Lage Raam: de stand van zaken


Momenteel werken we concrete maatregelen uit voor het volledige projectgebied Lage Raam in één plan. Hoe we dat doen lichten we hieronder verder toe.

Van idee naar bouwsteen

In de zomer van 2021 hebben we keukentafelgesprekken gevoerd, een gebiedsbezoek gedaan, schetssessies gehouden en een online bijeenkomst georganiseerd. Reacties uit deze gesprekken zijn meegenomen in de verschillende bouwstenen voor het plan. Bouwstenen zijn maatregelen zoals bijvoorbeeld de hoogte van het waterpeil, hoe het beekdal eruit komt te zien en de hoeveelheid begroeiing in de moeraszone langs de beek. Met deze bouwstenen hebben we twee varianten gemaakt waarin we goed kunnen zien wat de effecten van de verschillende maatregelen zijn in het gebied. Deze resultaten en de analyse hebben we besproken met de begeleidingsgroep. De begeleidingsgroep bestaat uit belangenpartijen in de streek en zij kijken samen met ons hoe het proces verloopt. De feedback die we hierop hebben ontvangen, wordt meegenomen in de afweging met welke bouwstenen we verder gaan. Deze bouwstenen vormen de uitgangspunten om toe te werken naar één ontwerp.

Besluit uitgangspunten

De uitgangspunten van het ontwerp en de uitgangspunten voor de nadeelcompensatieregeling (waaronder gewaskeuze) vormen de twee adviesnotities voor het Dagelijks Bestuur van het waterschap. In de nadeelcompensatieregeling komt te staan hoe om wordt gegaan met schade die ontstaat als gevolg van het verhogen van het waterpeil in de Lage Raam.

In februari 2022 bespreken we deze notities met de begeleidingsgroep. Daarna leggen we de adviesnotities voor aan het Dagelijks Bestuur voor de bestuurlijke besluitvorming.

Eind april 2022 verwachten we een besluit van het bestuur. Met de vastgestelde uitgangspunten gaan we terug naar de tekentafel om één ontwerp te maken waarin alle bouwstenen samenkomen tot één inrichtingsplan voor de herinrichting van de Lage Raam. Dit ontwerp wordt doorgerekend, zodat we een goed beeld krijgen van de effecten. Met dit concept van het voorlopige ontwerp gaan we tijdens keukentafelgesprekken met grondeigenaren uit de directe omgeving van de Lage Raam om de tafel. We bespreken welke effecten we verwachten op de percelen en welke maatregelen mogelijk zijn om (negatieve) effecten te voorkomen. Het resultaat van onder andere deze gesprekken verwerken we in het definitieve voorlopig ontwerp.

20211028_131852

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Met effectenkaarten hebben we in de zomer 2021 met grondeigenaren uit de direct omgeving van de Lage Raam bekeken wat deze effecten betekenen voor hun percelen. Daarnaast hebben we samen met grondeigenaren en terrein beherende organisaties gekeken naar mogelijke knelpunten, kansen en oplossingen voor het volledige plan.

Het inrichtingsplan zal bestaan uit:

  • Het inrichten van de Lage Raam naar een natuurlijke moerasbeek waar meer ruimte is voor water en natuur.
  • De beek wordt zo ingericht dat deze bijdraagt aan een veerkrachtiger watersysteem die klimaatextremen beter aan kan (voldoende water bij droogte en niet te veel water bij flinke buien).
  • Het waterpeil wordt verhoogd bij de stuwen Egweg en (te verplaatsen stuw) Meisevoort. Deze maatregel geeft invulling aan de opgaves rondom watervoorraadbeheer van de landbouw en verdroging van natuurgebieden.
  • We realiseren een waterberging om te voorkomen dat in de kern van Grave in uitzonderlijke gevallen wateroverlast ontstaat.
  • Aanleg van meerdere kilometers aan ecologische verbindingszones en natuurvriendelijke oevers.
  • Daarnaast wordt de Lage Raam meer toegankelijk gemaakt, zodat iedereen kan genieten van het water en de natuur.

Als u nog vragen of opmerkingen heeft over dit project, neem dan gerust contact op met omgevingsmanager Gebiedsplan Raam, Els Geurts (egeurts@aaenmaas.nl).

Meer informatie over de herinrichting van de Lage Raam