Natte Natuurparel Wijboschbroek


Tussen Schijndel en de Zuid-Willemsvaart ligt natte natuurparel Wijboschbroek. De bijzondere natuur is er sterk afhankelijk van natte omstandigheden. Maar het natuurgebied kampt al lange tijd met verdroging. De droge zomers van de afgelopen jaren hebben geleid tot een te lage grondwaterstand. Zeldzame planten zoals zwartblauwe rapunzel, knikkend nagelkruid en éénbes staan er onder grote druk. Met het uitvoeren van maatregelen willen we de waterhuishouding in het gebied verbeteren. Dan kan de bijzondere natuur zich weer herstellen.

We pakken de verdroging aan samen met Staatsbosbeheer, de grootste grondeigenaar in het gebied, provincie Noord-Brabant en Groen Ontwikkelfonds Brabant. ZLTO is betrokken om de belangen van de agrarische sector in te brengen. Eerder verworven gronden worden ingericht. Particulieren in de kern krijgen de mogelijkheid hun grondbezit naar de rand te ruilen. Zo komen we tot een afgewogen aanpak voor herstel van het bijzondere Wijboschbroek. Dit project volgt op eerder uitgevoerde maatregelen (fase 1) tegen verdroging, met name aan en rondom de Biezenloop.

Locatie

Het Wijboschbroek is een ca 600 ha groot natuurgebied, onderdeel van het NatuurNetwerk Brabant, gelegen tussen Schijndel en de Zuid-Willemsvaart.

Wat gaan we doen?

 • Inrichting van delen aan de oostzijde van het Wijboschbroek. Bosgroep Zuid voert een pilot uit met inrichtingsmaatregelen om de biodiversiteit te vergroten;
 • We stellen kavelruilen op. Blijvende Boomteeltpercelen ruilen we vanuit de kern naar de rand;
 • We stellen een inrichtingsplan op voor met name aanpassingen aan de waterhuishouding en verworven percelen voor nieuwe natuur. Ook kijken we naar andere kansrijke doelen: waterconservering, faciliteren van wandelen en fietsen, stimuleren van landbouwinnovaties, behoud van cultuurhistorie etc.;
 • We laten het inrichtingsplan met daarin de uitgewerkte maatregelen uitvoeren door een aannemer.

Planning

1

2022

Het uitwerken van kavelruilvoorstellen voor de vrijwillige kavelruil natuurgrond. Ter voorbereiding hierop alle percelen taxeren.

2

2022 - 2024

Het uitwerken van een (definitief) ontwerp en het inrichtingsplan. Doorlopen van de bestuurlijke procedure ter vaststelling van het projectplan Waterwet (projectbesluit).

3

2024 - 2025

Voorbereiden van de uitvoering, o.a. vergunningenaanvraag en aanbesteden van de opdracht. Maatregelen realiseren door het uitvoeren van de werkzaamheden.

Wat hebben we gedaan?

 • We hebben met provincie Noord-Brabant een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.
 • Vervolgens hebben we door meerdere verkennende onderzoeken de exacte gebiedsopgave nader bepaald. Een van deze onderzoeken betrof de wensen van de particuliere grondeigenaren in het Wijboschbroek in kaart te brengen. Hiervoor zijn keukentafelgesprekken gevoerd. Het resultaat hiervan vormt de basis voor de kavelruilvoorstellen. Ook zijn stappen gezet in het verwerven van de gewenste grondposities.
 • Op 20 september 2022 hielden we een inloopbijeenkomst om omwonenden en belangstellenden bij te praten over de plannen.
 • Op 12 juli 2023 deelden we het voorlopig ontwerp met omwonenden en belangstellenden tijdens een inloopbijeenkomst.
 • Het ontwerp-projectplan Waterwet lag van 15 december 2023 tot en met 26 januari 2024 ter inzage.

Samenwerkingspartners

 • Gemeente Meierijstad
 • Staatsbosbeheer
 • Provincie Noord Brabant
 • Groen Ontwikkelfonds Brabant
 • ZLTO
 • Vertegenwoordigers van de plaatselijke milieuorganisatie
 • Bosgroep Zuid Nederland

Dit project is mede mogelijk dankzij financiële steun van provincie Noord-Brabant en Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Logo-Provincie-1530x852

11753_logo_gob_300_dpi

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in (de buurt van) het Wijboschbroek:

Optimalisatie Peilbeheer Biezenloop

De beek de Biezenloop

Waterschap Aa en Maas verbetert de watervoorziening in het stroomgebied van de Biezenloop. Dit gebeurt in samenspraak met belanghebbenden. Zo ontstaat er een goede balans tussen peilbeheer en de lokale waterbehoefte. Hierdoor spelen we beter in op situaties van wateroverlast en droogte.

Project van andere partij

 • Herstel leembos Wijboschbroek - pilotproject Staatsbosbeheer. Veel leembossen in Noord-Brabant hebben het moeilijk door verzuring en eutrofiëring, ook wel vermesting genoemd. Dit geldt ook voor het leembos in Wijboschbroek. In het najaar van 2022 start Staatsbosbeheer samen met Bosgroep Zuid Nederland een pilotproject om dit aan te pakken.

Contact

Peter Buster

P.Buster_DSC_0576-medium
Functie
Projectleider
Telefoon
06 - 55 68 66 13

Sjoerd Oomen

sjoerd 1
Functie
Projectmedewerker
Telefoon
06 - 22 28 57 94

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden voor nieuwsbrief
Kies een nieuwsbrief
BeveiligingsvraagVerplicht veld
U dient cookies te accepteren om deze captcha te kunnen gebruiken.