Ecologie op de voorgrond bij Gebiedsplan Raam


Nadat waterschap Aa en Maas al in april 2021 gestart was met de ecologische inventarisaties bij de Lage Raam en de Hooge Raam heeft het IVN op 21 juni 2021 zelf een ecologische nulsituatie bepaald langs de Graafsche Raam.

Bart Brugmans, ecoloog bij waterschap Aa en Maas, volgt de werkzaamheden op de voet en zegt daarover het volgende: “Wij willen graag weten wat uitgevoerde beekontwikkelprojecten ecologisch opleveren. Daarom voeren we standaard monitoringen uit voor water- en oeverplanten, de visstand en macrofauna (insectenlarven). Door deze samenwerking met IVN Grave komen we ook te weten wat de effecten zijn op amfibieën, dagvlinders, libellen en vogels. Zo komt er extra informatie binnen, waardoor we de ecologische effecten beter kunnen beoordelen en eventueel in het beheer en onderhoud ná de uitvoering nog zaken kunnen bijstellen”.

Ecologie

Elke aanpassing aan het watersysteem betekent automatisch ook veranderingen in de ecologie rond de betrokken watergangen; niet alleen in het water en aan de oevers, maar ook in de omgeving. Het bepalen van een uitgangssituatie voordat de werkzaamheden beginnen is zeer belangrijk. Zo kunnen werkzaamheden uitgevoerd worden waarbij de invloed op planten en dieren zo gedoseerd mogelijk is. En dat als er toch in leefgebieden gewerkt moet worden, dat er dan voor gezorgd wordt dat deze worden hersteld of gecompenseerd, of dat er weer in en bij het water een optimale uitgangssituatie is voor nieuwe planten en dieren.

IVN kijkt mee

Het waterschap zet voor de ecologische inventarisaties bij de Raamvallei deskundige onderzoeksbureaus in. Dat het IVN bij de Graafsche Raam een handje meewerkt met haar vrijwilligers is natuurlijk mooi meegenomen. In dit geval is het werkelijk zo: hoe meer informatie over planten en dieren, hoe beter het waterschap rekening kan houden met de natuurwaarden. Het is ook een goed voorbeeld van samenwerking tussen overheid en natuurbelangenorganisaties.

Gebiedsplan Raam

In de Raamvallei is samen met gebiedspartners gezocht naar oplossingen om meerdere doelen op het gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, bereikbaarheid en cultuurhistorie met elkaar te verenigingen in het Gebiedsplan Raam. De herinrichting van de Graafsche, Lage en Hooge Raam zijn projecten die voortvloeien uit dit Gebiedsplan Raam.

Voor meer informatie kijkt op de projectpagina van de Graafsche Raam.

Graafsche Raam actiedag 21 juni Hok 1 René 8