Aanvullende onderwerpen


De peilverhoging kan schade aan gewassen met zich meebrengen. Om de omvang van deze schade te bepalen gebruiken wij de Waterwijzer Landbouw. Dit is een landelijk instrument voor het bepalen van het effect van veranderingen in waterpeil op gewasopbrengsten. Benieuwd hoe dit precies berekend wordt? Wij hebben onze onafhankelijk adviseur Ruud Bartholomeus gevraagd om dit uit te leggen in een video. Met de technische toelichting van Ruud Bartholomeus bent u in 20 minuten volledig op de hoogte van de precieze werking van de Waterwijzer Landbouw.

Om de effecten van de peilverandering goed in de gaten te houden heeft het waterschap een monitoringsnetwerk opgezet. In het gebied rondom de Lage Raam waren al een aantal peilbuizen aanwezig, hiervan is data bijgehouden. Door het bijplaatsen van extra peilbuizen begin 2020 is een zeer uitgebreid meetnet ontstaan dat voldoet als basis voor het grondwatermodel.

Na de peilverhoging gaan we de effecten monitoren, waarvoor we een nog fijnmaziger netwerk willen. Ook is de wens uit de streek om op een aantal locaties een meetpunt bij te plaatsen. Daarom is begin 2022 het netwerk uitgebreid met zo'n 10 peilbuizen.

De monitoringsgegevens die beschikbaar zijn uit het gebied zijn in een portaal geplaatst en zijn voor iedereen inzichtelijk. Op deze kaart ziet u de locaties van de peilbuizen. Klik op een locatie om voor die peilbuis de actuele grondwaterstand te zien. U ziet ook het verloop van het grondwaterpeil van de afgelopen tijd ten opzichte van maaiveldhoogte.

Bekijk de actuele monitoringsdata

Tip: bekijk de kaart in Google Chrome

Op een kaart willen wij de exacte locaties van gedraineerde percelen in de Raamvallei in beeld brengen. Wij kunnen uw hulp en gebiedskennis hierbij goed gebruiken! Op een kaart kunt u de locaties zien die wij al in beeld hebben en zelf locaties invoegen. Alle gegevens op deze kaart kunnen wij vervolgens gebruiken voor specifieke berekeningen van het effect op de grondwaterstand na peilverhoging bij de nieuw te bouwen stuw Egweg in Escharen en bij stuw Meisevoort nabij Tongelaar.

Percelen met drainage kunnen nog tot de VO fase doorgegeven worden.

Ga naar de drainagekaart