Waterbodemonderzoek Lage Raam


31 maart 2023

Waterschap Aa en Maas gaat de Lage Raam natuurlijker inrichting. Ter voorbereiding op de uitvoering van de maatregelen worden er de komende periode onderzoeken gestart.

Welke maatregelen gaan we uitvoeren?

Waterschap Aa en Maas gaat van de Lage Raam een meer natuurlijke beek maken. Tegelijkertijd liggen er langs de beek veel landbouwgronden waarvoor een robuust watersysteem gunstig. Dit houdt in dat er goed ingespeeld moet kunnen worden op peilschommelingen als gevolg van klimaatverandering (voldoende water bij droogte en niet te veel water bij flinke buien). Daarnaast wordt de Lage Raam meer beleefbaar gemaakt zodat iedereen kan genieten van het water en de natuur.

Waterbodemonderzoek

Vanaf eind maart 2023 start het eerste onderzoek naar de kwaliteit van de bodem van de Lage Raam. Dit noemen we een waterbodemonderzoek. Op de plaatsen waar werkzaamheden worden uitgevoerd in de beek worden door middel van boringen bodemmonsters afgenomen. Deze worden vervolgens in een laboratorium verder onderzocht. Het onderzoek is nodig om nauwkeurige gegevens van de bodemkwaliteit te verkrijgen en om te kijken of het mogelijk is om de grond te kunnen hergebruiken voor herinrichting van de beek.

De boringen vinden plaats vanuit een boot. Het onderzoek zal tot ongeveer eind april duren.

Vervolg project

Momenteel wordt gewerkt aan het uitwerken van het definitieve ontwerp voor de herinrichting van de Lage Raam. Aan het einde van deze fase is het projectplan Waterwet gereed. Eind van dit jaar wordt het ontwerp-projectplan Waterwet ter inzage gelegd. Naar verwachting start de uitvoering van de maatregelen in 2025.

Meer informatie over het project op de projectpagina