Gezond en natuurlijk water


Elke dag werken we aan gezond en natuurlijk water. Oftewel aan een watersysteem waarin verschillende soorten planten en dieren kunnen leven, waar vee uit kan drinken en dat geen gevaren oplevert voor onze gezondheid tijdens recreatie. Om dit mogelijk te maken bewaken we de waterkwaliteit en proberen we deze te blijven verbeteren. De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn die hieraan bijdraagt en die ervoor moet zorgen dat de ecologische en chemische kwaliteit van het oppervlaktewater (water in sloten en beken) en grondwater in heel Europa in orde is. Dit water moet schoon genoeg te zijn om waterleven mogelijk te maken (aquatische flora en fauna noemen we dat) en om er redelijk eenvoudig drinkwater van te maken.

Natuurlijk en recreatief water (ecologisch)

Om de ecologische doelen (van de kaderrichtlijn water) te halen nemen we diverse maatregelen. Als waterschap zijn we altijd bezig met schoon, voldoende en veilig water. We zorgen bijvoorbeeld voor het onderhoud van beken en sloten, voor veilige dijken en voor het afvoeren en vasthouden van water. Door beken meer te laten kronkelen (beekherstel), vispassages aan te leggen, oevers te verflauwen, verbindingen tussen natuurgebieden te realiseren en natuurvriendelijk beheer en onderhoud toe te passen zorgen we voor gezond en natuurlijk water met veel afwisseling (biodiversiteit). Al deze maatregelen worden in samenhang met de andere waterschapsdoelen (bijvoorbeeld recreatie) genomen om zo te zorgen voor een klimaat robuust watersysteem dat tegen een stootje kan.

Waterkwaliteit (chemisch)

Op verschillende manieren komen er chemische stoffen in ons oppervlaktewater terecht (water in sloten en beken). Denk aan stoffen uit de landbouw zoals gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Maar ook schadelijke stoffen zoals PFOA, PFOS en GenX zorgen de laatste jaren voor meer milieuproblemen. Deze stoffen behoren tot de PFAS, de poly- en perfluoralkylstoffen. Ze belanden in het water in sloten en beken door bijvoorbeeld de uitstoot van fabrieken die de stoffen maken of gebruiken. En ook komen er stoffen via de riolering in het oppervlaktewater zoals medicijnresten of stoffen uit industriële lozingen. Omdat er steeds weer nieuwe stoffen worden gemaakt en gebruikt staat de waterkwaliteit onder druk. Dat vraagt om continue aandacht en betekent mogelijk een extra opgave voor alle betrokken partijen en (op termijn) voor onze waterzuiveringen.  

Meer over schoon water

Samenwerken is nodig

De komende jaren verkennen we samen met andere partijen hoe we kunnen omgaan met de ‘nieuwe stoffen’. Het gaat dan bijvoorbeeld om stoffen als medicijnresten, hormonen en resistente bacteriën. Wat kunnen onze inwoners, bedrijven en ziekenhuizen doen om te voorkomen dat zulke stoffen in het water komen? En wat kunnen wij doen om de stoffen die toch in het afvalwater zitten eruit te halen, zodat ze niet in het oppervlaktewater komen?

Met boeren maken we afspraken over het beperken van de emissie (uitstoot) van bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen en mest naar oppervlakte- en grondwater. Een aantal andere zaken moet op rijksniveau worden geregeld. Maar zelfs wat buurlanden en andere waterschappen doen, heeft impact op het water in onze regio. Water houdt zich immers niet aan grenzen. Samenwerken is dan ook nodig voor een goede waterkwaliteit.

Meer informatie

In ons waterbeheerplan lees je hoe Aa en Maas werkt aan gezond en natuurlijk water.

Lees het waterbeheerplan

Vragen? Wij helpen je graag!