Klimaatneutraal


Als waterschap werken we mee aan de transitie naar een economie en samenleving zonder uitstoot van broeikasgassen. We willen uiterlijk in 2050 klimaatneutraal zijn. Deze afspraak is gemaakt in het landelijke klimaatakkoord  en bestuurlijk verankerd in het Waterbeheerplan en de Routekaart Naar een energieneutraal, klimaatneutraal en circulair Aa en Maas.

Bij alles wat we doen, kijken we of het kan zonder uitstoot van broeikasgassen. Om te berekenen hoeveel broeikasgas we uitstoten gebruiken we het GHG-protocol (Green-House-Gas). De cijfers staan in de klimaatmonitor die de Unie van Waterschappen voor alle waterschappen opstelt. Hieruit blijkt dat in de rioolwaterzuiveringsinstallaties de meeste broeikasgassen vrijkomen in de vorm van lachgas, methaan en koolstofdioxide. In onze zuiveringen doen we uitgebreid onderzoek naar deze gassen. Het zuiveren van water volgens de gestelde normen en eisen blijft ons uitgangspunt, maar daar waar mogelijk doen we er alles aan om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen.

In ons dagelijks beheer-en onderhoud en bij inrichtingsprojecten zetten we in op emissieloos werken. Dat doen we door bijvoorbeeld te werken met elektrisch materieel of andere duurzame bronnen en het zo klein mogelijk houden van transportafstanden. Naast het beperken van onze uitstoot, kunnen we schade beperken door CO2 op te slaan in de bodem of in bomen. Dat integreren we zoveel mogelijk in ons werk en bij projecten.

De CO2 prestatieladder

We houden onszelf scherp op het minimaliseren van onze CO2 uitstoot met inzet van de CO2 prestatieladder.

Lees hier meer over de CO2 prestatieladder

Vragen? Wij helpen je graag!

Nicole Homeijer

Functie
Regisseur circulaire economie en klimaat
Telefoon
06-42 20 66 62
E-mail
nhomeijer@aaenmaas.nl