Plannen herinrichting Lage Raam ter inzage


29 november 2023

We gaan de Lage Raam ontwikkelen tot een natuurlijke moerasbeek die beter om kan gaan met de gevolgen van de klimaatverandering. Hiervoor is een pakket aan maatregelen voorbereid dat is uitgewerkt tot een Ontwerp-Projectplan Waterwet. Dit plan ligt tot en met 10 januari 2024 ter inzage. Maandag 11 december organiseren we tussen 16:00 en 20:00 uur een inloopbijeenkomst in ’t Dorpshuus in Escharen voor geïnteresseerden.

Herinrichting Lage Raam

We gaan de beek tussen de Hapseweg (N264) en de Beerschemaasweg (Escharen) meer natuurlijk inrichten en zorgen voor een goed waterpeil voor landbouw en natuur. Dit doen we door o.a. de volgende maatregelen uit te voeren:

  • Een deel van de beek wordt breed en ondiep zodat het bij buien water kan bufferen in de ondiepe delen. Dit noemen we ook wel een moerasbeek. Zo heeft de beek een beter profiel voor natte situaties.
  • Langs de beek liggen landbouwgronden waarvoor een robuust watersysteem gunstig is. Dit houdt in dat er goed ingespeeld moet kunnen worden op peilschommelingen als gevolg van klimaatverandering (voldoende water bij droogte en niet te veel water bij flinke buien). We verhogen daarom het waterpeil bij de nieuw te bouwen stuw Egweg in Escharen, stuw Meisevoort nabij Tongelaar en de stuw Kammerberg.
  • We leggen een waterberging aan om Grave te beschermen tegen wateroverlast, in het geval van een extreme weerssituatie.
  • We planten bomen en struiken zodat de beek mooi opgaat in het gebied. Dit noemen we ook wel een beekdallandschap.
  • Langs de beek komen struinpaden en kano opstapplaatsen. Zo kan iedereen nog meer genieten van het water en de natuur.

Dagelijks bestuurslid van waterschap Aa en Maas Ernest de Groot: “Het mooie aan dit plan is dat de beek weer haar natuurlijke profiel terugkrijgt in de vorm van een stromende moerasbeek. Tegelijkertijd stemmen we het waterpeil beter af op de aanwezige functies in het gebied. We verbeteren de afvoer en het peilbeheer voor buffering en berging, zodat een robuust beekdal ontstaat dat voorbereid is op klimaatverandering.”

Ontwerp-Projectplan ter inzage

Samen met gebiedspartners, direct aanliggende grondeigenaren en inwoners in het gebied zijn alle maatregelen in het gebied uitgewerkt tot één totaal plan. Met de verschillende belangen uit de omgeving is zo goed als mogelijk rekening gehouden. Het Ontwerp-Projectplan beschrijft het pakket aan concrete maatregelen dat wordt uitgevoerd, het nut en de noodzaak van de maatregelen en de beoogde effecten op het watersysteem. Het plan ligt ter inzage van 29 november 2023 t/m 10 januari 2024. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden een zienswijze op de plannen kenbaar maken. Alle stukken zijn in te zien op www.aaenmaas.nl/lageraam.

Inloopbijeenkomst maandag 11 december

Benieuwd hoe het gebied rondom de Lage Raam er in de toekomst uit gaat zien? Kom dan naar de inloopbijeenkomst om het plan in te zien en stel vragen aan het projectteam. De bijeenkomst is op maandag 11 december 2023 tussen 16:00 en 20:00 uur in ‘t Dorpshuus in Escharen (Meester Bongaardsweg 2). Loop gerust binnen op het tijdstip dat jou uitkomt. Gelijktijdig is in een andere zaal ook een inloopbijeenkomst over het definitieve plan voor de herinrichting de Hooge Raam en Halsche Beek. Ook dit plan ligt op korte termijn ter inzage. Mocht je geïnteresseerd zijn, loop daar dan gerust ook even binnen.

Blijf op de hoogte

Via de nieuwsbrief Verborgen Raamvallei blijf je op de hoogte de ontwikkelingen van het project. Bezoek de projectpagina www.aaenmaas.nl/lageraam voor meer informatie over de herinrichting van de Lage Raam en meld je aan voor de nieuwsbrief.


Vragen? Neem contact op met:

Steven Haarbosch

Steven Haarbosch vierkant
Functie
Omgevingsmanager
E-mail
shaarbosch@aaenmaas.nl