Dassenholen in dijk bij Rosmalen uitgegraven


7 september 2022

In de dijk bij Rosmalen ontdekten we zeven dassenholen. Deze holen veroorzaakten in een jaar tijd enorm veel graafschade. Vanaf de slootkant liepen de holen tot 3 meter diep onder het wegdek. Boven de grond was daar niets van zichtbaar. Onder begeleiding van de Zoogdiervereniging en in samenwerking met de gemeente s'-Hertogenbosch groeven we de holen uit om de veiligheid van de dijk te garanderen.

Dassen

Dassen zijn een beschermde diersoort. Ze breiden hun leefgebied in Nederland steeds verder uit. Daar waar de situatie het toelaat, zijn dassen welkom. Het komt helaas ook voor dat dassen overlast veroorzaken of voor onveilige situaties zorgen. We nemen dan (preventief) maatregelen.

Veiligheid van de dijk

Graafschade van dassen aan dijken kan er in een ver stadium toe leiden dat water onder een dijk doorstroomt. In het ergste geval veroorzaakt dit een dijkverzakking of -doorbraak. Door de dassenholen bij Rosmalen uit te graven, garanderen we de veiligheid van de dijk.

Preventieve maatregelen

Om te voorkomen dat dassen in of onder een dijk gaan graven, waardoor de dijk minder sterk wordt, brengen we onderaan dijken preventief gaas aan. Dat deden we hier ook. De das kan hierdoor niet (verder) graven en gaat op zoek naar een andere plek. Met een wildcamera zagen we dat er er geen dassen meer aanwezig waren in de holen. Daarna groeven we ze veilig uit.

Dassenprotocol

Samen met waterschap De Dommel en waterschap Brabantse Delta en in overleg met de provincie Noord-Brabant stelden we een dassenprotocol op. In dit protocol staat beschreven welk afwegingskader het waterschap hanteert en wat de handelswijze is bij ingrijpen op locaties met dassen. Het doel van het protocol is om zorgvuldig en transparant te werken volgens de Wet natuurbescherming.

Dassengraverij in de dijk bij Rosmalen.