Peilverhoging stuw Egweg, Meisevoort en Kammerberg


Momenteel worden de oplossingen uit het Gebiedsplan Raam concreet uitgewerkt in maatregelen. Voor de omgeving van Escharen en Mill is de ambitie uitgesproken om het waterpeil te verhogen. Dit zal gebeuren bij de nieuw te bouwen stuw Egweg in Escharen, bij stuw Meisevoort nabij Tongelaar en stuw Kammerberg. De verwachting is dat deze maatregel voor de opgaven rondom voorraadbeheer van de landbouw en verdroging van natuurgebieden positieve effecten met zich meebrengt. Samen met onderzoeksbureau Tauw, bewoners, agrariërs en natuurbeheerders in het gebied onderzocht het waterschap hoe de uitgesproken ambitie gerealiseerd kan worden.

Deze maatregel is onderdeel van de herinrichting van de Lage Raam. Op de pagina van Lage Raam lees je meer over de definitieve stukken en de andere maatregelen die we in het gebied gaan uitvoeren.

Op deze pagina vindt u alle informatie over de peilverhoging bij de nieuw te bouwen stuw Egweg in Escharen, stuw Meisevoort nabij Tongelaar en stuw Kammerberg.

Locatie

Ter hoogte van de Egweg in Escharen komt een nieuw te bouwen stuw. Daarnaast wordt de bestaande stuw ter hoogte van de Meisevoort verplaatst naar de Biestgraaf.

Wat gaan we doen?

 • We gaan een nieuwe stuw plaatsen ter hoogte van de Egweg in Escharen.
 • We gaan de bestaande stuw Meisevoort verplaatsen naar de Biestgraaf.
 • We gaan een aantal sloten door het gebied heen optimaliseren.
 • We gaan het oppervlaktewaterpeil verhogen bij zowel de nieuw te bouwen stuw Egweg als bij de te verplaatsen stuw Meisevoort en bij de bestaande stuw Kammerberg.
 • We nemen maatregelen om ongewenste effecten te voorkomen of te beperken.
 • We gaan monitoren met behulp van het monitoringsnetwerk van peilbuizen.
 • We blijven intensief samenwerken met de streek.

Wat hebben we gedaan?

De eerste stap was om met een hydrologische analyse de effecten in beeld te brengen van de verandering in waterpeil. Met deze effectenkaarten hebben we tijdens keukentafelgesprekken met grondeigenaren uit de omgeving van de Lage Raam bekeken wat deze effecten betekenen voor de percelen. Daarnaast hebben we samen met grondeigenaren, direct aanwonenden en terreinbeherende organisaties tijdens schetssessies, een gebiedsbezoek en een digitale bijeenkomst gekeken naar mogelijke knelpunten, kansen en oplossingen.

Ook hebben we een monitoringsnetwerk opgezet. Dit betekent dat we een aantal peilbuizen hebben geplaatst in het gebied rondom de beide stuwen. Deze buizen zijn voorzien van een meetsysteem wat de grondwaterstand nauwkeurig meet. Zo weten we nog beter hoe de huidige situatie is en kunnen we straks goed in de gaten houden of de veranderingen voldoen aan datgene wat we met elkaar afspreken. Meer over de actuele monitoringsgegevens.

We hebben intensief samengewerkt met een begeleidingsgroep voor de peilverhoging. Deze groep bestond uit agrariërs, bewoners, Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, ZLTO, een onafhankelijk deskundige (Ruud Bartholomeus van KWR Water) en een onafhankelijk procesbegeleider (Marja van Schie van P2). Samen met de begeleidingsgroep hebben we procesafspraken (pdf, 190 kB) opgesteld om dit proces in goede banen te leiden.

Bekijk alle stappen die we doorlopen hebben in het logboek (pdf, 188 kB).

Het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas heeft op 19 april meer duidelijkheid gegeven over de uitgangspunten. Zoals met welk waterpeil het ontwerp verder wordt ontwikkeld of richtlijnen voor de herinrichting van de beek als moerasbeek. Alle uitgangspunten zijn te lezen in het artikel; Uitgangspunten herinrichting Lage Raam. Voor de peilverhoging zijn de volgende uitgangspunten nu duidelijk:

 1. Bij de nieuw te bouwen stuw Egweg wordt het oppervlaktewaterpeil verhoogd met 40 centimeter;
 2. Stuw Meisevoort wordt verplaatst naar de Biestgraaf en hierbij wordt het oppervlaktewaterpeil verhoogd met 55 centimeter;
 3. Bij stuw Kammerberg wordt het oppervlaktewaterpeil verhoogd met 20 centimeter.

Nu de uitgangspunten duidelijk zijn, is gezamenlijk besloten te stoppen met de begeleidingsgroep. Voor het verder verloop van het project wordt een klankbordgroep samengesteld waarbij gekeken wordt naar het hele plan. De klankbordgroep zal bestaan uit een brede groep belanghebbende uit de streek.

Bijeenkomsten

De volgende bijeenkomsten zijn geweest of staan op de planning:

Op 15 februari zijn we weer samen gekomen met de begeleidingsgroep

Op donderdag 30 september organiseerden we een digitale bijeenkomst. Vanuit de studio presenteerden we de actualiteiten uit het project. Ook konden aanwezigen vragen en aandachtspunten aan ons doorgeven via de chat. Deze zijn vervolgens live in de uitzending besproken.

Kijk de bijeenkomst terug

Tijdens deze schetsbijeenkomst hebben we input opgehaald voor de verdere uitwerking van het schetsontwerp, betrokkenen geïnformeerd over de stand van zaken en hoe nu verder. Direct betrokkenen zijn hiervoor uitgenodigd.

Tijdens deze schetsbijeenkomst hebben we input opgehaald voor de verdere uitwerking van het schetsontwerp, betrokkenen geïnformeerd over de stand van zaken en hoe nu verder. Direct betrokkenen zijn hiervoor uitgenodigd.

Met direct aanliggende grondeigenaren en belanghebbenden voeren we huiskamergesprekken om de plannen te bespreken.

Lees het verslag (pdf, 272 kB) van de begeleidingsgroep.

Tijdens deze bijeenkomst is de voorkeursvariant besproken. Bekijk de presentatie (pdf, 3.2 MB) of lees het verslag (pdf, 455 kB).

Hierin zijn de details besproken van de effecten en de oplossingen. Wanneer u ook behoefte heeft aan een afspraak, dan kunt u altijd bellen of mailen.

Op de agenda stond:

- Bespreken uitkomst modelstudie

- Hoe gaan we om met veranderingen en de schaderegeling

- Monitoring

Vanwege de coronamaatregelen is deze bijeenkomst digitaal georganiseerd. Kijk de bijeenkomst terug.

Download de vragen die gesteld zijn en de antwoorden. (pdf, 133 kB)

Lees het verslag (pdf, 264 kB) van de begeleidingsgroep op 16 april 2020.

Lees het verslag (pdf, 131 kB) van de begeleidingsgroep van 18 maart 2020.

Onderzoeksvragen definitief

De onderzoeksvragen zijn definitief inclusief aanvullingen vanuit de eerste werkbijeenkomst voor de uitwerking van de hydrologische effecten studieBekijk de onderzoeksvragen. (pdf, 219 kB)

Hoe doen we nu de check op de huidige situatie?

We toetsen nu de huidige situatie op basis van steekproef. We gaan bij verschillende belangen (landbouw, natuur en bewoners) in het gebied toetsen of de huidige situatie zoals die nu in het model is ingevoerd klopt met de werkelijkheid. We kiezen hiervoor de kritische plekken in het gebied aangegeven door belanghebbenden, begeleidingsgroep en technici.

De documenten voor de gesprekken over de steekproef zijn in de loop van week 13 of 14 te vinden op deze website.

Hoe doen we de check op aanwezigheid drainage?

Samen met onderzoeksbureau TAUW ontwikkelen we een digitale kaart waarop u kunt aangeven waar u drainage heeft. Dit kunnen we meenemen in het model. Zodra deze beschikbaar is vind u dit hier.

Definitieve procesafspraken gemaakt
Wie zitten er in de begeleidingsgroep?
 • Martijn Fliervoet (Brabants Landschap)
 • Marja van Schie (Onafhankelijk procesbegeleider)
 • Ingrid Rijkers (Omgevingsmanager waterschap Aa en Maas)
 • Twan Broekman (agrariër)
 • Ruud Bartholomeus (Onafhankelijk adviseur)
 • Ric Broens (agrariër)
 • Hans Vermeulen (ZLTO)
 • Jan de Haas (agrariër)
Wat is de rol van de begeleidingsgroep?

De begeleidingsgroep is een klankbord, zij toetst de aanpak en stukken voorafgaand aan de bredere bijeenkomst. Zij maken geen besluiten.

Lees het verslag (pdf, 285 kB)

Planning

Nu de uitgangspunten duidelijk zijn, gaan we verder met het uitwerken van de concrete maatregelen voor het volledige projectgebied in één plan. De peilverhoging is één van deze maatregelen. De planning van het volledige plan is op de projectpagina van Lage Raam verder toegelicht.

Aanvullende onderwerpen

Onderstaand meer informatie over de Waterwijzer Landbouw, monitoring en de drainagekaart. Klik op het '+' tekentje om de informatie zichtbaar te krijgen.

De peilverhoging kan schade aan gewassen met zich meebrengen. Om de omvang van deze schade te bepalen gebruiken wij de Waterwijzer Landbouw. Dit is een landelijk instrument voor het bepalen van het effect van veranderingen in waterpeil op gewasopbrengsten. Benieuwd hoe dit precies berekend wordt? Wij hebben onze onafhankelijk adviseur Ruud Bartholomeus gevraagd om dit uit te leggen in een video. Met de technische toelichting van Ruud Bartholomeus bent u in 20 minuten volledig op de hoogte van de precieze werking van de Waterwijzer Landbouw.

Om de effecten van de peilverandering goed in de gaten te houden heeft het waterschap een monitoringsnetwerk opgezet. In het gebied rondom de Lage Raam waren al een aantal peilbuizen aanwezig, hiervan is data bijgehouden. Door het bijplaatsen van extra peilbuizen begin 2020 is een zeer uitgebreid meetnet ontstaan dat voldoet als basis voor het grondwatermodel.

Na de peilverhoging gaan we de effecten monitoren, waarvoor we een nog fijnmaziger netwerk willen. Ook is de wens uit de streek om op een aantal locaties een meetpunt bij te plaatsen. Daarom is begin 2022 het netwerk uitgebreid met zo'n 10 peilbuizen.

De monitoringsgegevens die beschikbaar zijn uit het gebied zijn in een portaal geplaatst en zijn voor iedereen inzichtelijk. Op deze kaart ziet u de locaties van de peilbuizen. Klik op een locatie om voor die peilbuis de actuele grondwaterstand te zien. U ziet ook het verloop van het grondwaterpeil van de afgelopen tijd ten opzichte van maaiveldhoogte.

Bekijk de actuele monitoringsdata

Tip: bekijk de kaart in Google Chrome

Op een kaart willen wij de exacte locaties van gedraineerde percelen in de Raamvallei in beeld brengen. Wij kunnen uw hulp en gebiedskennis hierbij goed gebruiken! Op een kaart kunt u de locaties zien die wij al in beeld hebben en zelf locaties invoegen. Alle gegevens op deze kaart kunnen wij vervolgens gebruiken voor specifieke berekeningen van het effect op de grondwaterstand na peilverhoging bij de nieuw te bouwen stuw Egweg in Escharen en bij stuw Meisevoort nabij Tongelaar.

Percelen met drainage kunnen nog tot de VO fase doorgegeven worden.

Ga naar de drainagekaart

Veelgestelde vragen over de peilverhoging en waterberging

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de stuw Egweg en Meisevoort:

Gebiedsplan Raam

Laarakkerse Waterleiding van landgoed kijk je richting Haps2 (2) WEB

De Raamvallei heeft veel functies. Aa en Maas wil deze functies samenbrengen en het gebied beter toegankelijk maken. Samenwerking staat hierbij voorop.

Lage Raam

Lage_Graafsche Raam 15

Waterschap Aa en Maas gaat van de Lage Raam een meer natuurlijke en robuuste beek maken.

Graafsche Raam

Graafsche Raam

Waterschap Aa en Maas gaat van de Lage Raam een meer natuurlijke en robuuste beek maken.

Contact

Steven Haarbosch

Steven Haarbosch vierkant
Functie
Omgevingsmanager
Telefoon
06-21 22 32 47
E-mail
shaarbosch@aaenmaas.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden voor nieuwsbrief
Kies een nieuwsbrief
BeveiligingsvraagVerplicht veld
U dient cookies te accepteren om deze captcha te kunnen gebruiken.