Blauwe Poort Laarbeek


‘Blauwe Poort Laarbeek’ verwijst naar de gemeente Laarbeek als waterpoort van de Peel. Waterschap Aa en Maas richt in dit project een deel van de Aa, Snelleloop en de Boerdonkse Aa opnieuw in. We combineren verschillende werkzaamheden op het gebied van natuur, waterbeheer, cultuurhistorie en recreatie.

In 2018 is fase 1 van het project uitgevoerd: de realisatie van de innovatieve waterberging en waterhouderij. In 2021 zijn we gestart met fase 2: de voorbereidingen voor beekontwikkeling en een ecologische verbindingszone langs de Aa, Snelleloop en de Boerdonkse Aa.

Nieuws

Projectplan Waterwet Blauwe Poort Laarbeek fase 2 ter inzage

Ons algemeen bestuur heeft op 7 juni 2024 het projectplan Waterwet Beekherstel Blauwe Poort - Fase 2 vastgesteld. De inzagetermijn is van 20 juni 2024 tot en met 1 augustus 2024. In deze periode kan een zienswijze worden ingediend tegen het besluit. De stukken zijn gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl

Locatie

Het projectgebied van de Blauwe Poort Laarbeek ligt aan de noordoostzijde van Beek en Donk. Aan de westzijde grenst het aan de Boerdonkse Aa, aan de zuidzijde aan de N279, aan de oostzijde aan de Snelleloop en aan de noordzijde aan het punt waar de Aa en de Snelleloop samenkomen.

kaart
Projectgebied bestaat uit de geel gearceerde lijnen

Wat gaan we doen?

In het watersysteem langs de Aa, Snelleloop en Boerdonkse Aa nemen we een aantal klimaatrobuuste maatregelen. We richten de waterlopen op sommige plekken opnieuw in. Dit houdt onder meer in:

 • We laten de waterlopen op een aantal plaatsen weer meanderen en maken een aantal oevers minder steil. Zo ontstaat meer dynamiek en een grotere diversiteit aan planten en dieren.
 • We planten in de ecologische verbindingszone struiken en bomen voor de doelsoorten die daar baat bij hebben. Ook leggen we poelen voor amfibieën aan.
 • We maken vispassages bij enkele stuwen en gemalen. Zo krijgen vissen meer ruimte om zich te verplaatsen.

Planning

Het ontwerp-projectplan Waterwet ligt van 15 december tot en met 26 januari 2023 ter inzage. Daarna volgt het definitieve projectplan Waterwet. Na een akkoord van het algemeen bestuur op dit plan schakelen we een aannemer in. Het uitvoeren van de werkzaamheden start volgens de huidige planning in de tweede helft van 2024.

Wat hebben we gedaan?

 • In 2016 hebben we een integrale gebiedsvisie opgesteld samen met werkgroepen. Daarna is besloten het plan gefaseerd te realiseren. In 2018 zijn we gestart met fase 1: een innovatieve waterberging en waterhouderij. Ook zijn erlangs fiets- en wandelpaden en een uitkijktoren aangelegd. Ter voorbereiding op fase 2 zijn gronden verworven voor het herinrichten van delen van de Boerdonkse Aa en de Aa.
 • In 2021 hebben we de kansen en risico's, wensen en eisen voor fase 2 in kaart gebracht, samen met een ingenieursbureau. Dat hebben we gedaan op basis van de integrale gebiedsvisie en gesprekken met gemeenten en andere partners.
 • Het voorlopig ontwerp hebben we op maandag 18 juli met de streek en stakeholders gedeeld. Daarna kon nog online op het voorlopig ontwerp via deze projectpagina gereageerd worden. Op basis van de reacties kwamen we tot een definitief ontwerp, dat we op woensdag 26 april nogmaals hebben voorgelegd aan de omgeving.
 • Het ontwerp-projectplan Waterwet lag ter inzage van 15 december 2024 tot en met 26 januari 2024.

Samenwerkingspartners

 • Gemeente Laarbeek
 • Gemeente Gemert-Bakel
 • Gemeente Meierijstad
 • Provincie Noord-Brabant
 • Staatsbosbeheer
 • Lokale heemkundekringen

Project Blauwe Poort Laarbeek fase 2 is mede gefinancierd door provincie Noord-Brabant

Logo-Provincie-1530x852 (2)

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de Blauwe Poort in Laarbeek:

Beekontwikkeling 't Aa-dal Noord

langs-de-aa

Aa en Maas en de gemeenten langs de Aa willen het Aa-dal versterken. Overheden en betrokken uit de streek werken in zeven deelprojecten aan een mooier, klimaatbestendig Aa-dal.