Resultaten archeologisch onderzoek langs de Graafsche Raam


Waterschap Aa en Maas gaat in samenwerking met de gemeente Land van Cuijk de Graafsche Raam natuurlijker inrichten. Voor de start van de uitvoering is er archeologisch onderzoek gedaan. Dus hebben we een antwoord op de vraag; zijn er archeologische vondsten aangetroffen?

Booronderzoek

We zijn gestart met een bureauonderzoek en inventariserend booronderzoek. Er zijn 55 boringen gezet op de twee natuurlijk ingerichte gebieden ten zuiden van Grave. Door middel van dit onderzoek is in beeld gebracht op welke locaties een hoge archeologische verwachting op specifiek steentijdresten ligt.  
 
Gebleken is dat op enkele locaties aan de rand van het perceel een hoge archeologische verwachting ligt. Het ontwerp is op basis van dit onderzoek aangepast zodat de gebieden met een hoge archeologische verwachting uit de steentijd niet meer bedreigd worden door de voorgenomen ingrepen zoals het graven van een poel.

Proefsleuvenonderzoek

Onder begeleiding van een archeoloog zijn, op zorgvuldige wijze sleuven gegraven in de oevers van de Graafsche Raam en op de percelen die natuurlijk ingericht gaan worden.  
 
Per bodemlaag is nauwkeurig gekeken of er archeologisch waardevolle informatie in de bodem zit. Door het zoeken naar afwijkingen in de bodemopbouw, gebruiksvoorwerpen of gebruikerssporen kan een beeld gevormd worden van het bodemgebruik in het verleden.

Vondsten

De archeologische onderzoeken zijn afgerond en de resultaten zijn binnen. Er waren hoge verwachtingen voor deze omgeving gezien de rijke historie, maar dit is tegengevallen volgens de archeologen. Toch zijn er een aantal interessante vondsten. Zo is er een loopgraaf gevonden die vermoedelijk tijdens één van de vele belegeringen van Grave is gegraven. Daarnaast is een zandophoping gevonden welke mogelijk dienstdeed als dijkje. De bodemmonsters van deze locaties worden in het laboratorium verder onderzocht en gedocumenteerd. Ten slotte zijn er veel metalen voorwerpen gevonden waaronder (kanon)kogels, knopen, munten en er is een voetboei gevonden. Een voetboei werd vroeger gebruikt om te voorkomen dat iemand kan rennen of schoppen. Het werd dus gebruikt om gevangenen in bedwang te houden. De vondsten worden verder onderzocht door archeologen en gereed gemaakt voor conservering. Daarna worden deze overgedragen aan het archeologisch depot van de provincie Noord-Brabant. Bovenstaande vondsten geven geen aanleiding om verder veldonderzoek uit te voeren of aanpassingen aan het ontwerp.

MicrosoftTeams-image

Verdere voorbereidingen

Nu de archeologisch waardevolle informatie verzameld is, gaan we verder met de voorbereidingen voor de uitvoering. Ter hoogte van de Waaistraat wordt grond verwerkt op agrarische percelen. Deze grond is afkomstig van de naastgelegen percelen die later worden ingericht als ecologische verbinding. Deze werkzaamheden zullen in januari 2023 plaatsvinden. 
 
Daarnaast worden begin volgend jaar, op enkele plekken langs de oevers en op locaties waar poelen komen, bomen en struiken verwijderd. We gaan onderzoeken welke bomen op een andere locatie herplant kunnen worden.  
Bomen die niet herplant kunnen worden willen we zo veel mogelijk hergebruiken. Zo willen we een aantal bomenstronken langs de oevers plaatsen zodat zo hergebruikt worden ter verbetering van de migratieroutes van amfibieën. Ook kunnen we de bomen gebruiken voor de inrichting van een natuurspeelplaats.  
Naast het aanleggen van de poelen en natuurrijke gebieden zullen we ook weer nieuwe bomen planten. Op verschillende plaatsen langs de Graafsche Raam planten we sleedoorns en fruitbomen. 
 
Meer informatie over de herinrichting van de Graafsche Raam