Natte Natuurparel Wijboschbroek


Wijboschbroek is een natuurgebied, gelegen tussen Schijndel en de Zuid-Willemsvaart. De naam ‘Broek’ geeft al aan dat het een nat gebied is. Maar de laatste decennia en zeker de laatste twee jaar is sprake van ernstige verdroging. Hierdoor hollen natuurwaarden achteruit. Het eigendom en beheer is bovendien versnipperd. Staatsbosbeheer is de grootste grondeigenaar en probeert natuur te behouden en te herstellen. Sinds 2019 werken waterschap Aa en Maas en Provincie Noord-Brabant hier aan mee. Het waterschap heeft als doel Wijboschbroek als natte natuurparel goed in te richten.

Locatie

Wijboschbroek is een ca 600 ha groot natuurgebied, onderdeel van het NatuurNetwerk Brabant, gelegen tussen Schijndel en de Zuid-Willemsvaart.

Wat gaan we doen?

 • Inrichting van delen aan de oostzijde van Wijboschbroek. Bosgroep Zuid voert een pilot uit met inrichtingsmaatregelen om de biodiversiteit te vergroten;
 • We voeren individuele gesprekken met grondeigenaren over welke kansen zij zien;
 • We kopen gronden aan;
 • We stellen kavelruilen op. Blijvende Boomteeltpercelen ruilen we vanuit de kern naar de rand;
 • We stellen een inrichtingsplan op over met name aanpassingen aan de waterhuishouding, maar we kijken ook naar andere kansrijke doelen: waterconservering, faciliteren van wandelen en fietsen, stimuleren van landbouwinnovaties, behoud van cultuurhistorie etc.;
 • We laten het inrichtingsplan uitvoeren.

Planning

1

2019 - 2021

Grondaankopen en -ruilingen. Als onderdeel hiervan voeren we keukentafelgesprekken. Verder  benoemen we globale inrichtingsmaatregelen in een schetsontwerp (2021).

2

2022

Nadere uitwerking van de inrichtingsplannen en het schetsontwerp in een voorontwerp. Voorbereiding van de uitvoering (o.a. vergunningen aanvraag en  aanbesteding).

3

2023 - 2024

Uitvoering van de maatregelen.

Wat hebben we gedaan?

Het waterschap Aa en Maas heeft met de Provincie Noord-Brabant een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Vervolgens zijn in de eerste helft van 2019 enkele projectgroep- en stuurgroepoverleggen gehouden. Daarin zijn besluiten genomen hoe de gebiedsinrichting verder invulling te geven. De Bosgroep Zuid heeft een communicatietraject met grondeigenaren voor subsidie ingediend. De subsidie is toegekend. Op 2 juli 2019 was er een inloopavond voor grondeigenaren. We hebben daarin de planaanpak nader toegelicht en keukentafelgesprekken aangekondigd. Belangstellenden hebben zich hiervoor opgegeven.

Samenwerkingspartners

 • Gemeente Meierijstad
 • Staatsbosbeheer
 • Provincie Noord Brabant
 • ZLTO
 • Vertegenwoordigers van de plaatselijke milieuorganisatie
 • Bosgroep Zuid Nederland

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van het Wijboschbroek:

Optimalisatie Peilbeheer Biezenloop

De beek de Biezenloop

Waterschap Aa en Maas verbetert de watervoorziening in het stroomgebied van de Biezenloop. Dit gebeurt in samenspraak met belanghebbenden. Zo ontstaat er een goede balans tussen peilbeheer en de lokale waterbehoefte. Hierdoor spelen we beter in op situaties van wateroverlast en droogte.