Lage Raam


Waterschap Aa en Maas gaat van de Lage Raam een meer natuurlijke beek maken. Tegelijkertijd liggen er langs de beek veel landbouwgronden waarvoor een robuust watersysteem gunstig. Dit houdt in dat er goed ingespeeld moet kunnen worden op peilschommelingen als gevolg van klimaatverandering (voldoende water bij droogte en niet te veel water bij flinke buien). Daarnaast wordt de Lage Raam meer beleefbaar gemaakt zodat iedereen kan genieten van het water en de natuur.

Het project Lage Raam is een deelproject van het Gebiedsplan Raam.

Locatie

In dit project richten we de Lage Raam anders in tussen de Hapseweg (N264) en de Beerschemaasweg (Escharen).

Bekijk de Lage Raam vanuit de lucht

In de zomer van 2019 zijn de eerste opnamen gemaakt van het projectgebied van het Gebiedsplan Raam, zo ook van de Lage Raam. Met name vanuit de lucht via een drone. Al deze beelden zijn op één kaart gezet, deze is hierboven te downloaden. Tijdens en na de uitvoering van het project worden nieuwe opnamen gemaakt. Zo zijn de veranderingen in het landschap goed te zien.

Wat gaan we doen?

 • We gaan de beek een ander profiel geven: smaller en licht slingerend;
 • We verdiepen een deel van de beek zodat het water bij piekbuien goed kan afvoeren;
 • We maken een deel van de beek breed en ondiep zodat het bij piekbuien water kan bufferen in de ondiepe delen. Dit noemen we ook wel een moerasbeek;
 • De moerasbeek is voorzien van natuurvriendelijke oevers, wat kansen biedt voor amfibieën en insecten die hier hun leefgebied vinden. Zo ontstaat er een grote variatie aan flora en fauna;
 • We zorgen voor waterberging (pdf, 5.7 MB) en voorkomen zo wateroverlast in de bebouwde omgeving;
 • We verhogen het waterpeil bij de nieuw te bouwen stuw Egweg in Escharen, stuw Meisevoort nabij Tongelaar en de stuw Kammerberg. Zo zorgen we voor een goed waterpeil voor landbouw en natuur;
 • We zorgen ervoor dat bovenstrooms landbouwgronden goed kunnen afwateren;
 • We leggen vispassages aan langs stuwen, zodat vissen veilig voorbij de stuw kunnen zwemmen;
 • We leggen een pad aan langs een deel van de Lage Raam om onderhoud goed uit te kunnen voeren;
 • We blijven samenwerken: tijdens de uitvoering, het beheer, onderhoud en de monitoring.

Planning

We hebben intensief samengewerkt met een begeleidingsgroep voor de peilverhoging. Deze groep bestond uit direct belanghebbenden. Ook is er een klankbordgroep gevormd van de verschillende belangen uit het gebied. We hebben de concrete maatregelen voor het volledige projectgebied in één plan uitgewerkt. Dit plan lag van 29 november 2023 t/m 10 januari 2024 ter inzage. Bekijk de plannen onder het kopje 'Documenten'. Nadat de officiële procedures zijn afgerond, zullen we naar verwachting in 2025 starten met de uitvoering van de werkzaamheden.

Tijdlijn Lage Raam

Wat hebben we gedaan?

De herinrichting van de Lage Raam is een deelproject van het Gebiedsplan Raam. We hebben voor het opstellen van het Gebiedsplan intensief samengewerkt met de streek. Met inwoners spraken we tijdens schetssessies, keukentafelgesprekken en streekbijeenkomsten over kansen en oplossingen. Het eerste deelproject dat is opgepakt voor de Lage Raam is de uitvoering van de werkzaamheden bij de Beerseweg en Vissteeg.

Veelgestelde vragen over de peilverhoging en waterberging

Samenwerkingspartners

 • Waterschap Aa en Maas
 • Provincie Noord-Brabant
 • Gemeente Land van Cuijk
 • Visit Land Van Cuijk
 • Myllesheem/Sporen van de Oorlog
 • ZLTO Land van Cuijk
 • Stichting Brabants Landschap
 • Milieuvereniging Land van Cuijk
 • Landgoedeigenaren Beers
 • ANV Raamvallei

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de Lage Raam:

Gebiedsplan Raam

Laarakkerse Waterleiding van landgoed kijk je richting Haps2 (2)

De Raamvallei heeft veel functies. Aa en Maas wil deze functies samenbrengen en het gebied beter toegankelijk maken. Samenwerking staat hierbij voorop.

Stuw Egweg en Meisevoort

Lage Raam WEB

We verhogen het waterpeil bij de nieuw te bouwen stuw Egweg in Escharen en stuw Meisevoort nabij Tongelaar en zorgen voor een goed waterpeil voor landbouw en natuur.

Hooge Raam/Halsche Beek

Beek de Hooge Raam

We gaan de Hooge Raam en Halsche Beek herinrichten zodat de beken beter tegen de gevolgen van de klimaatverandering kunnen.

Contact

Steven Haarbosch

Steven Haarbosch vierkant
Functie
Omgevingsmanager
Telefoon
06-21 22 32 47
E-mail
shaarbosch@aaenmaas.nl

Lieke de Bruijckere

Lieke de Bruijckere 1 Aa en Maas
Functie
Junior Projectleider
Telefoon
06-18 60 47 46
E-mail
ldebruijckere@aaenmaas.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden voor nieuwsbrief
Kies een nieuwsbrief
BeveiligingsvraagVerplicht veld
U dient cookies te accepteren om deze captcha te kunnen gebruiken.