Projectplannen Lage Raam en Hooge Raam definitief vastgesteld


19 juni 2024

Ons algemeen bestuur heeft op 7 juni 2024 de definitieve projectplannen Waterwet voor de herinrichting van de Lage Raam en de Natte Natuurparel Hooge Raam en Halsche Beek met de bijbehorende Nota van Zienswijzen vastgesteld. De definitieve plannen liggen van 17 juni tot en met 29 juli 2024 ter inzage.

Herinrichting Lage Raam

We gaan de Lage Raam tussen de Hapseweg (N264) en de Beerschemaasweg (Escharen) meer natuurlijk inrichten en zorgen voor een goed waterpeil voor landbouw en natuur. Dit doen we door bijvoorbeeld een deel van de beek breed en ondiep te maken zodat het bij buien water kan bufferen in de ondiepe delen. Dit noemen we ook wel een moerasbeek. Langs de beek liggen meerdere landbouwgronden waarvoor een robuust watersysteem gunstig is. Dit houdt in dat er goed ingespeeld moet kunnen worden op peilschommelingen als gevolg van klimaatverandering (voldoende water bij droogte en niet te veel water bij flinke buien). De nieuwe stuwen zullen geautomatiseerd worden waardoor goed gestuurd kan worden op het streefpeil en de benodigde (weersafhankelijke) peilbeheermarge. We verhogen daarom het waterpeil bij de nieuw te bouwen stuw Egweg in Escharen, stuw Meisevoort nabij Tongelaar en de stuw Kammerberg. We leggen ook een waterberging aan om Grave te beschermen tegen wateroverlast, in het geval van een extreme weerssituatie. Daarnaast planten we bomen en struiken zodat de beek mooi opgaat in het gebied en komen er struinpaden en kano opstapplaatsen. Zo kan iedereen nog meer genieten van het water en de natuur.

Herinrichting Hooge Raam en Halsche Beek

We leggen in het projectgebied van de Hooge Raam en Halsche Beek in totaal ruim 150 hectare natuur aan. We gaan onder andere bossen aanplanten, maar we herstellen ook de historische steil randen door oude hoogteverschillen weer zichtbaar te maken in het landschap. Tegelijkertijd liggen ook hier landbouwgronden waarvoor een robuust watersysteem gunstig is. Daarom krijgt de Hooge Raam over een lengte van 5 kilometer weer een natuurlijke vorm. We gaan de beek o.a. verleggen en licht laten slingeren door de natuurlijke laagtes van het beekdal. Het water krijgt zo meer de ruimte en stroomt door een beter profiel voor natte situaties.

Reacties

Eind vorig jaar en begin dit jaar lagen de ontwerp-projectplannen ter inzage. Tijdens de ter inzage periode heeft iedereen de mogelijkheid gekregen om een zienswijze in te dienen op de plannen. In totaal zijn er 18 zienswijzen binnengekomen. Deze zijn inmiddels behandeld en persoonlijk beantwoord door de projectteams. Naar aanleiding van de reacties zijn er enkele kleine wijzigingen gekomen in de projectplannen. In het plan voor de Hooge Raam en Halsche Beek is er bijvoorbeeld een drempel in de beek verlegd naar een gunstigere locatie. Ook is op basis van de reacties ook nog eens goed naar de verbetering van de water aan- en afvoer gekeken zodat enkele lokale knelpunten kunnen worden opgelost. Over het plan voor de Lage Raam zijn meerdere zorgen geuit over de peilverhoging van 40 centimeter. Wij zullen dit op een zorgvuldige manier stapsgewijs uitvoeren. We starten met een verhoging van 20 centimeter en monitoren samen met de omgeving vervolgens 2 jaar lang wat de effecten zijn. Als de effecten overeenkomen met de verwachting op basis van uitgevoerd onderzoek zal het peil met nog eens 20 cm verhoogd worden. Bovendien blijven wij nog vijf jaar actief monitoren nadat het streefpeil bereikt is.

Definitieve plannen ter inzage

De definitieve projectplannen liggen nu officieel ter inzage van 17 juni t/m 29 juli 2024. Bekijk de bekendmaking van de Lage Raam en Hooge Raam en Halsche Beek. Op deze pagina’s lees je ook hoe je beroep kunt aantekenen, als je het niet eens bent met het besluit van het algemeen bestuur. Meer informatie over de projecten is ook te vinden op:

Uitvoering

Op dit moment zijn we gestart met het aanvragen van de vergunningen en de aanbesteding om een aannemer te vinden die de herinrichting gaat uitvoeren. De uitvoering van beide projecten zal gelijktijdig worden gedaan door dezelfde aannemer. Naar verwachting start de uitvoering in 2025.


Vragen? Neem contact op met:

Steven Haarbosch

Steven Haarbosch vierkant
Functie
Omgevingsmanager Lage Raam
E-mail
shaarbosch@aaenmaas.nl

Joost Jansen

Joost Jansen 1 Aa en Maas
Functie
Projectleider Hooge Raam en Halsche Beek
E-mail
joostjansen@aaenmaas.nl