Waterbeheerplan, bestuursakkoord, begroting en jaarverslag


Waterschap Aa en Maas werkt 24 uur per dag aan veilig, voldoende en schoon water. Om bij te kunnen dragen aan de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de volgende generaties, maken we plannen voor perioden van zes jaar.

Waterbeheerplan 2016-2021

In het Waterbeheerplan 2016-2021 staat beschreven voor welke opgaven we staan (zoals de klimaatverandering), welke doelen we willen bereiken, hoe we dat doen en met welke partners. Dat zijn bijvoorbeeld gemeenten, industriële en agrarische ondernemers, natuurverenigingen, de provincie, het Rijk en inwoners. Waterveiligheid en waterkwaliteit zijn twee belangrijke onderwerpen uit het Waterbeheerplan 2016-2021.

Bekijk het Waterbeheerplan (pdf, 8.3 MB)

Waterbeheerplan 2022 -2027

We maken het volgende waterbeheerplan. Met digitale bijeenkomsten en een online enquête hebben we inwoners, bedrijven, belangenverenigingen en andere overheden actief betrokken bij het maken van keuzes over onze doelstellingen en ambities. De reacties en feedback zijn waar mogelijk verwerkt in het ontwerp waterbeheerplan. Dit plan is op 18 december 2020 vastgesteld door het algemeen bestuur. In april 2021 ligt het plan 6 weken ter inzage. Iedereen die wil, kan reageren. Je kunt jouw reactie mondeling toelichten. Nadat we alle reacties hebben gekregen, besluit het algemeen bestuur over de definitieve invulling van het waterbeheerplan. Ze stellen het plan eind 2021 definitief vast. Heb jij een reactie ingediend? Dan laten we weten wat er met jouw bericht is gedaan. Hiertegen is geen beroep of bezwaar mogelijk.

Meer informatie over het waterbeheerplan 2022-2027

Samenhang en samen doen

Zorgen voor goed en duurzaam waterbeheer kunnen we niet alleen; dat doen we meer dan ooit samen. Het waterbeheerplan staat dus niet op zichzelf, maar hangt samen met het Provinciale en het Nationale Waterplan, met de plannen van de waterschappen om ons heen en met de ruimtelijke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Bestuursakkoord

Dit bestuursakkoord bevat de bestuurlijke accenten voor de periode 2019 - 2023.

Bekijk het bestuursakkoord (pdf, 4.4 MB)

Begroting

Bekijk hieronder de jaarrekening van 2018 en de begroting van 2020 en 2021.

Bekijk de jaarrekening van 2018 (pdf, 2.1 MB)

Bekijk de begroting 2020 (pdf, 1.9 MB)

Bekijk de begroting 2021 (pdf, 1.9 MB)

Jaarverslag Aa en Maas

Lees hieronder ons jaarverslag van 2019.

Bekijk het jaarverslag 2019 (pdf, 4.2 MB)

Jaarverslag en uitvoeringsprogramma vergunningverlening, preventie, toezicht en handhaving

Naast het algemene jaarverslag maken we ook een jaarverslag en  uitvoeringsprogramma voor vergunningverlening, preventie, toezicht en handhaving (VPTH). Dat doen we om ons bestuur en de provincie Noord-Brabant als onze toezichthouder inzicht te geven in onze werkzaamheden rondom VPTH.

Bekijk het jaarverslag en uitvoeringsprogramma 2019 -2020 VPTH (pdf, 18 MB)