Stuw Egweg en Meisevoort


Op deze pagina vindt u alle informatie over de peilverhoging bij de nieuw te bouwen stuw Egweg in Escharen en stuw Meisevoort nabij Tongelaar. Vanwege de beperkingen in verband met het coronavirus kunnen wij momenteel geen informatiebijeenkomsten organiseren. Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren via deze webpagina over de laatste stand van zaken en informeren u wanneer er online bijeenkomsten worden georganiseerd. Houd deze pagina in de gaten voor meer updates én om uw inbreng te geven.

Wat houdt de peilverandering bij stuw Egweg en Meisevoort in?

In de Raamvallei is de afgelopen jaren samen gebiedspartners gewerkt aan het Gebiedsplan Raam. In dit plan is gezocht naar oplossingen om meerdere doelen op het gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, bereikbaarheid en cultuurhistorie met elkaar te verenigingen. Met de vaststelling van het Gebiedsplan Raam hebben de gebiedspartners afgesproken dat ze toe willen naar een robuust systeem, dat in staat is om de toekomstige klimaatveranderingen op te vangen, zowel in de zomer als in de winter. Momenteel worden de oplossingen uit het Gebiedsplan Raam concreet uitgewerkt in maatregelen. Voor de omgeving van Escharen en Mill is de ambitie uitgesproken om in 2022 het waterpeil te verhogen. Dit zal gebeuren bij de nieuw te bouwen stuw Egweg in Escharen en bij stuw Meisevoort nabij Tongelaar. De verwachting is dat deze maatregel voor de opgaves rondom voorraadbeheer van de landbouw en verdroging van natuurgebieden positieve effecten met zich meebrengt.

Samen met onderzoeksbureau Tauw, bewoners, agrariërs en natuurbeheerders in het gebied onderzoekt het waterschap hoe de uitgesproken ambitie gerealiseerd kan worden.

stuw egweg-meisevoort locaties WEB3

Waterwijzer Landbouw

De peilverhoging kan schade aan gewassen met zich meebrengen. Om de omvang van deze schade te bepalen gebruiken wij de Waterwijzer Landbouw. Dit is een landelijk instrument voor het bepalen van het effect van veranderingen in waterpeil op gewasopbrengsten. Benieuwd hoe dit precies berekend wordt? Wij hebben onze onafhankelijk adviseur Ruud Bartholomeus gevraagd om dit uit te leggen in een video. Met de technische toelichting van Ruud Bartholomeus bent u in 20 minuten volledig op de hoogte van de precieze werking van de Waterwijzer Landbouw.

Hoe ziet het proces er uit?

De eerste stap was om met een hydrologische analyse de effecten in beeld te brengen van de verandering in waterpeil. We hebben hiervoor samen met een vertegenwoordigers van de ZLTO, agrariërs en Brabants Landschap een onafhankelijk deskundige, Ruud Bartholomeus van KWR Water, aangewezen om dit proces in goede banen te leiden.

Momenteel bepalen we samen wat deze effecten betekenen voor u maar ook voor de beoogde doelstellingen en kijken we met elkaar naar mogelijke oplossingen. Dit willen we samen met u doen. Voor nu digitaal en hopelijk lukt dit op korte termijn (hangt af van het coronavirus) bij u aan de keukentafel.

Ook hebben we alvast een monitoringsnetwerk opgezet. Dit betekent dat we een aantal peilbuizen hebben geplaatst in het gebied rondom de beide stuwen. Deze buizen zijn voorzien van een meetsysteem wat de grondwaterstand nauwkeurig meet. Zo weten we nog beter hoe de huidige situatie is en kunnen we straks goed in de gaten houden of de veranderingen voldoen aan datgene wat we met elkaar afspreken. Meer over actuele monitoringsgegevens.

Bekijk alle stappen die we tot nu toe doorlopen hebben in het logboek (pdf, 188 kB).

Het proces ziet er in de tijd als volgt uit:

Op donderdag 30 september organiseren we van 19:30 tot 21:00 een digitale bijeenkomst. Wij presenteren de laatste actualiteiten over het project vanuit onze Aa en Maas studio. Ook kunt u uw vragen en aandachtspunten aan ons doorgeven via de chat, dan bespreken wij deze live in de uitzending. Meer informatie over het programma volgt nog, maar aanmelden is al mogelijk.

Op 22 september komen we weer samen met de begeleidingsgroep

Tijdens deze schetsbijeenkomst willen we input ophalen voor de verdere uitwerking van het schetsontwerp, betrokkenen informeren over de stand van zaken en hoe nu verder. Direct betrokkenen zijn hiervoor uitgenodigd.

Tijdens deze schetsbijeenkomst willen we input ophalen voor de verdere uitwerking van het schetsontwerp, betrokkenen informeren over de stand van zaken en hoe nu verder. Direct betrokkenen zijn hiervoor uitgenodigd.

Met direct aanliggende grondeigenaren en belanghebbenden voeren we huiskamergesprekken om de plannen te bespreken.

12 juli zijn we weer samen gekomen met de begeleidingsgroep

Lees het verslag (pdf, 214 kB) van de bijeenkomst.

16 juni zijn we weer samen gekomen met de begeleidingsgroep

Dinsdag 11 mei 19:30 kwamen we weer samen.

Lees het verslag (pdf, 272 kB) van de begeleidingsgroep.

Tijdens deze bijeenkomst is de voorkeursvariant besproken. Bekijk de presentatie (pdf, 3.2 MB) of lees het verslag (pdf, 455 kB).

Hierin zijn de details besproken van de effecten en de oplossingen. Wanneer u ook behoefte heeft aan een afspraak, dan kunt u altijd bellen of mailen.

Op de agenda stond:

- Bespreken uitkomst modelstudie

- Hoe gaan we om met veranderingen en de schaderegeling

- Monitoring

Vanwege de coronamaatregelen is deze bijeenkomst digitaal georganiseerd. Kijk de bijeenkomst terug.

Download de vragen die gesteld zijn en de antwoorden. (pdf, 133 kB)

Lees het verslag (pdf, 264 kB) van de begeleidingsgroep op 16 april 2020.

Lees het verslag (pdf, 131 kB) van de begeleidingsgroep van 18 maart 2020.

Onderzoeksvragen definitief

De onderzoeksvragen zijn definitief inclusief aanvullingen vanuit de eerste werkbijeenkomst voor de uitwerking van de hydrologische effecten studieBekijk de onderzoeksvragen. (pdf, 219 kB)

Hoe doen we nu de check op de huidige situatie?

We toetsen nu de huidige situatie op basis van steekproef. We gaan bij verschillende belangen (landbouw, natuur en bewoners) in het gebied toetsen of de huidige situatie zoals die nu in het model is ingevoerd klopt met de werkelijkheid. We kiezen hiervoor de kritische plekken in het gebied aangegeven door belanghebbenden, begeleidingsgroep en technici.

De documenten voor de gesprekken over de steekproef zijn in de loop van week 13 of 14 te vinden op deze website.

Hoe doen we de check op aanwezigheid drainage?

Samen met onderzoeksbureau TAUW ontwikkelen we een digitale kaart waarop u kunt aangeven waar u drainage heeft. Dit kunnen we meenemen in het model. Zodra deze beschikbaar is vind u dit hier.

Definitieve procesafspraken gemaakt

Wie zitten er in de begeleidingsgroep?

  • Martijn Fliervoet (Brabants Landschap)
  • Marja van Schie (Onafhankelijk procesbegeleider)
  • Ingrid Rijkers (Omgevingsmanager waterschap Aa en Maas)
  • Twan Broekman (agrariër)
  • Ruud Bartholomeus (Onafhankelijk adviseur)
  • Ric Broens (agrariër)
  • Hans Vermeulen (ZLTO)
  • Jan de Haas (agrariër)

Wat is de rol van de begeleidingsgroep?

De begeleidingsgroep is een klankbord, zij toetst de aanpak en stukken voorafgaand aan de bredere bijeenkomst. Zij maken geen besluiten.

Lees het verslag (pdf, 285 kB)

Kaartmateriaal scenario's peilverhoging

Tijdens de digitale bijeenkomst van 24 juni 2020 zijn een aantal scenario’s besproken voor de peilverhoging bij stuw Egweg en Meisevoort. In onderstaand filmpje wordt uitgelegd wat de informatie op deze kaarten betekent. De meest relevante kaarten die tijdens de keukentafelgesprekken worden gebruikt kunt u online terugvinden (update: februari 2021).

Ga naar het kaartmateriaal.

Onderzoeksvragen & modelstudie

In Gebiedsplan Raam zijn een aantal ambities geformuleerd met betrekking tot natuur- en landbouw doelen. Daarom wordt ervoor gekozen om het peil te verhogen waardoor de grondwaterstand verandert. Als waterschap begrijpen we dat dit zorgen oproept. We kiezen er dan ook voor om dit plan eerst goed door te rekenen voordat we het peil gaan verhogen. Dit doen we door middel van een modelstudie om zo goed mogelijk de effecten te kunnen voorspellen.

Het doel van de modelstudie is tweeledig en geeft inzicht in:

  • de hydrologische effecten van de peilaanpassing op de grondwaterstanden
  • de effectiviteit van te nemen mogelijke maatregelen

Deze analyse geeft geen besluit over wel of niet aanpassen van het peil, maar geeft inzicht in de feiten. Het besluit over de maatregel volgt later in het proces.

Voor deze modelstudie zijn een aantal onderzoeksvragen (pdf, 219 kB) opgesteld. Ook hebben we vanuit de streek input opgehaald om de onderzoeksvragen aan te scherpen en zijn er extra vragen toegevoegd. Niet alle aanvullende onderzoekvragen kunnen beantwoord worden met de modelstudie zelf. Onderstaand een overzicht van hoe we die vragen dan wel gaan beantwoorden.

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden gaan we werken met een aantal scenario’s van peilverhoging. In de openbare werkbijeenkomst van 23 januari 2020 zijn vier scenario’s geformuleerd om het effect van een peilverandering bij de stuwen Egweg en Meisevoort op de grondwaterstanden in de omgeving in beeld te brengen. Het uitgangspunt voor deze scenario’s is enerzijds het huidige peil ter plaatse van Egweg en Meisevoort (de huidige situatie), en anderzijds het peil zoals dat als ambitie is vastgelegd in de visie optimalisatie peilbeheer (link invoegen) en het Gebiedsplan.

De hoogte van de peilen die past bij de ambitie vastgesteld in Gebiedsplan Raam zijn de peilen die in de tabel hieronder terugziet bij scenario 4. In de drie overige scenario’s tussen de huidige situatie en scenario 4 wordt bij beide stuwen in min of meer gelijke stapjes een steeds wat hoger streefpeil gekozen. Voor stuw Egweg zijn dit stapjes van 20 cm, voor stuw Meisevoort zijn dit stapjes van 10-15 cm. Op basis van de modelresultaten van elk van deze scenario’s kunnen de onderzoeksvragen worden beantwoord.

Scenario's met peilverandering per stuw
Scenario's


Streefpeil* stuw Egweg
(aantal meter boven NAP)

Streefpeil* stuw Meisevoort
(aantal meter boven NAP)
Huidige situatie - (geen stuw; peil bij Gemaal
Van Sasse = 7,15 waterpeil ter
hoogte van Egweg is circa 7,20)
7,85 (= huidige streefpeil stuw NOS)
Scenario 1 7,40 8,00
Scenario 2 7,60 8,15
Scenario 3 7,80 8,30
Scenario 4 8,00 8,40

Met bovenstaande scenario’s gaan we nu eerst rekenen. Op basis van deze resultaten kunnen we verfijning aanbrengen en keuzes gaan maken. Dit kan betekeningen dat we voor beide stuwen een ander scenario kiezen, om zo tot het meest optimale (voorkeurs)scenario te komen.

*Meer informatie over wat een streefpeil precies is en hoe dat in de praktijk werkt, vindt u in dit filmpje.

Wat gebeurt er met stuw NOS?

Stuw NOS blijft in alle scenario’s gehandhaafd met zijn huidige streefpeil van 7,85m+NAP. In geval van scenario 3 en 4 zou dit in de praktijk echter betekenen dat deze stuw kan komen te vervallen.

Wat gebeurt er met stuw Kammerberg?

Stuw Kammerberg blijft in alle scenario’s gehandhaafd met zijn huidige streefpeil van 8,10m+ NAP. In geval van scenario 4 zou dit in de praktijk echter betekenen dat deze stuw kan komen te vervallen.

stuwen lage raam

Aanvullingen op onderzoeksvragen

Tijdens de informatiebijeenkomst op 23 januari 2020 is er door een aantal betrokkenen kritisch gekeken naar de opgestelde onderzoeksvragen. De volgende aanvullingen op de onderzoeksvragen zijn daaruit ontstaan. Deze vragen worden niet allemaal beantwoord in de modelstudie, daarom hebben we hieronder zo zorgvuldig mogelijk geformuleerd hoe en wanneer we deze vragen wel gaan beantwoorden.

Vraag en antwoord

Geef input op de drainagekaart

Op een kaart willen wij de exacte locaties van gedraineerde percelen in de Raamvallei in beeld brengen. Wij kunnen uw hulp en gebiedskennis hier bij goed gebruiken! Op een kaart kunt u de locaties zien die wij al in beeld hebben en zelf locaties invoegen. Alle gegevens op deze kaart kunnen wij vervolgens gebruiken voor specifieke berekeningen van het effect op de grondwaterstand na peilverhoging bij de nieuw te bouwen stuw Egweg in Escharen en bij stuw Meisevoort nabij Tongelaar.

Ga naar de drainagekaart

Monitoring

Om de effecten van de peilverandering goed in de gaten te houden heeft het waterschap een monitoringsplan opgezet.  In het gebied rondom stuw Egweg/Meisevoort waren al een aantal peilbuizen aanwezig, hiervan is data bijgehouden. Op verzoek van bewoners en bedrijven zijn er extra peilbuizen geplaatst. Het monitoringsnetwerk is met de laatste geplaatste peilbuizen nu compleet. De monitoringsgegevens die beschikbaar zijn uit het gebied zijn op een webpagina geplaatst en zijn voor iedereen inzichtelijk. Op deze kaart ziet u de locaties van de peilbuizen. Klik op een locatie om voor die peilbuis de actuele grondwaterstand te zien. U ziet ook het verloop van het grondwaterpeil van de afgelopen tijd ten opzichte van maaiveldhoogte.

Bekijk de actuele monitoringsdata

Tip: bekijk de kaart in Google Chrome

Veelgestelde vragen over de watermaatregelen bij Escharen (wordt regelmatig aangevuld)

Wie bel ik met welke vraag?

Els Geurts

Els Geurts
Functie
Informatie over wat betekent dit voor mijn stuk grond? Vragen over bijeenkomsten etc.
Telefoon
06-28 03 63 21
E-mail
egeurts@aaenmaas.nl

Ruud Bartholomeus (onafhankelijk adviseur)

onafhankelijk adviseur Ruud Bartholomeus
Functie
Vragen over inrichting van het model, een vraag die toegevoegd is die iemand niet begrijpt of interpretatie van een uitkomst?
Telefoon
06-50559337

Marja van Schie (Onafhankelijk procesbegeleider)

Onafhankelijk procesbegeleider Marja van Schie
Functie
Vragen over het verloop van het proces?
Telefoon
06-52070432