Circulaire economie


Net als alle andere waterschappen zetten wij ons in voor een circulaire economie. In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Het afval is de nieuwe grondstof. Een circulaire economie draagt bij aan het verminderen van de klimaatverandering. Het doel van de Rijksoverheid is een volledig circulaire economie in 2050. De afspraken hiervoor zijn gemaakt in het grondstoffenakkoord.

We ontdekken steeds meer mogelijkheden om de energie en grondstoffen uit rioolwaterzuiveringen te hergebruiken. Uit het slib dat overblijft na het zuiveren van het rioolwater wordt bijvoorbeeld biogas gewonnen. Ook kijken we naar het gezuiverde rioolwater (effluent). We onderzoeken onder welke voorwaarden dat water gebruikt kan worden in de tuinbouw, als hoogwaardig industriewater en als koelwater voor datacentra.

Wij gaan onze primaire materialen zoveel mogelijk verminderen en (circulair) ontwerpen voor een lang gebruik en hergebruik in de toekomst. We proberen alle gebruikte hulpstoffen in de waterzuiveringen te ‘vergroenen’. Daar gebruiken we nu bijvoorbeeld een aardolieproduct, genaamd polymeren. Deze worden vervangen door duurzame alternatieven.

Samen met partners, bedrijven en agrariërs proberen we kringlopen te sluiten zodat primaire materialen niet meer nodig zijn en de aarde zich kan herstellen. Een mooie oplossing is het gebruik van biobased materialen (iets wat groeit). Deze materialen zijn afbreekbaar. Een voorbeeld is Lisdodde dat kan worden gebruikt  als bouwmateriaal, maar ook zorgt dat  CO2 (broeikasgas) voor langere tijd wordt opgeslagen.

Samenwerken aan de circulaire economie

Om onze doelen te bereiken zullen we moeten samenwerken met partijen om ons heen; overheden, bedrijven, inwoners ,andere partners en waterschappen, allemaal zetten we onze schouders eronder om te komen tot een circulaire economie.

Een paar mooie voorbeelden

  • De energie- en grondstoffenfabriek (link) bedenkt al sinds 2008 duurzame oplossingen voor onze rioolwaterzuiveringen.
  • In 2016 kwam daar de waterfabriek voor schoon water bij.
  • Met Aquaminerals zoeken we naar afzetmarkten voor de stoffen die we terugwinnen uit het rioolwater.
  • Samen met met diverse overheden werken we binnen  de Regionale Energie Strategieën aan de warmtetransitie.

Regionale Energiestrategie

We zijn deelnemer binnen de Regionale Energie Strategieën in zowel Noordoost-Brabant (RES NOB) als Zuidoost-Brabant (RES MRE) en Midden-Brabant (RES HvB). Met onder meer gemeenten, provincie en netbeheerder werken we als Brabantse waterschappen mee aan opwekmogelijkheden van duurzame elektriciteit. Voor de warmtetransitie (aardgasvrije gebouwde omgeving) werken we samen met gemeenten. Wij faciliteren deze processen door het inbrengen van onze kennis. Waar mogelijk stellen we onze faciliteiten beschikbaar voor het opwekken van energie. Denk hierbij aan  aquathermie, warmtewinning uit oppervlaktewater of gezuiverd rioolwater.

Meer over ons aandeel in de Regionale Energie Strategie Noordoost-Brabant

Maatschappelijk verantwoord inkopen en ondernemen

We hebben niet alles zelf in de hand. Een groot deel van ons werk  wordt uitgevoerd door derden, zoals (onder)aannemers en advies- en ingenieursbureau. Daarom zorgen we dat we maatschappelijk verantwoord inkopen (MVIO). Dat  betekent dat we bij de inkoop van producten, diensten of werken ook kijken naar de effecten op het milieu en naar  sociale aspecten.

Bij onze inkoop houden we ons aan de volgende regels:

Meer over aanbesteden en inkoop

Vragen? Wij helpen je graag!

Nicole Homeijer

Functie
Regisseur circulaire economie en klimaat
Telefoon
06-42 20 66 62
E-mail
nhomeijer@aaenmaas.nl