Flora- en fauna onderzoek langs Lage Raam & Hooge Raam


9 april 2021

Langs de Lage Raam en Hooge Raam voert waterschap Aa en Maas de komende maanden flora- en fauna onderzoek uit. Er wordt langs de beek bijvoorbeeld gekeken naar aanwezigheid van vaste nesten van roofvogels of verblijfplaatsen van vleermuizen in bomen, dassen- en beverburchten. De resultaten van deze onderzoeken worden gebruikt om in de plannen voor de beekontwikkeling rekening te kunnen houden met de aangetroffen beschermde dier- en plantensoorten. De onderzoeken worden uitgevoerd tot oktober 2021.

Quickscan

In 2019 is voor de drie deelgebieden Graafsche Raam, Lage Raam en Hooge Raam een zogenaamde quickscan flora en fauna uitgevoerd. Dit is een globaal onderzoek om te kijken of beschermde soorten mogelijk kunnen voorkomen in het projectgebied, op basis van gegevens in databases en potentieel geschikte leefgebieden die in het gebied aanwezig zijn. Een quickscan geeft richting aan uit te voeren vervolgonderzoeken. Zo kan er gericht veldonderzoek worden gedaan naar de beschermde soorten die zouden kunnen voorkomen én die mogelijk negatief effect zouden kunnen ondervinden van de herinrichtingsplannen.

Soortgericht onderzoek

Naar aanleiding van de resultaten uit de quickscan wordt tot en met oktober 2021 soortgericht onderzoek gedaan. Ernest de Groot, Dagelijks Bestuurslid van waterschap Aa en Maas, legt de inhoud van deze onderzoeken uit: “Met deze onderzoeken wordt het daadwerkelijk voorkomen van die soort aangetoond of uitgesloten. Er wordt langs de beek bijvoorbeeld gekeken naar aanwezigheid van vaste nesten van roofvogels of verblijfplaatsen van vleermuizen in bomen, dassen- en beverburchten en het voorkomen van beschermde amfibieën in bestaande poelen in het gebied.” De resultaten van deze onderzoeken worden gebruikt om in de plannen voor de Hooge en Lage Raam rekening te kunnen houden met de aangetroffen beschermde dier- en plantensoorten.

In het veld

De meeste percelen die bezocht worden voor het onderzoek zijn in eigendom van terrein beherende organisaties. Bewoners of recreanten langs de beek zullen af en toe één of twee ecologen zien lopen in het veld of staan te posten (voor ransuil en vleermuizen).

Gebiedsplan Raam

In de Raamvallei is samen met gebiedspartners gezocht naar oplossingen om meerdere doelen op het gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, bereikbaarheid en cultuurhistorie met elkaar te verenigingen in het Gebiedsplan Raam. De herinrichting van de Lage en Hooge Raam zijn projecten die voortvloeien uit dit Gebiedsplan Raam.

Meer informatie over de verder inhoud van de herinrichtingsprojecten vindt u online op www.aaenmaas.nl/lageraam en www.aaenmaas.nl/hoogeraam.