’t Aa-dal Zuid


Een klimaatbestendig beekdal, waar functies op het gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, cultuurhistorie en landschap elkaar versterken. Dat is het doel van project ‘t Aa-dal Zuid. Waterschap Aa en Maas werkt hieraan met  gebiedspartners en betrokkenen uit de streek. En vanuit verschillende deelprojecten. Informatie hierover vind je op deze pagina.

Nieuws

Nieuwsbrieven

Ontwerp-projectplan Waterhuishoudkundige maatregelen Diepenhoek ter inzage

Het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas heeft op 24 januari 2023 het ontwerp-projectplan Waterwet Waterhuishoudkundige maatregelen Diepenhoek vastgesteld. Het projectplan ligt van 14 februari 2023 tot en met 28 maart 2023 ter inzage. De stukken zijn te raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl, met daarbij informatie over het eventueel indienen van zienswijzen.

Impressie uitvoering Aa-dal Zuid

Locatie

Het projectgebied van ‘t Aa-dal Zuid ligt in de gemeenten Asten en Someren. Het gebied loopt vanaf de Aa aan de Limburgse grens tot aan de A67 en betreft ook de hele lengte van de Kleine Aa. Waterschap Limburg werkt tegelijkertijd aan het Limburgse deel van de Aa .

Wat gaan we doen?

 • We zorgen voor een klimaatrobuust systeem en betere balans tussen waterbehoefte en -overlast;
 • We stemmen het peilbeheer voor landbouw, natuur en stedelijke behoeften op elkaar af;
 • We bekijken mogelijkheden voor waterberging;
 • We verbeteren de waterkwaliteit;
 • We zorgen voor betere omstandigheden voor meer verschillende planten- en diersoorten;
 • We verbeteren de recreatieve mogelijkheden;
 • We versterken landschap en de cultuurhistorie waar dat mogelijk is.

Optimalisatie peilbeheer

Een onderdeel van het project 't Aa-dal Zuid is dat we het peilbeheer voor landbouw, natuur en stedelijke behoeften op elkaar afstemmen. Dit doen we onder andere door streefpeilen af te spreken met een beheermarge. In onderstaande animatie leggen we uit wat streefpeilen zijn, hoe dit werkt in de praktijk en wat het waterschap doet als het erg nat of droog is.

Planning

De deelprojecten Beekdalontwikkeling 't Aa-dal Zuid, Slievense Loop en Beekerloop zijn begin 2023 afgerond. Op zondag 5 maart vond een publieksmiddag plaats voor belangstellenden. Het ontwerp-projectplan Waterwet Diepenhoek ligt momenteel ter inzage.

Wat hebben we gedaan?

Sinds 2016 hebben we overleg gevoerd met bewoners en andere betrokkenen. We hebben alle gebiedsfuncties (landbouw, water, recreatie, natuur en cultuurhistorie) naast elkaar gelegd, gedeeld en afgestemd. Er is een GGOR-visie (Gewenst Grond en Oppervlaktewater Regime) opgesteld voor het optimaliseren van het peilbeheer. We voerden diverse maatregelen uit, zoals het automatiseren van stuwen, het verbeteren van gemaal Gezande en het aanleggen van een automatische krooshekreiniger. In 2021 legden we de nieuwe bassins aan in Someren-Noord bij de Slievense Loop. In 2022 startte de herinrichting van de Beekerloop in Asten en de herinrichting van de Aa en Kleine Aa.

Samenwerkingspartners

 • Gemeente Asten
 • Gemeente Someren
 • ZLTO en individuele boeren
 • Rijkswaterstaat
 • Staatsbosbeheer
 • IVN Asten-Someren
 • Cultuurhistorie de Peel
 • Waterschap Limburg
 • Waterschap de Dommel

Dit project wordt gefinancierd met financiële steun van de provincie Noord-Brabant en de Europese Unie.

Logo_PNB_en_EU_POP3_jpg

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van 't Aa-dal Zuid:

Beekdalontwikkeling 't Aa-dal Zuid

Stuw bij de Aa

Waterschap Aa en Maas wil het beekdal van de Aa en Kleine Aa klimaatbestendiger maken. Dit doen we als onderdeel van het overkoepelende project 't Aa-dal Zuid.

Slievense Loop

Slievense Loop

De Slievense Loop voert water af. Aan het begin van de loop zit een rioolwateroverstort die bij hevige neerslag vol loopt met als gevolg dat de noodklep open gaat. Dit zorgt voor overlast van vervuild water. We voeren maatregelen uit om deze problemen te verkleinen.

Beekerloop

Stuw bij de Beekerloop

We verbeteren het profiel van de Beekerloop waardoor er meer ruimte in de beek ontstaat. Dit zorgt voor een goede waterafvoer en natuurvriendelijke omgeving.

Contact

Leon van Hoften

Leon van Hoften 2 Aa en Maas
Functie
Projectmanager
Telefoon
06- 43 98 25 07
E-mail
lvanhoften@aaenmaas.nl

Deelprojecten

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden voor nieuwsbrief
Kies een nieuwsbrief