Blauwe Poort Laarbeek


‘Blauwe Poort Laarbeek’ verwijst naar de gemeente Laarbeek als waterpoort van de Peel. Waterschap Aa en Maas richt binnen dit innovatieve waterproject een traject van 8,5 kilometer opnieuw in. We combineren verschillende werkzaamheden op het gebied van natuur, waterbeheer, cultuurhistorie en recreatie.

Locatie

Het projectgebied van de Blauwe Poort Laarbeek ligt aan de noordoostzijde van Beek en Donk. Aan de westzijde grenst het aan de Boerdonkse Aa, aan de zuidzijde aan de N279, aan de oostzijde aan de Snelle Loop en aan de noordzijde aan het punt waar de Aa en de Snelle Loop samenkomen.

Wat gaan we doen?

 • We richten de Aa, Boerdonkse Aa en Snelle Loop opnieuw in;
 • We realiseren een ecologische verbindingszone langs de Snelle Loop;
 • We verwijderen obstakels in de beken, zodat vissen weer stroomopwaarts kunnen zwemmen;
 • We zorgen voor waterberging, zodat water bij hevige regenval wordt opgevangen;
 • We besteden bij de waterberging veel aandacht aan het realiseren van natuur;
 • We zorgen ervoor dat agrariërs gebruik kunnen maken van het opgevangen water (waterhouderij);
 • We leggen fiets- en wandelpaden en een uitkijktoren aan.

Planning

We moeten het beekherstel langs de Aa, Boerdonkse Aa en Snelle Loop en de ecologische verbindingszone langs de Snelle Loop nog realiseren. Daarvoor moeten we eerst nog grond verwerven. Het waterschap blijft, in samenspraak met belanghebbenden in het gebied, zoeken naar kansen voor grondverwerving. Om de ecologische waarde van het gebied nu al te vergroten, starten we met het beheren van grond dat al in bezit is van het waterschap. We richten dit in als bloemrijk grasland.

Wat hebben we gedaan?

In 2016 formuleerden we samen met werkgroepen een integrale gebiedsvisie. Deze presenteerden we aan betrokkenen in het gebied. Het ontwerp-projectplan werd in 2017 geaccordeerd en in april 2018 zijn we gestart met de uitvoering. De waterberging en -houderij zijn eind 2018 gerealiseerd. Met de berging gaan we wateroverlast in het gebied tegen door het op te vangen in tijden van hevige regenval. In de waterhouderij wordt water juist vastgehouden, zodat dit bij droogte beschikbaar is voor agrariërs. De waterberging is zo ingericht dat bloemrijk grasland zich goed ontwikkelt en dat weidevogels en de ‘grote modderkruiper’ (beschermde vissoort) zich thuisvoelen. De fiets- en wandelpaden en de uitkijktoren langs de waterberging en -houderij zijn tevens eind 2018 opgeleverd.

Samenwerkingspartners

 • Waterschap Aa en Maas
 • Gemeente Laarbeek
 • Provincie Noord-Brabant
 • De Peel Duurzaam Platteland
 • Gemeente Gemert-Bakel
 • Gemeente Meierijstad
 • ZLTO
 • Laarbeeks Landschap/Gemerts Landschap
 • Heemkundekring De Lange Vonder
 • Heemkundekring De Kommanderij
 • Weidevogelwerkgroep Boerdonk
 • Weidevogelwerkgroep Laarbeek
 • IVN Laarbeek
 • Leekzicht

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de Blauwe Poort in Laarbeek:

De Kracht van het Aa-dal

Naambordje van de beek de Aa

Het Aa-dal loopt van Beek en Donk tot ’s-Hertogenbosch. Betrokken overheden werken samen met de streek aan een klimaatrobuust en mooier Aa-dal.

Beekontwikkeling Peelseloop

De beek de Peelseloop met graafmachine

In het project Beekontwikkeling Peelseloop gingen we met verschillende onderwerpen gelijktijdig aan de slag: water, verkeer, leefomgeving, natuur en recreatie.