Ontwerp-projectplan natte natuurparel Wijboschbroek ter inzage


Waterschap Aa en Maas pakt samen met provincie Noord-Brabant de verdroging aan in natte natuurparel Wijboschbroek. Dit bijzondere natuurgebied is onderdeel van Natuurnetwerk Brabant en ligt tussen Schijndel en de Zuid-Willemsvaart. Het ontwerp-projectplan Waterwet met daarin de voorgenomen maatregelen ligt vanaf nu tot en met 26 januari 2024 ter inzage.

De natuur in Wijboschbroek is sterk afhankelijk van natte omstandigheden. Maar de droge zomers van de afgelopen jaren hebben geleid tot een te lage grondwaterstand. Zeldzame planten zoals zwartblauwe rapunzel, knikkend nagelkruid en éénbes staan er onder grote druk. De vele regen van de laatste tijd was welkom en heeft de grondwaterstand weer doen stijgen. Maatregelen zijn nog altijd nodig om het regenwater in droge en natte tijden beter te kunnen vasthouden. Dan kan de bijzondere natuur zich weer herstellen.

Wat gaan we doen?

De belangrijkste elementen uit het ontwerp-projectplan Waterwet zijn:

  • Verondiepen, dempen, graven en afdammen van watergangen;
  • Egaliseren van rabatten. Rabatten zijn langwerpige ophogingen met beplanting tussen greppels.
  • Plaatsen of vervangen van technische kunstwerken en dan met name stuwen;
  • Opzetten van streefpeilen van het oppervlaktewater in watergangen

Ecologische maatregelen die we voor ogen hebben:

  • Verwijderen van de bovenste toplaag van de grond (20 tot 40 centimeter) van voormalige agrarische percelen.
  • Inrichten van de locaties ‘Nieuwe Natuur’ door percelen deels of volledig te beplanten met bomen en struiken.

Afstemming van het ontwerp

Het ontwerp-projectplan Wijboschbroek is tot stand gekomen op basis van gesprekken met partners zoals gemeente Meierijstad, Staatsbosbeheer, NMC Schijndel en ZLTO en met direct aangrenzende perceeleigenaren van het projectgebied. Het voorlopig ontwerp deelden we met belangstellenden op 12 juli 2023 tijdens een inloopbijeenkomst in de Schaapskooi. Het ontwerp dat nu ter inzage ligt, komt nagenoeg overeen met de versie die toen gepresenteerd is.

Ontwerp-projectplan ter inzage

Belanghebbenden kunnen uiterlijk 26 januari 2024 een zienswijze indienen als ze het niet eens zijn met het ontwerpbesluit. Dat kan telefonisch, per mail of per brief. Meer informatie hierover is terug te vinden bij het plan, dat gepubliceerd is op www.aaenmaas.nl/wijboschbroek of www.officielebekendmakingen.nl.

Vragen over het ontwerp-projectplan?

Neem contact op met de projectleider Peter Buster, tel: 06- 55 68 66 13 of projectmedewerker Sjoerd Oomen, tel: 06 – 22 28 57 94.