Baggerseizoen van start


1 november 2022

Vanaf half november gaan we weer baggeren in de sloten en beken in Oost-Brabant. Bagger is een laag modder op de bodem van sloten en beken. Deze laag groeit elk jaar een beetje aan. Bij het baggeren verwijderen we de aanwezige bagger.

Nu het maaien bijna overal is afgerond beginnen we met baggeren. Dit gebeurt van half november tot eind december 2022. Mocht het nodig zijn, dan kan het werk uitlopen tot begin maart 2023. Perceeleigenaren ontvangen van ons een brief over de start van de werkzaamheden.

Waarom baggeren?

Baggeren is een belangrijke vorm van slootonderhoud. Zonder baggeren slibben sloten en beken dicht. Er kan dan onvoldoende water aan- of afgevoerd worden. Bij hevige regenval kan dat leiden tot wateroverlast of een slechtere waterkwaliteit omdat er minder zuurstof aanwezig is.

Werkwijze

Als waterschap zijn we verantwoordelijk voor het baggeren van watergangen. We werken volgens de wet natuurbescherming en de gedragscode. Bij de werkzaamheden houden wij rekening met de aanwezige flora en fauna. We proberen het onderhoud zo te plannen dat we niet in het broedseizoen werken. Zo beperken we eventuele nadelige effecten op de natuur tot een minimum.

Foto_baggeren_vierkant
Baggerwerkzaamheden met kraan

Kwaliteit bagger

Het grootste deel van het baggerwerk doen we met een kraan. Als bagger verontreinigd is verspreiden we het niet over aangrenzende percelen. We onderzoeken altijd vooraf of de bagger verspreidbaar is. Als de bagger verspreidbaar is dan wordt deze binnen het draaibereik van de kraan op het perceel gelegd. Als de kwaliteit van de bagger niet verspreidbaar is, laten wij de bagger afvoeren naar een erkend depot.