Liveblog: hoogwater de Maas <gesloten>


De waterstand in de Maas heeft in ons gebied het hoogste punt bereikt en is op veel plekken al aan het zakken. De Maasgolf die zondag bij Sambeek ons werkgebied binnenkwam, heeft gelukkig nergens voor grote problemen gezorgd. Wel hebben we veel maatregelen genomen en ook de komende weken zijn we nog druk bezig met de nasleep van deze Maasgolf. We blijven controleren op de gevolgen van het hoge water voor de dijk. Hieronder een dagelijks overzicht van onze maatregelen om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Kijk op instagram, facebook en twitter voor meer informatie en beelden.

Bekijk de veelgestelde vragen met antwoorden

Gemeten waterstanden

We hebben in kaart gebracht wat de waterstanden zijn van de Maas ten opzichte van de Maasdijk. Dus: hoe hoog komt het water te staan? De verwachtingen variëren en wij geven het kaartmateriaal regelmatig een update. Laatste update is van 21-07-2021 om 08:00.

Bekijk de waterstanden

Donderdag 2 september

Woensdag 28 juli

 • Met het grofzand dat is gestort bij Doeveren wordt de komende maand het bestaande onderhoudspad tussen de dijk en de sloot opgehoogd. Zo verbeteren we de bereikbaarheid van de sloot bij een toekomstig hoogwater van de Maas. Door het hoge water ontstonden wellen in de sloot die zand onder de dijk mee kunnen voeren. Dit kan de dijk minder stabiel maken. Het grofzand werd gebruikt om deze wellen af te dekken. De sloot is inmiddels weer opengemaakt.
 • De steunberm bij Linden blijft liggen. Zo kunnen nog aanwezige gangen en holle ruimtes van de dassenburcht goed dichtzakken en wordt de waterveiligheid blijvend verbeterd. De steunberm was aangebracht omdat dassenburcht de stabiliteit van de dijk in gevaar bracht. Een en ander is gebeurd onder deskundige begeleiding. Voordat de steunberm kon worden aangebracht, moest ook een deel van een houtwal worden gerooid.
 • Het water in de Dieze in Den Bosch is weer terug op het normale peil.
 • De nooddijk bij Sambeek-Boxmeer-Groeningen is helemaal opgeruimd.

Maandag 26 juli

 • Alle openingen in de Maasdijk, om water uit het gebied naar de Maas te laten lopen, zijn weer geopend.
 • De haven bij Heusden, die was afgesloten met schotbalken, is weer open.
 • Werkzaamheden naast de Maasdijk, waarvoor een vergunning is verleend, mogen weer worden hervat. De werkzaamheden in de dijk nog niet.

Vrijdag 23 juli

 • We hebben schutsluis bij Engelen in de Henriëttewaard in 's-Hertogenbosch weer open gezet. Scheepvaart wordt deze ochtend hervat.
 • Bij Doeveren blijven we om de dag controleren op wellen.
 • We hebben de afgelopen week onze dijk 24/7 bewaakt om te zorgen dat we allemaal veilig bleven. Dat is gelukkig niet meer nodig. Het hoogwater is ons werkgebied uit. We gaan weer over op de normale dijkcontroles.
 • We zijn hard aan het werk om alle openingen waar de waterstand van de Maas het toelaat nog voor het weekend open te hebben.
 • Maandag om 13.00 uur gaat de coupure in Heusden weer open.
 • We starten pas na het weekend met het opruimen van de troep langs de dijken. Dat geeft de dijken nog even de tijd om te herstellen.

Donderdag 22 juli

 • Vanochtend openden we de coupure (opening) in Cuijk. Daarmee is de Maaskade weer bereikbaar voor al het verkeer.
 • De pomp bij de St. Jansbeek wordt vandaag stopgezet en opgeruimd. De beek kan nu weer afstromen naar de Maas.
 • We treffen voorbereidingen voor het openen van de coupure (opening) in Heusden.
 • We verwijderen de schotten in de Bossche Sloot.
 • We ruimen de rest van de nooddijk in Sambeek, Groeningen en Boxmeer op.
 • De schutsluis bij Engelen is weer open.

Woensdag 21 juli

 • Maasgolf weg uit gebied Aa en Maas, nu aan de slag met opruimen en herstel: lees het nieuwsbericht.
 • Actuele nieuwsupdate: waterstanden dalen.
 • De Maasgolf heeft veel drijfvuil achtergelaten op de dijk. We inventariseren hoeveel dat is en maken afspraken met partijen om dit te verwijderen. We adviseren inwoners voor hun veiligheid om dit niet zelf te doen.
 • Spuisluis Crevecoeur is weer open. We doen dit langzaam (20 cm per 24 uur). Zo voorkomen we schade aan kades en stadsmuren.

Dinsdag 20 juli

 • Permanente dijkbewaking stopt in Boxmeer, Cuijk en Grave. We gaan weer over op reguliere dijkbewaking.
 • In Sambeek, Groeningen en Boxmeer is de nooddijk op de openbare weg opgeruimd.
 • Sloot Doeveren is voor een lengte van 10 meter gevuld met grof zand. We controleren regelmatig of er meer zandvoerende wellen ontstaan. Als dit het geval is, zetten we de sloot op meer plekken dicht.
 • Voor informatie over scheepvaart en recreatie op de Maas verwijzen we je door naar Rijkswaterstaat en vaarweginformatie.nl.
 • We starten met het opruimen van de rotzooi uit de Maas op de dijken.
 • Vandaag is de dijkinspectie nog de hele dag in volle gang. We kijken vooral naar schade en wellen.

Maandag 19 juli

 • We hebben voorbereidingen getroffen om een sloot achter de Maasdijk ter hoogte van Doeveren (gemeente Heusden) tijdelijk te dempen.
 • Onze dijkinspecties gaan onverminderd door. Zo zien we mogelijke risico’s op tijd.
 • Door het hoge water ontstaan steeds meer wellen (kanaaltjes onder de grond) onder de dijk. Als er alleen water onder dijk doorkomt, is dat niet erg. Maar als er zand vanuit de dijk mee spoelt, kan dat de dijk verzwakken. Reden om extra alert te zijn. Op meerdere plekken zijn we in actie om het zand op zijn plek te houden.
 • Dijkgraaf Mario Jacobs bezoekt vandaag verschillende plekken in ons werkgebied.

Zondag 18 juli

 • We merken dat op de Maasdijk veel belangstellenden naar het hoge water komen kijken. Een dringende oproep: let op je eigen en onze veiligheid.
 • Dassenhol in Linden gedicht.
 • Zondagmiddag rond 16:00 is de haven van Heusden gesloten. De coupure bij de haven is afgesloten met schotbalken.
 • Gisteren is de dijkbewaking actief geweest in Boxmeer, Cuijk, Grave, Ravenstein, Haren en Oijen. Vanaf vanmiddag 14:00 start de tweede groep dijkwachten ook in Lith, Gewande en Oijen. Dan wordt onze hele 110 kilometer Maasdijk 24/7 bewaakt.
 • De sluis bij Engelen is zondagochtend 18 juli gesloten. Daarmee voorkomen we dat er Maaswater ons gebied binnenloopt. Scheepvaart is tijdelijk niet mogelijk.
 • Spuisluis Crèvecoeur bij Den Bosch is gesloten.

Zaterdag 17 juli

 • We hebben een nooddijk van 500 meter aangelegd over een traject van 3 km op de hoge gronden tussen de kade in Sambeek, Groeningen en Boxmeer.
 • Op een aantal plekken in ons werkgebied is de dijk afgezet door de gemeente. Kijk op de site van jouw gemeenten voor meer informatie.
 • Vanmiddag verlengen we de zuidkant van de kade bij Groeningen zodat deze aansluit op de hoge gronden. Zo wordt als het ware een opening opgevuld om te voorkomen dat het water achterom het gebied in stroomt. Dit gebeurt met klei en doek. Het water komt niet over de dijk heen.
 • We merken dat binnen de Maasgemeenten belangstellenden naar het hoge water komen kijken. Een dringende oproep: Blijf uit het gebied en kom niet kijken naar het hoge water.
 • Bekijk het actuele kaartje van de waterhoogte via Rijkswaterstaat.
 • Waterschap Aa en Maas zet de komende dagen permanente dijkbewaking langs de Maas in.
 • Inzet belteam voor vragen over hoogwater. Ook bereikbaar tijdens het weekend van 9.00 uur - 17.00 uur op  088-17 88 000
 • Bij het Drongelens kanaal plaatsen we krammatten om de dijk te verstevigen.  Hier zijn onlangs graafwerkzaamheden geweest en het zand is nog los.
 • Waarschuwing om niet te gaan zwemmen in De Maas of water dat hiermee in verbinding staat. De stroming is nu zeer gevaarlijk en er drijft van alles in het water.

Vrijdag 16 juli

 • Om te zorgen dat dorpen langs de Maas droog blijven, hebben we de coupure (opening) in de dijk bij de Maaskade in Cuijk alvast gesloten.
 • In de St Jansbeek is een een pomp geplaatst. Morgen kijken we of het ook nodig is op andere plekken.
 • Extra inspecties langs de dijken om te kijken of er beschadigingen zijn aan de dijk of situaties die een beschadiging kunnen veroorzaken.
 • Krooshek in de Vierlingse beek is omhoog gehaald zodat we het water kunnen lozen op de Maas.
 • Op meerdere plekken is de dijk gemaaid. We halen het maaisel weg om te voorkomen dat het gaat drijven. Het water moet soepel langs de dijken kunnen stromen.

Donderdag 15 juli

 • Om schade aan de dijk te voorkomen en te voorkomen dat er ongelukken ontstaan door het hoge water zijn alle werkzaamheden op en langs de Maasdijk gestopt (zoals maaien en bouwwerkzaamheden).
 • Op diverse plekken waar het al nat is, zijn stuwen omlaag gezet om meer regenwater op te kunnen vangen. Zodra het kan, gaan deze weer omhoog.
 • Haven Macharen is dicht. Afvoerwater via Hertogswetering

Vragen? We helpen je graag!

Functie
maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Telefoon
088-17 88 000
E-mail
info@aaenmaas.nl

Calamiteit? Bel ons!

Is dringend actie gewenst? Bel dan telefoonnummer 088 - 17 88 000. Bij geen gehoor bel dan naar 0800 - 03 41. Denk aan dreigende situaties voor mens, dier of milieu zoals hoogwater, ernstige wateroverlast of een verontreiniging.