Beekdalontwikkeling 't Aa-dal Zuid


Waterschap Aa en Maas wil het beekdal van de Aa en Kleine Aa klimaatbestendiger maken. Dit doen we als onderdeel van het overkoepelende project 't Aa-dal Zuid. We richten ons binnen het deelproject alleen op de beekdalontwikkeling van de Aa en de Kleine Aa, inclusief de mondingen van de zijlopen. We zitten nu in de contractfase en werken het  definitieve ontwerp voor de beekdalontwikkeling verder uit.

Dit project is onderdeel van Onweerstaanbaar Someren en Onweerstaanbaar Asten.

Locatie

De Aa loopt vanuit de provincie Limburg door de gemeente Someren en gemeente Asten. Het deelprojectgebied loopt tot de A67. De Kleine Aa begint in het kassengebied in Someren, loopt naar het noorden en komt, via een sifon onder de Zuid-Willemsvaart door, uit in de Aa.

Wat gaan we doen?

 • We richten voor beide waterlopen een strook in van gemiddeld veertig meter (inclusief waterloop);
 • We geven water meer ruimte door de waterlopen te verbreden en natuurlijke laagtes te gebruiken;
 • We richten de stroken ecologisch in;
 • We leggen vispassages aan zodat vissen om de stuwen heen kunnen zwemmen;
 • We scheiden kwelwater van water met meststoffen om de waterkwaliteit in Starkriet te verbeteren;
 • We stemmen het peilbeheer voor landbouw, natuur en stedelijke behoeften op elkaar af;
 • We leggen kleine wandel- en fietspaden aan, die vanuit de dorpen aansluiten op bestaande routes;
 • We versterken landschap en cultuurhistorie, bijvoorbeeld door stukjes van de beemdenstructuren te herstellen waar dat mogelijk is.

Planning

Het beekdalontwikkelplan is opgesteld in samenwerking met belangenorganisaties en gebiedskenners. In opdracht van het waterschap zal aannemer Van den Biggelaar de werkzaamheden uitvoeren. Daarvoor moeten nog een aantal zaken geregeld worden. We starten begin 2022 met de werkzaamheden en verwachten deze eind 2022 af te ronden.

Wat hebben we gedaan?

We tekenden eerst een krijtschets met de ambities van alle samenwerkende partijen. Daarna maakten we themakaarten met alle verzamelde informatie over het gebied. Op basis van bouwstenen stelden we drie inrichtingsvarianten op. Daarna is een voorkeursalternatief gekozen en een Projectplan Waterwet opgesteld. Het Projectplan heeft tweemaal ter inzage gelegen en is begin 2021 onherroepelijk vastgesteld. De voorlopige ontwerpen zijn uitgewerkt tot definitieve ontwerpen en bestekstekeningen.

Kijk de digitale informatieavond van 29 april 2020 terug

Uitleg optimalisatie peilbeheer en streefpeilen

Ook binnen het deelproject Beekdalontwikkeling 't Aa-dal Zuid stemmen we het peilbeheer voor landbouw, natuur en stedelijke behoeften op elkaar af. Dit doen we onder andere door streefpeilen te bepalen met een beheermarge. Wat zijn streefpeilen? En hoe werken deze in de praktijk? In onderstaande animatie leggen we het uit en laten we zien wat het waterschap doet wanneer het te nat of te droog is.

Samenwerkingspartners

 • Gemeente Asten
 • Gemeente Someren
 • ZLTO en individuele boeren
 • Rijkswaterstaat
 • Staatsbosbeheer
 • IVN Asten-Someren
 • Cultuurhistorie de Peel
 • Waterschap Limburg
 • Waterschap de Dommel

Dit project wordt gefinancierd met financiële steun van de provincie Noord-Brabant en de Europese Unie.

Logo_PNB_en_EU_POP3_jpg

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van Beekdalontwikkeling 't Aa-dal Zuid:

't Aa-dal Zuid

De sloot de Aa en de rotonde vanuit de lucht

Een klimaatbestendig beekdal, waar functies op het gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, cultuurhistorie en landschap elkaar versterken. Dat is het doel van project ‘t Aa-dal Zuid.

Slievense Loop

De beek de Slievense Loop

De Slievense Loop voert water af. Aan het begin van de loop zit een rioolwateroverstort die bij hevige neerslag vol loopt met als gevolg dat de noodklep open gaat. Dit zorgt voor overlast van vervuild water. We voeren maatregelen uit om deze problemen te verkleinen.

Beekerloop

Stuw bij de beek de Beekerloop

We verbeteren het profiel van de Beekerloop waardoor er meer ruimte in de beek ontstaat. Dit zorgt voor een goede waterafvoer en natuurvriendelijke omgeving.