Bezwaar tegen een beslissing van ons bestuur


Als je het niet eens bent met een besluit van het waterschap en je bent belanghebbende, dan kun je daar in veel gevallen bezwaar tegen maken. Je bent belanghebbende als je belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken. Hoe je een bezwaarschrift indient, lees je onderaan het besluit of in de publicatie in de krant. Je kunt een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na bekendmaking van het besluit. Je betaalt geen kosten voor het indienen van een bezwaarschrift.

Een bezwaarschrift indienen

Voordat je een bezwaarschrift indient, kun je bellen met de contactpersoon. De gegevens van de contactpersoon vind je in de brief waar je het niet mee eens bent.

Wil je een bezwaarschift indienen? Dat kan op twee manieren:

Digitaal

Wil je digitaal bezwaar maken? Vul dan onderstaand bezwarenformulier digitaal in. Hiervoor heb je jouw DigiD nodig. Wil je een bezwaarschrift indienen namens een bedrijf of organisatie? Log dan in met behulp van eHerkenning.

Als je kiest voor een digitaal formulier dan worden de gegevens uit je DigiD automatisch ingevuld, bijvoorbeeld jouw adres. Ook kun je de status van jouw bezwaarschrift volgen via het e-loket ‘Mijn Aa en Maas’. Je vindt ‘Mijn Aa en Maas’ rechts bovenaan de homepage van deze website.

Dien je bezwaar in

Schriftelijk

Je kunt per post een bezwaarschrift indienen. Je stuurt het bezwaarschrift naar waterschap Aa en Maas, t.a.v. cluster juridische zaken, Postbus 5049, 5201 GA ’s-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet minimaal de volgende gegevens bevatten:

  • Naam en adres;
  • Dagtekening van het bezwaarschrift;
  • Omschrijving of kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  • De gronden van het bezwaar;
  • Handtekening

Wil je een antwoord van ons per e-mail? Zet dan ook jouw e-mailadres in de brief.

Wat gebeurt er met je bezwaarschrift?

Je ontvangt zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging. Er wordt bekeken wat de beste manier is om je bezwaarschrift te behandelen. Het kan zijn, dat de secretaris van de commissie je in contact brengt met de betreffende medewerker om samen tot een oplossing te komen. Als dit lukt, dan worden de afspraken vastgelegd en is verdere behandeling van het bezwaarschrift niet meer nodig. Als er niet tot een oplossing wordt gekomen, dan zal de gewone procedure worden gevolgd en zal het bezwaarschrift worden voorgelegd aan de adviescommissie.

Je wordt uitgenodigd voor een hoorzitting van de commissie voor de behandeling van bezwaren. Dit is een onafhankelijke commissie waarvan de leden geen relatie met het waterschap hebben. Je mag iemand meebrengen naar de hoorzitting. Tijdens de hoorzitting krijg je de gelegenheid om je bezwaarschrift mondeling toe te lichten. De commissie kan vragen stellen.

Na de hoorzitting overlegt de commissie over het door haar uit te brengen advies. De secretaris van de commissie maakt een verslag van de hoorzitting en schrijft het advies. Dit advies is gemotiveerd en bevat een voorstel van de commissie voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

Naar aanleiding van het verslag van de hoorzitting, het advies van de commissie en de stukken die in het dossier zijn opgenomen, neemt het waterschap een beslissing op het bezwaarschrift. Het waterschap mag gemotiveerd afwijken van het advies van de commissie. Je ontvangt de beslissing op het bezwaarschrift per post met als bijlagen het verslag van de hoorzitting en het advies van de commissie.

Vragen? We helpen je graag!