Dijkversterking Ravenstein-Lith


Het klimaat verandert. Dat betekent dat het water in de Maas in de toekomst steeds vaker erg hoog staat. Het gebied moet opnieuw voldoen aan de nieuwe normen voor waterveiligheid. Daarom verbeteren we de dijk tussen Ravenstein en Lith en geven we de Maas meer ruimte. Dit doen we samen met andere partijen binnen het project Meanderende Maas. De noodzaak om maatregelen aan de rivier en dijk te treffen, biedt gelijktijdig kansen voor deze regio. Kansen voor natuur, recreatie, cultuurhistorie, leefomgeving en economie.

Locatie

De dijkversterking tussen Ravenstein en Lith is onderdeel van het project Meanderende Maas en richt zich op beide provinciale kanten van de Maas, tussen de A50 en de sluis bij Lith.

Wat gaan we doen?

 • We bekijken hoe en waar we de Maasdijk tussen Ravenstein en Lith kunnen verhogen en versterken;
 • We gaan de grond rond de Maasdijk mogelijk ophogen;
 • We kijken waar we de Maas kunnen verbreden of verdiepen zodat de rivier meer ruimte krijgt;
 • We graven mogelijk nevengeulen en verlagen uiterwaarden zodat de rivier meer ruimte krijgt;
 • We zorgen ervoor dat het gebied voldoet aan de nieuwe normen voor waterveiligheid;
 • We maken het gebied aantrekkelijker voor gebruikers en omwonenden.

Wat hebben we gedaan?

We hebben in 2017 en 2018 meerdere informatiebijeenkomsten georganiseerd om ideeën en aandachtspunten op te halen bij omwonenden en betrokken partijen. Ook organiseerden we in het voorjaar van 2019 informatiebijeenkomsten voor bewoners en grondeigenaren aan de dijk tussen Ravenstein en Lith. We wisselden daar informatie en ideeën uit. We doen momenteel uitgebreid onderzoek naar de oplossingsmogelijkheden om tot een voorkeursalternatief te komen. Dit is een plan op hoofdlijnen.

Planning

Het voorkeursalternatief is begin 2020 klaar. Daarna wordt het verder uitgewerkt tot een definitief plan (2022). We verwachten de werkzaamheden tussen 2023 en 2028 uit te voeren. Het project Meanderende Maas is een van de vele Maasprojecten in Nederland. We voeren alle werkzaamheden in samenhang uit om ervoor te zorgen dat de waterveiligheid langs de hele rivier in 2050 op orde is.

Samenwerkingspartners

 • Waterschap Aa en Maas
 • Waterschap Rivierenland
 • Provincie Noord-Brabant
 • Provincie Gelderland
 • Gemeente Oss
 • Gemeente West Maas en Waal
 • Gemeente Wijchen
 • Natuurmonumenten
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/Rijkswaterstaat
 • HWBP (nationale hoogwaterbeschermingsprogramma)
 • Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

De Meanderende Maas uitgelegd in een animatievideo

Planning dijkversterking Ravenstein-Lith

Tijdens de werkplaatsen hebben we met zo'n 40 inwoners gewerkt om te komen tot een pakket aan maatregelen voor dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling. Ideeën uit de omgeving krijgen hierin zoveel mogelijk een plaats.

Om ideeën en kansen uit het gebied te verkennen.

Om de streek bij te praten en ideeën, zorgen en kansen op te halen.

Dit is het plan op hoofdlijnen, zie de website van Meanderende Maas voor meer informatie hier over.

Verkenningsfase is afgerond en een voorkeursalternatief vastgesteld (dit is een plan op hoofdlijnen).

Het voorkeursalternatief is verder onderzocht en uitgewerkt tot een concreet plan.

Start van de uitvoering van de dijkversterkingsmaatregelen, rivierverruimende maatregelen en plannen voor gebiedsontwikkeling.

De dijk is volgens de nieuwe normen weer veilig en sterk.

Veelgestelde vragen

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de dijkverbetering tussen Ravenstein en Lith:

Optimalisatie Hertogswetering en Roode Wetering

De beek de Hertogswetering en Roode wetering

Aa en Maas richt de Hertogswetering opnieuw in en ontwikkelt een ecologische verbindingszone langs de Roode Wetering. Samen met de gemeente Oss en de provincie.