Werkzaamheden eerste deel herinrichting Lage Raam van start


30 september 2020

Waterschap Aa en Maas gaat samen met lokale belanghebbenden van de Lage Raam een meer natuurlijke beek maken. Ook wordt de beek zo ingericht dat deze bijdraagt aan een veerkrachtiger watersysteem die de klimaatextremen beter aan kan. De herinrichting wordt aangepakt in delen. De werkzaamheden tussen de Beerseweg en Vissteeg bij Mill zijn eind september van start gegaan en dit deel geldt als een voorbeeldproject. Eind november 2020 zijn de werkzaamheden klaar.

De gehele Lage Raam wordt in de toekomst een meer natuurlijke beek. Tegelijkertijd liggen er langs de beek veel landbouwgronden waarvoor een robuust watersysteem gunstig is. Dit houdt in dat er goed ingespeeld moet kunnen worden op peilschommelingen als gevolg van klimaatverandering (voldoende water bij droogte en niet te veel water bij flinke buien). Daarnaast wordt de Lage Raam meer beleefbaar gemaakt zodat iedereen kan genieten van het water en de natuur.

Werkzaamheden tussen Beerseweg en Vissteeg

Waterschap Aa en Maas werkt de plannen voor de Lage Raam uit in delen. Als eerste wordt gestart met de uitvoering van de plannen op een perceel van bijna een halve hectare van de Beerseweg tot aan de Vissteeg bij Mill. In dit gebied worden diverse natuurlijke elementen aangelegd langs de beek om zo een moerasbeek te realiseren waar meer ruimte is voor water en natuur. De aanleg van een poel realiseert leefgebied en voortplantingsmogelijkheden voor amfibieën. Daarnaast worden er knotwilgen geplant. Ook wordt de bovenste laag grond verwijderd die eerder is gebruikt als landbouwgrond. Hierdoor vermindert de uitspoeling van stikstof en fosfaat naar de poel. Tot slot zal bloemrijk grasland worden aangelegd wat belangrijk is voor vlinders, bijen en andere insecten.

Schets Lage Raam

Voorbeeldproject

De herinrichting bij de Beerseweg vindt op grond plaats van aanwonende Tijn van Summeren, Brabants Landschap en Waterschap Aa en Maas. De oorspronkelijke landbouwgrond van grondeigenaar Van Summeren wordt afgewaardeerd naar natuurgrond. Ernest de Groot, dagelijks bestuurslid waterschap Aa en Maas, legt uit hoe dit er in de praktijk uit gaat zien: “De heer van Summeren blijft zeggenschap houden over zijn grond en gaat het ook zelf onderhouden. We hebben goede afspraken gemaakt over dit onderhoud. Deze samenwerking is uniek en ook een mooi voorbeeld voor andere toekomstige projecten. Natuurinclusieve landbouw is voor veel meer grondeigenaren een optie.”

Toekomst Lage Raam

Naast dit voorbeeldproject volgen er nog meer plannen voor de Lage Raam. Dit najaar wordt voor de nieuw te bouwen stuw bij de Egweg een voorkeur gekozen welk waterpeil daar ingesteld gaat worden. Met deze input wordt het ontwerp voor de hele Lage Raam verder uitgewerkt. Medio 2021 wordt het ontwerp afgerond. In het nieuwe ontwerp komt natuurlijke beekontwikkeling, peilbeheer, recreatie en cultuurhistorie aan bod. Volg de laatste ontwikkelingen over de Lage Raam op www.aaenmaas.nl/lageraam.

Gebiedsplan Raam

In het gebied rondom de Raam is samen met gebiedspartners gezocht naar oplossingen om meerdere doelen op het gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, bereikbaarheid en cultuurhistorie met elkaar te verenigingen. De aanpak van de Lage Raam is een van de projecten die voortvloeit uit dit Gebiedsplan Raam. Aankomende jaren zullen er meer projecten volgen, mede gefinancierd door de Provincie Noord-Brabant. Voor meer informatie over het Gebiedsplan Raam, zie: www.aaenmaas.nl/gebiedsplanraam. Het Gebiedsplan Raam is een uitwerking van de Samenwerkingsovereenkomst Verborgen Raamvallei.

Werkzaamheden Lage Raam Beerseweg