Archeologisch onderzoek langs de Graafsche Raam


13 oktober 2022

Waterschap Aa en Maas gaat in samenwerking met de gemeente Land van Cuijk de Graafsche Raam natuurlijker inrichten. Voordat de uitvoering van de maatregelen start wordt er archeologisch onderzoek gedaan.

Welke maatregelen gaan we uitvoeren?

We gaan langs de Graafsche Raam een ecologische verbindingszone aanleggen. Dit is een natuurstrook langs de beek met natuurvriendelijke oevers, amfibieënpoelen en begroeiing op de oevers, maar ook natuurlijk ingerichte gebieden. Daarnaast gaan we in de beek leefgebied creëren voor waterdieren door de aanleg van meer structuren onder water, zoals dood hout. Ook versterken we de recreatieve beleving langs de Graafsche Raam, door bijvoorbeeld struinpaden aan te leggen. De Raam speelt ook een belangrijke cultuurhistorische rol vanwege de Peel-Raamstelling en de vestingwerken van Grave. Deze worden meer zichtbaar gemaakt.

Rijke geschiedenis

Het gebied rondom de Graafsche Raam heeft een rijke geschiedenis en daardoor een hoge archeologische waarde. We willen voorkomen dat er archeologisch waardevolle informatie verloren gaat tijdens de uitvoering van het project. Daarom willen we een goed beeld hebben van de bodem waar we in gaan graven. Dit doen we door middel van archeologisch onderzoek.

Archeologisch onderzoek

Onder begeleiding van een archeoloog worden, op zorgvuldige wijze, sleuven gegraven van 2 tot 4 meter breed, 10 tot 25 meter lang en ongeveer 1 meter diep. Per grondlaag wordt, zowel handmatig als met een metaaldetector, gekeken of er archeologische waardevolle informatie in de bodem zit. Als dit het geval is, dan worden monsters genomen voor verder onderzoek of er volgt een opgraving van de vondst.

De sleuven worden gegraven in de oevers van de beek, op de locaties waar een poel komt te liggen zoals ten zuiden van Gemaal van Sasse en ter hoogte van het Waaiwielpad. Indien nodig wordt voorafgaand aan het onderzoek de locatie afgezet. Na het onderzoek worden de sleuven weer dicht gemaakt en wordt de locatie weer vrijgegeven. Het onderzoek start op maandag 17 oktober ter hoogte van Gemaal van Sasse en duurt naar verwachting drie weken.

Vondsten in de Raamvallei

In het verleden zijn in de omgeving van de Graafsche Raam al meerdere archeologische vondsten gemeld. Dit waren bijvoorbeeld (vuur)stenen en ijzeren bijlen, huisplattegronden, munten, een ijzeren zwaardgreep en aardewerk. Alle vondsten zijn vanaf het moment van vinden eigendom van de provincie Noord-Brabant en worden aangeleverd aan het archeologisch depot.

Vervolg project

Omdat we rekening houden tijdens de realisatie van het project met archeologische waardevolle informatie in de bodem, kan het zijn dat het onderzoek aanleiding geeft om het ontwerp op detailniveau aan te passen. Naar verwachting starten we begin 2023 met de uitvoering van de maatregelen voor de herinrichting van de Graafsche Raam. Voor meer informatie over het project, kijk op de projectpagina: www.aaenmaas.nl/graafscheraam.