Archeologisch onderzoek langs de Graafsche Raam


Waterschap Aa en Maas gaat de Graafsche Raam natuurlijker inrichten. Voordat de uitvoering van de maatregelen start wordt er in de tweede helft van oktober archeologisch onderzoek gedaan.

Welke maatregelen gaan we uitvoeren?

We gaan langs de Graafsche Raam een ecologische verbindingszone aanleggen. Dit is een natuurstrook langs de beek met natuurvriendelijke oevers, amfibieënpoelen en begroeiing op de oevers. Daarnaast gaan we in de beek leefgebied creëren voor waterdieren door de aanleg van meer structuren onder water, zoals dood hout. De Raam speelt ook een belangrijke cultuurhistorische rol vanwege de Peel-Raamstelling en de vestingwerken van Grave. Deze worden meer zichtbaar gemaakt.

Rijke geschiedenis

Het gebied rondom de Graafsche Raam heeft een rijke geschiedenis en daardoor een hoge archeologische waarde. We willen voorkomen dat er archeologisch waardevolle informatie verloren gaat tijdens de uitvoering van het project. Daarom willen we een goed beeld hebben van de bodem waar we in gaan graven. Dit doen we door middel van archeologisch onderzoek.

Archeologisch onderzoek

Onder begeleiding van een archeoloog worden, op zorgvuldige wijze, sleuven gegraven in de oevers van de beek en op locaties waar een poel wordt aangelegd. Vervolgens wordt gekeken of er archeologisch waardevolle informatie in de bodem zit. Als dit het geval is, dan worden monsters genomen voor verder onderzoek of er volgt een opgraving van de vondst. Het onderzoek duurt naar verwachting 3 weken.

Vondsten in de Raamvallei

In het verleden zijn in de omgeving van de Graafsche Raam al meerdere archeologische vondsten gemeld. Dit waren bijvoorbeeld (vuur)stenen en ijzeren bijlen, huisplattegronden, munten, een ijzeren zwaardgreep en aardewerk. Alle vondsten zijn vanaf het moment van vinden eigendom van de provincie Noord-Brabant en worden aangeleverd aan het archeologisch depot.

Vervolg project

Omdat we rekening houden tijdens de realisatie van het project met archeologische waardevolle informatie in de bodem, kan het zijn dat het onderzoek aanleiding geeft om het ontwerp op detailniveau aan te passen. Naar verwachting starten we begin 2023 met de uitvoering van de maatregelen voor de herinrichting van de Graafsche Raam. Voor meer informatie over het project kunt u terecht op de projectpagina: www.aaenmaas.nl/graafscheraam.