Beekdalontwikkeling 't Aa-dal Noord


Een klimaatbestendig beekdal van de Aa, waar functies op het gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, cultuurhistorie en landschap elkaar versterken. Dat is het doel van project Beekdalontwikkeling 't Aa-dal Noord. Op diverse plekken gaan we de Aa deels herinrichten. Waar mogelijk pakken we opgaven bij waterlopen in de buurt mee. Ook maken we een aantal stuwen en gemalen voor vissen passeerbaar. De werkzaamheden voeren we uit in deelprojecten, samen met de betrokkenen uit de streek.

Locatie

Het projectgebied van 't Aa-dal Noord strekt zich van de gemeenten Laarbeek en Meijerijstad tot aan gemeente Bernheze; vanaf de inlaat uit de Zuid-Willemsvaart tot aan de kasteelmeander bij Kasteel Heeswijk. De Aa raakt op plekken ook de grens van de gemeenten Gemert-Bakel en Boekel.

Wat gaan we doen?

 • We ontwikkelen een visie voor dit project, gericht op de opgaven en de omgeving (landelijk, agrarisch, dorps/stadskern). Daarbij haken we aan op de eerder opgestelde rapporten ‘De kracht van het Aa-dal’ en baseren wij onze plannen op het ‘Verhaal van de Aa’;
 • We gaan de beek deels herinrichten. Dit houdt onder meer in dat de beek op sommige plekken weer mag kronkelen (meanderen). Ook maken we een aantal oevers flauwer, met een geleidelijke overgang van water naar land. Zo ontstaat meer dynamiek en een grotere diversiteit aan planten en dieren.
 • We leggen langs de beek een ecologische verbindingszone (EVZ) aan. Dit is een strook natuur die natuurgebieden met elkaar verbindt. Planten en dieren krijgen zo meer leefruimte en kunnen zich veilig verplaatsen. In de EVZ’s planten we struiken en bomen voor verschillende doelsoorten die daar baat bij hebben. Ook leggen we poelen voor amfibieën aan;
 • We maken vispassages bij enkele stuwen en gemalen, zodat vissen veilig langs deze barrières kunnen zwemmen;
 • We blijven in gesprek met grondeigenaren langs de beken om te verkennen of er mogelijkheden zijn.

Deelprojecten

We voeren dit project in zeven deelprojecten uit. In totaal voeren we ongeveer 33 kilometer aan beekherstel uit en leggen we 17 kilometer aan ecologische verbindingszones aan.

Beekherinrichten van de Aa vanaf de inlaat uit de Zuid-Willemsvaart tot aan de N279. Dit is circa 3,8 kilometer. Ook maken we stuw 201I passeerbaar voor vissen.

Beekherinrichten van de Aa vanaf de N279 tot aan de Koksebaan. Dit is ongeveer 3,6 kilometer. Ook maken we een ecologische verbindingszone langs ongeveer 1,6 kilometer van de Aa.

Beekherinrichten van de Boerdonkse Aa vanaf de N279 tot de uitmonding in de Aa. Dit is circa 2,1 kilometer.

Ook onderzoeken we of stuw 254B en gemaal 254BAA passeerbaar voor vissen gemaakt moet worden.

Zie ook www.aaenmaas.nl/blauwepoortlaarbeek.

De Goorloop tussen de Zuid-Willemsvaart en de N279, opgeknipt in twee delen:

Het zuidelijke deel stroomt van de Zuid-Willemsvaart tot iets ten noorden van de Beekseweg. Hier voeren we herinrichting uit voor ongeveer 1,6 kilometer en leggen we een ecologische verbindingszone (EVZ) aan van een halve kilometer.

Het noordelijke deel stroomt van de Herendijk tot aan de N279. Hier voeren we beekherinrichting uit voor ongeveer 1,6 kilometer en leggen we een EVZ aan van een halve kilometer.

Beekherinrichting langs ongeveer 8,3 kilometer en een ecologische verbindingszone (EVZ) van circa 5 kilometer langs de Aa. Ook maken we stuw 201H passeerbaar voor vissen. Hurkse loop; EVZ van circa 1 kilometer.

Beekherinrichting over 2,1 kilometer. Eerder is hier een waterberging en ecologische verbindingszone gerealiseerd. Er wordt onderzocht wat hier nog noodzakelijk is.

Beekherinrichting en ecologische verbindingszone langs ongeveer 4,2 kilometer van de Aa. In het centrum van Veghel is weinig ruimte voor het herinrichten van de beek. Hier wordt gekeken hoe we met zogenoemde stapstenen toch wat meer ruimte voor ecologie kunnen behalen in combinatie met beleving van de Aa.

Beekherinrichting van de Aa vanaf de A50 tot aan de kasteelmeander, ongeveer 6,2 kilometer. Ook leggen we een ecologische verbindingszone langs circa 4 kilometer van de Aa.

Planning

Blauwe Poort Laarbeek fase 2 is van start. Afhankelijk van de beschikbare grondposities bekijken we welk ander deelproject we kunnen opstarten. Het doel is dat alle deelprojecten voor 2027 gerealiseerd zijn.

Samenwerkingspartners

 • Gemeente Meierijstad
 • Gemeente Bernheze
 • Gemeente Laarbeek
 • Provincie Noord-Brabant
 • Staatsbosbeheer
 • Brabants Landschap
 • Lokale heemkundekringen

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:
LifeIP_KA-Kleur-Pos-Hor breed

Projecten in de buurt

De volgende (deel)projecten bevinden zich in de buurt:

Blauwe Poort Laarbeek

visualisatie_waterberging_en_waterhouderij

'Blauwe Poort Laarbeek' verwijst naar de gemeente Laarbeek als waterpoort van de Peel. Waterschap Aa en Maas richt binnen dit project in fase 2 een traject van de Aa en de Boerdonkse Aa opnieuw in.

Aa Heeswijk-Dinther

De beek de Aa bij kasteel Heeswijk

De Aa is in de vorige eeuw gekanaliseerd. Dit kan zorgen voor wateroverlast of juist droogte. We gaan aan de slag met de Aa bij Heeswijk-Dinther.

Natte Natuurparel Wijboschbroek

natte-natuurparel-wijboschbroek-moeras (1)

Wijboschbroek is een natuurgebied, gelegen tussen Schijndel en de Zuid-Willemsvaart. De laatste decennia en zeker de laatste twee jaar is er sprake van ernstige verdroging. Hierdoor hollen natuurwaarden achteruit.