Optimalisatie peilbeheer Biezenloop


Waterschap Aa en Maas heeft de watervoorziening in het stroomgebied van de Biezenloop verbeterd. Dit is gebeurd in samenspraak met belanghebbenden. Zo is er een goede balans ontstaan tussen peilbeheer en de lokale waterbehoefte. Hierdoor zijn we beter ingespeeld op situaties van wateroverlast en droogte.

Locatie

Het projectgebied is 17.000 hectare groot en omvat het stroomgebied van de Biezenloop, Schijndelse en Dungense loop, de Beekgraaf en een gedeelte van de Aa. Het gebied ligt voor het overgrote deel in de gemeenten Meierijstad en Sint-Michielsgestel.

Planning

Eind 2019 is de uitvoering afgerond. In de eerste helft van 2020 is het definitief streefpeilen besluit door het Dagelijks Bestuur vastgesteld.

Wat hebben we gedaan?

Op informatiebijeenkomsten onderzochten we wensen en kansen uit de streek. We keken onder andere naar de technische haalbaarheid, kosten, het hydrologische nut en de noodzaak. Dit leidde tot een pakket maatregelen. Inmiddels zijn alle werkzaamheden in het projectgebied gerealiseerd en functioneren alle stuwen en gemalen naar wens. Als sluitstuk zijn de streefpeilen van stuwen en gemalen bestuurlijk vastgesteld.

De maatregelen die genomen zijn:

  • We hebben de balans verbeterd tussen peilbeheer en de lokale waterbehoefte;
  • We hebben nieuwe of grotere stuwen geplaatst of geautomatiseerd om het waterpeil beter te reguleren;
  • We houden het water nu beter vast bij droogte en voeren het af bij wateroverlast;
  • We hebben duikers geplaatst of vergroot om het waterpeil beter te reguleren;
  • We streven naar minder wateroverlast bij normale en extreme weersomstandigheden;
  • We streven naar voldoende water in tijden van droogte.

Uitleg optimalisatie peilbeheer en streefpeilen

Onderdeel van de optimalisatie is dat we het peilbeheer voor landbouw, natuur en stedelijke behoeften op elkaar afstemmen. Dit doen wij door onder andere streefpeilen af te spreken met een beheermarge. Wat zijn streefpeilen? Hoe werkt dit in de praktijk? Wat doet het waterschap tijdens droogte, wat als het te nat is? In onderstaande animatie leggen we het uit.

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de Biezenloop:

Dynamisch Beekdal

Fietsbrug over de Aa

Het nieuwe beekdal biedt meer ruimte voor recreatie. We herstelden verloren gegane natuur. Zo voorkomen we wateroverlast in ‘s-Hertogenbosch.

Blauwe Poort Laarbeek

Visualisatie van de waterberging en waterhouderij bij Laarbeek

Gemeente Laarbeek is de waterpoort van de Peel. We richten hier een traject van 8,5 kilometer opnieuw in.

Natte Natuurparel Wijboschbroek

De beek de Biezenloop in het natuurgebied Wijboschbroek

Voor de Natte Natuurparel Wijboschbroek is een gebiedsontwikkeling gestart. Belangrijk doel is vernatting om soorten als blauwe rapunzel en eenbes te behouden.