Groot onderhoud Peelkanalen


Waterschap Aa en Maas gaat in de periode 2021- 2023 het Kanaal van Deurne en de Helenavaart op orde brengen. Dit is nodig om de wateraanvoer voor de Peelregio in de toekomst structureel te vergroten. Het gaat om een traject van tien kilometer per kanaal. De werkzaamheden bestaan uit het op voldoende diepte baggeren van het Kanaal van Deurne en de Helenavaart, het herstellen van de kanaalkades van het Kanaal van Deurne en het verbeteren van inspectie- en onderhoudspaden. Daarnaast pakt het waterschap het herstel van cultuurhistorische elementen in en langs het Kanaal van Deurne ook aan. Hierbij wordt rekening gehouden met recreatief medegebruik en de natuur.

Meld je aan voor excursie Groot Onderhoud Peelkanalen op 12 februari

De aannemer organiseert regelmatig een excursie. Op zaterdag 12 februari 2022 van 10.00 - 11.00 uur vindt de eerstvolgende plaats. Aanmelden is noodzakelijk, waarna je praktische informatie krijgt toegezonden. Meld je aan via het e-mailadres gop@vissersploegmakers.nl.

Planning

Het contract met de aannemer is ondertekend. Tot september van dit jaar voerden de aannemer en het waterschap onderzoeken uit zoals naar de gesteldheid van de waterbodem, het inmeten van de kades en onderzoek naar niet-gesprongen explosieven. Ook zijn de benodigde vergunningen aangevraagd zoals onder andere vergunningen voor de aanleg van inrichtingselementen, zoals vlonders en vergunningen voor de herinrichting van de kades, waaronder kapvergunningen. Op 18 oktober is de aannemer gestart met de uitvoering van de eerste werkzaamheden. De planning is dat de werkzaamheden uiterlijk het eerste kwartaal van 2023 zijn afgerond.

Projectplan Waterwet ‘Wiekafsluitingen Kanaal van Deurne’ vastgesteld

Het ontwerp-projectplan heeft van 9 september tot en met 21 oktober ter inzage gelegen. Tijdens deze inspraakperiode zijn géén zienswijzen ingediend. Het dagelijks bestuur van het waterschap Aa en Maas heeft daarom op dinsdag 23 november 2021 het projectplan ‘Wiekafsluitingen Kanaal van Deurne’ ongewijzigd vastgesteld. Dit projectplan ligt van 3 december 2021 tot en met 13 januari 2022 ter inzage.

Het projectplan heeft betrekking op het herstel van een tweetal wieken aan de oostzijde van het Kanaal van Deurne in de gemeente Deurne. Wieken zijn zijkanalen in het veengebied die werden gegraven voor afwatering van het veen en de afvoer van turf per schip. Kijk op deze pagina onder het kopje ‘Documenten’ om het vastgestelde projectplan te bekijken.

Meer informatie over de ter inzage legging en het geven van een reactie.

Locatie

Het kanaal van Deurne ligt tussen Griendtsveen (noord) en de grens Brabant-Limburg (zuid). De Helenavaart ligt tussen Griendtsveen (noord) en de grens Brabant-Limburg (zuid). Klik op onderstaand kaartje voor een uitvergroting.

Kaartje GOP

Wat gaan we doen?

 • We baggeren het Kanaal van Deurne (10 km);
 • We baggeren de Helenavaart (10 km);
 • We herstellen de hoogtes en oeverstabiliteit van de kades van het Kanaal van Deurne en een gedeelte van de kades van de Helenavaart;
 • We maken de kades van de kanalen weer goed toegankelijk voor inspectie- en onderhoudswerkzaamheden;
 • We renoveren de fietsbrug over de Helenavaart;
 • We herstellen voormalige wiekaansluitingen (dit zijn zijkanalen in het veengebied die werden gegraven voor afwatering van het veen en de afvoer van turf per schip).

Waarom gaan we dit doen?

In het Waterakkoord (WATAK) van 1994 zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk en de waterschappen voor een goede verdeling van de aan- en afvoer van water vanuit de Maas. De laatste jaren is er niet genoeg water in de Peelregio tijdens de droge periodes in de zomer. Rijkswaterstaat gaat nu de wateraanvoer naar de Peelregio verhogen van 3,4 m³/s naar tenminste 5,4 m3/s. Dit doen ze door aanpassing en groot onderhoud aan de Noordervaart.

Het water dat vanuit de Noordervaart komt wordt via het Kanaal van Deurne, de Helenavaart en het Peelkanaal over het gebied verdeeld. Met Waterschap Limburg hebben we afspraken gemaakt om de kanalen klaar te maken voor het extra water dat uit de Noordervaart gaat komen.

Het baggeren van de kanalen en het slimmer sturen van het water is nodig voor om de hogere wateraanvoer aan te kunnen. Door verzanding van de kanalen is de kritische ondergrens van de doorvoercapaciteit nu bereikt. Dit komt mede door een toenemende watervraag. Een tekort aan water in periodes van droogte leidt nu bijna jaarlijks tot grote landbouwkundige en ecologische schade in de regio.

Het herstel van de kanaalkades moet ervoor zorgen dat de kades op de juiste hoogte liggen, de kades veilig zijn en het onderhoud goed uit te voeren is.  Vooral voor het aangrenzende N2000-gebied Deurnsche Peel en Mariapeel is dit van groot belang.

Wat hebben we gedaan?

We hebben sinds december 2019 gesprekken gevoerd met een klankbordgroep. Er zijn twee bijeenkomsten gehouden. Tussentijds is de klankbordgroep uiteen gegaan in verschillende werkgroepen om speciale onderwerpen van het project, zoals cultuurhistorie, natuur en recreatie, verder uit te werken. Inmiddels is een aannemer geselecteerd die de werkzaamheden gaat voorbereiden en uitvoeren. De komende tijd worden diverse onderzoeken in het veld uitgevoerd en schetsontwerpen uitgewerkt naar definitieve ontwerpen.

Samenwerkingspartners

 • Waterschap Limburg
 • Staatsbosbeheer
 • Gemeente Deurne
 • Gemeente Horst aan de Maas
 • Werkgroep Behoud de Peel
 • IVN Asten-Someren

Samenwerking met Waterschap Limburg

Het project Groot onderhoud Peelkanalen maakt onderdeel uit van de gebiedsaanpak ‘Uitvoeringsprogramma Noordervaart – Peelkanalen’. Dit is een samenwerkingsprogramma tussen waterschap Aa en Maas en Waterschap Limburg waar diverse maatregelen zijn beschreven om de Peelkanalen op orde te brengen. Het maatregelenpakket omvat de volgende werken:

 1. Groot onderhoud Peelkanalen (baggeren, kadeherstel- verbetering).
 2. Renovatie kunstwerken (verbouw/nieuwbouw/automatiseren van stuwen en inlaatwerken).
 3. Het oplossen van knelpunten in het Peelkanaal (vergroten doorvoercapaciteit van duikers).
 4. Baggeren en verbreden hydraulisch profiel Peelkanaal ter hoogte van het defensieterrein.
 5. Inrichtingsmaatregelen ten behoeve van beheer en onderhoud.

Het doel van dit maatregelenpakket is om de Peelkanalen, bestaande uit het Kanaal van Deurne, de Helenavaart en het Peelkanaal te optimaliseren met betrekking tot waterdoorvoer en waterverdeling. Hierover is op 30 maart 2021 een waterakkoord gesloten tussen beide partijen.

Waterschap Aa en Maas staat, mede namens waterschap Limburg, aan de lat voor het project Groot onderhoud Peelkanalen.

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de Peelkanalen:

Peelvenen Leegveld

leegveld-01-002

Het unieke hoogveenlandschap van de Deurnsche Peel dreigt te verdwijnen. Aa en Maas gaat aan de slag om de natuur in de Peel te behouden.

Projecten van andere partijen

Contact

Marjolein van den Hoven

Marjolein van den Hoven 1 Aa en Maas
Functie
Omgevingsmanager groot onderhoud Peelkanalen
Telefoon
06-83 05 33 01
E-mail
mvandenhoven@aaenmaas.nl

Xandor Eblé

Xandor 1 Aa en Maas
Functie
Projectmanager groot onderhoud Peelkanalen
Telefoon
06-51 60 47 15
E-mail
xeble@aaenmaas.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief over Leegveld, daarin geven wij informatie over het groot onderhoud van de Peelkanalen.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Kies een nieuwsbrief