Subsidie Stimuleringsregeling Landschap


Als agrariër of particuliere grondeigenaar in Noord-Brabant kun je met de Stimuleringsregeling Landschap (STILA) subsidie aanvragen voor het vasthouden en/of bergen van water en het nemen van maatregelen die zorgen voor schoon water, zodat er verschillende soorten planten en dieren kunnen leven. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van waterbergingen, infiltratiegreppels, poelen en natuurvriendelijke oevers, maar ook het planten van bomen en struiken.

Voorwaarden subsidie STILA

In deze subsidieregeling werken de provincie, gemeenten en waterschappen in Noord-Brabant samen. De provincie verdubbelt het bedrag dat een gemeente of waterschap beschikbaar stelt.

Je hebt recht op subsidie als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Onze belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Het project past in het landschapstype van jouw perceel en één van de 2 thema's van Aa en Maas. Kijk hiervoor in de Viewer landschaps- en themagebiedskaarten van de provincie Noord-Brabant.
  • Het perceel waarvoor je subsidie krijgt, ligt buiten de bebouwde kom en is minimaal 6 jaar door jou in gebruik.
  • Het project past binnen de wet- en regelgeving van het waterschap (de Waterschapsverordening). Wij toetsen dit.
  • Er kunnen aanvullende eisen gelden voor sloten en beken die vallen onder de Kaderrichtlijn Water. De veldcoördinator van jouw regio kan je hier uitleg over geven.

De complete voorwaarden lees je in de Subsidieregeling stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant. Daarnaast gelden de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Landschapstypen en waterthema’s voor jouw perceel

De gemeente en het waterschap bepalen zelf voor welk doel zij de regeling inzetten. Dat doen ze aan de hand van de landschapstypen in hun (werk)gebied en zelf gekozen thema’s. Op de digitale kaart van de provincie zie je in welk landschapstype jouw perceel ligt en welke thema’s hier van toepassing zijn.

Subsidiebedrag

De subsidie is minimaal € 1000,- en maximaal € 24.999,- per project.

Voorschot en betaling subsidie

De betaling van de subsidie loopt via de provincie.

Subsidie aanvragen

Het aanvragen van de subsidie doe je digitaal via de website van de provincie Noord-Brabant. De provincie stuurt je aanvraag naar ons.

Hulp bij aanvragen subsidie

Het maken van een plan of het aanvragen van een subsidie kan een uitdaging zijn. Er zijn veldcoördinatoren per regio die jou inhoudelijk adviseren en helpen bij het opstellen van een plan en  het indienen van de subsidieaanvraag. Via de website van Brabants Landschap vind je de veldcoördinator van jouw regio. Maak er gebruik van. Ze helpen je graag!

Meerdere subsidies combineren

Omdat STILA 100% van de kosten vergoedt, is het niet mogelijk en nodig om twee subsidies aan te vragen.

Subsidie met terugwerkende kracht

Je kunt geen subsidie aanvragen voor een project dat al is gestart.

(technisch) Advies uitvoering maatregelen

Voor technisch advies kun je contact opnemen met de veldcoördinator. Bijvoorbeeld voor de aanleg van een waterberging.

Vragen?

Stel ze aan de veldcoördinator van jouw regio. We bevelen dit van harte aan.

Bekijk ons overzicht van alle subsidies