Zuiveren van afvalwater


In onze rioolwaterzuiveringsinstallaties zuiveren we afvalwater dat uit het riool komt, zodat het weer schoon terug kan naar het oppervlaktewater en indirect naar de Maas. Maar we doen meer op het gebied van rioolwaterzuivering: we halen waardevolle elementen uit afvalwater en gebruiken deze voor andere doeleinden. De komende jaren blijven we investeren in onderhoud, aanpassing en vernieuwing van onze rioolgemalen, transportleidingen en afvalwaterzuiveringen.

Vragen, feiten en cijfers over onze rioolwaterzuiveringen

Rioolwaterzuiveringsinstallaties

Op onze rioolwaterzuiveringsinstallaties, afgekort RWZI’s, zuiveren we het afvalwater van de inwoners en bedrijven in ons gebied. Het meeste afvalwater wordt geloosd op een gemeentelijk rioolstelsel. Hierna nemen wij het afvalwater over: via ons stelsel van 420 km leidingen en 102 pompgemalen gaat het naar een van onze 7 RWZI’s. In de rioolwaterzuiveringsinstallaties zuiveren we het afvalwater door middel van fysische (zeven, bezinken) en biologische (bacteriën) zuiveringsstappen. Daarna kan het geloosd worden op het oppervlaktewater.

Zo werken we aan schoon water

Zorgen voor schoon water door een goede zuivering doen we op verschillende manieren:

We voldoen aan de wettelijke eisen van het Activiteitenbesluit Milieubeheer (grenswaarden voor stikstof en fosfor) en leveren onze bijdrage aan het realiseren van de KRW doelen. Daarnaast werken we samen met andere partijen zoals collega waterschappen en de provincie, bijvoorbeeld om te onderzoeken hoe we om kunnen gaan met ‘nieuwe stoffen’ in het water die de waterkwaliteit bedreigen.

Meer over waterkwaliteit

Waarde halen uit afvalwater

We worden ons er steeds meer van bewust dat afval nog vele waardevolle elementen bevat. Op onze rioolwaterzuiveringsinstallaties proberen we deze elementen er op een natuurlijke manier uit te halen.

  • Op drie RWZI’s maken we biogas door het vergisten van zuiveringsslib dat ontstaat tijdens het zuiveringsproces. We gebruiken dit biogas om zelf energie op te wekken en we leveren dit aan derden. Zo laat de afvalstoffendienst van de gemeente ‘s-Hertogenbosch er vrachtwagens op rijden en gebruikt Heineken het om haar brouwketels mee te verwarmen. (nieuwsbericht)
  • Op onze RWZI in Aarle-Rixtel staat een fijnzeef-installatie om papiervezels, afkomstig van toiletpapier, uit het afvalwater te halen. Dit materiaal kan na wat bewerkingsstappen weer gebruikt worden voor andere toepassingen.
  • Ook fosfaat proberen we op zoveel mogelijk plekken als een vaste stof uit het afvalwater te winnen, zodat dit weer gebruikt kan worden als kunstmest.
  • In het Waterbeheerplan 2022-2027 staat de doelstelling om bij alle zuiveringen, waar dat rendabel is, energie en grondstoffen te winnen. Hiervoor werken we bijvoorbeeld samen met AquaMinerals.

Dit kun jij doen

We willen de kosten voor het zuiveren van afvalwater zo laag mogelijk houden. Jij kunt ons daarbij helpen door het riool alleen te gebruiken waarvoor het bedoeld is. Hiermee voorkomen we dat er stoffen (medicijnen, vetten, verf) of bestanddelen (slecht oplosbare doekjes) in het riool terechtkomen die leiden tot het slechter functioneren van onze installaties en daarmee tot hogere kosten.

Meer over wat jij kunt doen

Hoe werkt onze rioolwaterzuivering?

Vragen? Wij helpen je graag!