten hoe we ’s-Hertogenbosch en omgeving kunnen beschermen tegen extreem hoogwater. Mogelijke oplossingen zijn nu in beeld en die gaan we in 2023 uitwerken.
 • Meerder projectplannen zijn definitief vastgesteld door ons dagelijks bestuur en gaan komend jaar in uitvoering, zoals: de plannen voor de herinrichting van de Graafsche Raam, Oeffeltse Raam, ’t Gulden Land en Sint Jansbeek.
 • We automatiseerden stuwen en legden stuwen aan. Zo kunnen we het waterpeil beter reguleren en snel inspelen op natte en droge weersomstandigheden.
 • We organiseerden tientallen informatiebijeenkomsten en werksessies om inwoners en belanghebbenden bij te praten en om ideeën op te halen over projecten in de omgeving.
 • We leverden een nieuwe grondstrategie op voor de opgaven in het waterbeheerplan 2022-2027
 • We startten met de grondverwerving voor project Meanderende Maas.
 • De grondverwerving voor project Wijboschbroek werd in 2022 hervat en bevindt zich nu in de afrondingsfase.

In 2023 op de hoogte blijven van onze werkzaamheden?

Abonneer je gratis voor onze wekelijkse nieuwsservice!

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief en ontvang leuke en interessante artikelen over diverse onderwerpen wekelijks in je mailbox. Iedere donderdag om 12.00 uur ontvang jij als abonnee een automatische nieuwsbrief met ons laatste nieuws. Leuk als je abonnee bent of wordt!