Graafsche Raam


De Graafsche Raam biedt unieke ontwikkelkansen op het gebied van water, natuur, cultuurhistorie en recreatie. Daarom gaat het waterschap samen met gebiedspartners en inwoners aan de slag om deze kansen verder uit te denken en realiseren. De beek speelt bijvoorbeeld een belangrijke cultuurhistorische rol vanwege de Peel-Raamstelling en de vestingwerken van Grave, die meer zichtbaar gemaakt kunnen worden. Daarnaast ligt er een opgave om de beek een meer natuurlijke inrichting te geven.

Het project Graafsche Raam is een deelproject van het Gebiedsplan Raam.

Nieuws

Uitvoering Graafsche Raam later dan gepland

De verdere uitwerking van de plannen voor de Graafsche Raam laten nog even op zich wachten. Waterschap Aa en Maas is momenteel in gesprek met de gemeente Grave over het vervolg van het project. Daarbij gaat het specifiek om de financiering van de aanleg van de ecologische verbindingszone (EVZ). Dit is een strook natuur langs de beek. Dit jaar is er nog geen financiering mogelijk vanuit de gemeente Grave voor de aanleg van deze EVZ. Naar verwachting is er eind 2021 duidelijkheid hierover. Het is logisch om te wachten totdat deze financiering rond is zodat in één keer de volledige beek tussen de Beerschemaasweg in Escharen en het Gemaal van Sasse in Grave opnieuw ingericht kan worden.
De uitvoering van de werkzaamheden wordt later dan eerder is gecommuniceerd. Eerder is aangekondigd dat de uitvoering eind 2021 zou starten. Naar verwachting vindt verdere besluitvorming, inspraakmogelijkheid en voorbereiding van de uitvoering plaats in 2022. Indien er nieuws is over verdere ontwikkelingen in het project of eventueel een aankondiging van een bijeenkomst om u bij te praten, dan leest u dat hier op deze pagina.

Nieuwsberichten

Locatie

De Graafsche Raam ligt om het historische stadsdeel van Grave heen.

Bekijk de Graafsche Raam vanaf het water en vanuit de lucht (pdf, 1.6 MB)

In de zomer van 2019 zijn opnamen gemaakt van het projectgebied van het Gebiedsplan Raam. Met name vanuit de lucht via een drone. Al deze beelden zijn op één kaart gezet, deze is hierboven te downloaden. Van de Graafsche Raam zijn opnamen gemaakt vanuit de lucht én vanaf het water. Tijdens en na de uitvoering van het project worden nieuwe opnamen gemaakt. Zo zijn de veranderingen in het landschap goed te zien.

Wat gaan we doen?

 • We gaan langs de Graafsche Raam een ecologische verbindingszone aanleggen. Dit is een natuurstrook langs de beek met natuurvriendelijke oevers, amfibieënpoelen en begroeiing op de oevers. Planten en dieren hebben zo meer leefruimte en verplaatsen zich veilig;
 • We gaan in de beek leefgebied creëren voor waterdieren door de aanleg van meer structuren onder water, zoals dood hout;
 • We versterken de recreatieve beleving van natuur en cultuurhistorie langs de Graafsche Raam.

Planning

Samen met de gebiedspartners en inwoners langs de Graafsche Raam zijn we eind 2019 en begin 2020 in gesprek gegaan om de kansen die zij voor het gebied zien om te zetten in schetsen. Dit heeft geresulteerd in een concept schets (pdf, 6.3 MB). Onder Documenten kunt u de reacties terugvinden op deze schets. Vervolgens is de schets uitgewerkt in een voorlopig ontwerp (pdf, 22 MB). Deze wordt in uitgewerkt in concrete plannen die tot uitvoering worden gebracht. Naar verwachting vindt verder besluitvorming, inspraakmogelijkheid en voorbereiding van de uitvoering plaats in 2022.

Wat hebben we gedaan?

De herinrichting van de Graafsche Raam is een deelproject van het Gebiedsplan Raam. We hebben voor het opstellen van het Gebiedsplan intensief samengewerkt met de streek. Met inwoners spraken we tijdens schetssessies en streekbijeenkomsten over kansen en oplossingen. Dit wordt verder uitgewerkt in deelprojecten. Samen met de kinderen van de lokale IVN afdeling hebben we uitgedacht hoe de natuurlijke strook langs de beek er uit kan komen te zien.

Samenwerkingspartners

 • Waterschap Aa en Maas
 • Provincie Noord-Brabant
 • Gemeente Grave
 • Lokale IVN
 • Toeristisch Platform Land van Cuijk/ RBT
 • Myllesheem/Sporen van de Oorlog
 • ZLTO Land van Cuijk
 • Stichting Brabants Landschap
 • Milieuvereniging Land van Cuijk
 • Landgoedeigenaren Beers
 • ANV Raamvallei

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de Graafsche Raam:

Gebiedsplan Raam

Laarakkerse Waterleiding van landgoed kijk je richting Haps2 (2) WEB

De Raamvallei heeft veel functies. Aa en Maas wil deze functies samenbrengen en het gebied beter toegankelijk maken. Samenwerking staat hierbij voorop.

Peelkanaal

De beek het Peelkanaal bij de Bergseweg met poelen en graafmachines

De Raamvallei heeft veel functies. Aa en Maas wil deze functies samenbrengen en het gebied beter toegankelijk maken. Samenwerking staat hierbij voorop.

Lage Raam

Brug over de beek de Lage Raam

Waterschap Aa en Maas gaat van de Lage Raam een meer natuurlijke en robuuste beek maken.