Uitgangspunten herinrichting Lage Raam


28 april 2022

Waterschap Aa en Maas gaat de beek de Lage Raam anders inrichten. De beek wordt natuurlijker en klimaatbestendig. Om de ontwerpen voor de beek te kunnen maken zijn uitgangspunten nodig. Oftewel: keuzes waarop je de ontwerpen baseert. Deze uitgangspunten zijn nu duidelijk.

De Lage Raam tussen de Hapseweg (N264) en de Egweg (Escharen) wordt ingericht als een meer natuurlijke beek. Ernest de Groot, Dagelijks Bestuurslid van waterschap Aa en Maas licht toe: “Naast de versterking van de natuurwaarden liggen er langs de beek ook veel landbouwgronden waarvoor een robuust watersysteem gunstig is. Oftewel: voldoende water bij droogte en niet te veel water bij flinke buien. Hier hebben we veel aandacht voor bij deze herinrichting.” Daarnaast wordt de Lage Raam meer beleefbaar gemaakt zodat iedereen kan genieten van het water en de natuur. Tijdens schetssessies, informatiebijeenkomsten en keukentafelgesprekken zijn de afgelopen jaren kansen en knelpunten opgehaald bij inwoners en belanghebbenden. Samen met de analyses van het waterschap vormt dit de basis voor de keuzes voor de herinrichting.

De uitgangspunten

Het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas heeft duidelijkheid gegeven over de uitgangspunten. Zoals met welk waterpeil het ontwerp verder wordt ontwikkeld of richtlijnen voor de herinrichting van de beek als moerasbeek. Een moerasbeek geeft meer ruimte aan water bij piekbuien. De uitgangspunten voor het ontwerp zijn als volgt:

  • Inrichting van de moerasbeek: Ter hoogte van de Achterdijk komt een meer open landschap. Nabij Tongelaar wordt de beek zo ingericht dat hij mooi past bij het landgoedkarakter. De beek wordt bij de Egweg robuust, meer slingerend ingericht en met meer begroeiing.
  • Verhoging waterpeil: Het waterpeil wordt op 3 locaties in het gebied verhoogd:
  1. Bij de nieuw te bouwen stuw Egweg wordt het oppervlaktewaterpeil verhoogd met 40 centimeter;
  2. Stuw Meisevoort wordt verplaatst naar de Biestgraaf en hierbij wordt het oppervlaktewaterpeil verhoogd met 55 centimeter;
  3. Bij stuw Kammerberg wordt het oppervlaktewaterpeil verhoogd met 20 centimeter.
    Deze verhoging van het waterpeil biedt positieve effecten voor natuur en vermindert de droogteproblematiek doordat water beter vastgehouden kan worden. Naast dit project volgen in de toekomst nog andere ontwikkelingen in het gebied wat betreft grondwaterstanden, zoals de ambities in het Waterbeheerplan van waterschap Aa en Maas en het Grondwaterconvenant van de provincie Noord-Brabant.
  • Peelkanaal: Het waterpeil bij de stuw in het Peelkanaal (stuw 107P01, het dichtst bij de Lage Raam) blijft gelijk.
  • Tochtsloot: Om ongewenste effecten in het landbouwgebied ’t Bord te voorkomen en de huidige situatie te verbeteren, wordt water uit de Tochtsloot richting de Lage Raam gepompt.

Hoe nu verder?

De uitgangspunten vormen nog niet meteen het definitieve plan voor de herinrichting van de Lage Raam. Ernest de Groot: “Maar het is wel goed dat er nu duidelijkheid is over bepaalde ontwerpkeuzes. Met deze uitgangspunten gaan we namelijk terug naar de tekentafel om één ontwerp te maken waarin alle uitgangspunten samenkomen tot één inrichtingsplan. Dit ontwerp wordt doorgerekend, zodat we een goed beeld krijgen van de effecten. Hier volgt een voorlopig ontwerp uit wat we tijdens keukentafelgesprekken met grondeigenaren uit de directe omgeving van de Lage Raam gaan bespreken.” Het resultaat van onder andere deze gesprekken geeft opnieuw input voor het definitief ontwerp. Naar verwachting is het plan voor de herinrichting begin 2024 klaar en kunnen de maatregelen vervolgens uitgevoerd worden. Het waterpeil wordt dan gefaseerd verhoogd en de grondwaterstanden worden in de gaten gehouden om te bepalen of de doelstellingen gehaald zijn.

“Het is goed dat er nu duidelijkheid is over bepaalde ontwerpkeuzes. Met deze uitgangspunten gaan we namelijk terug naar de tekentafel om één ontwerp te maken waarin alle uitgangspunten samenkomen tot één inrichtingsplan. Dit ontwerp wordt doorgerekend, zodat we een goed beeld krijgen van de effecten."

Meer informatie

Voor vragen over de uitgangspunten, meer informatie over de maatregelen of een eventuele aankondiging van informatiebijeenkomsten in de toekomst, ga naar de projectpagina www.aaenmaas.nl/lageraam. In het kader van de toekomstige Omgevingswet zal er ook een kennisgeving gepubliceerd worden over dit project. Deze zal gepubliceerd worden op de projectpagina.