Groot onderhoud Peelkanalen


Waterschap Aa en Maas bracht in de periode 2021- 2022 het Kanaal van Deurne en de Helenavaart op orde. Dit was nodig om de wateraanvoer voor de Peelregio in de toekomst structureel te vergroten. De werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd en afgerond.

Planning

De werkzaamheden zijn inmiddels volledig afgerond.

Locatie

Het kanaal van Deurne ligt tussen Griendtsveen (noord) en de grens Brabant-Limburg (zuid). De Helenavaart ligt tussen Griendtsveen (noord) en de grens Brabant-Limburg (zuid). Klik op onderstaand kaartje voor een uitvergroting.

Kaartje GOP

Wat hebben we gedaan?

 • We baggerden het Kanaal van Deurne (10 km);
 • We baggerden de Helenavaart (10 km);
 • We herstelden de hoogtes en oeverstabiliteit van de kades van het Kanaal van Deurne en een gedeelte van de kades van de Helenavaart;
 • We maakten de kades van de kanalen weer goed toegankelijk voor inspectie- en onderhoudswerkzaamheden;
 • We renoveerden de fietsbrug over de Helenavaart;
 • We herstelden voormalige wiekaansluitingen (dit zijn zijkanalen in het veengebied die werden gegraven voor afwatering van het veen en de afvoer van turf per schip).

Waarom hebben we dit gedaan?

In het Waterakkoord (WATAK) van 1994 zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk en de waterschappen voor een goede verdeling van de aan- en afvoer van water vanuit de Maas. De laatste jaren is er niet genoeg water in de Peelregio tijdens de droge periodes in de zomer. Rijkswaterstaat gaat nu de wateraanvoer naar de Peelregio verhogen van 3,4 m³/s naar tenminste 5,4 m3/s. Dit doen ze door aanpassing en groot onderhoud aan de Noordervaart.

Het water dat vanuit de Noordervaart komt wordt via het Kanaal van Deurne, de Helenavaart en het Peelkanaal over het gebied verdeeld. Met Waterschap Limburg hebben we afspraken gemaakt om de kanalen klaar te maken voor het extra water dat uit de Noordervaart gaat komen.

Het baggeren van de kanalen en het slimmer sturen van het water is nodig voor om de hogere wateraanvoer aan te kunnen. Door verzanding van de kanalen is de kritische ondergrens van de doorvoercapaciteit nu bereikt. Dit komt mede door een toenemende watervraag. Een tekort aan water in periodes van droogte leidt nu bijna jaarlijks tot grote landbouwkundige en ecologische schade in de regio.

Het herstel van de kanaalkades zorgt ervoor dat de kades op de juiste hoogte liggen, de kades veilig zijn en het onderhoud goed uit te voeren is.  Vooral voor het aangrenzende N2000-gebied Deurnsche Peel en Mariapeel is dit van groot belang.

Hoe gingen we te werk?

Tot september 2021 voerden de aannemer en het waterschap onderzoeken uit zoals naar de gesteldheid van de waterbodem, het inmeten van de kades en onderzoek naar niet-gesprongen explosieven. Ook zijn toen de benodigde vergunningen aangevraagd zoals onder andere vergunningen voor de aanleg van inrichtingselementen, zoals vlonders en vergunningen voor de herinrichting van de kades, waaronder kapvergunningen. Het waterschap heeft sinds december 2019 gesprekken gevoerd met een klankbordgroep. Er zijn twee bijeenkomsten gehouden. Tussentijds is de klankbordgroep uiteen gegaan in verschillende werkgroepen om speciale onderwerpen van het project, zoals cultuurhistorie, natuur en recreatie, verder uit te werken. Het contract met de aannemer is ondertekend in mei 2021. Op 18 oktober 2021 is aannemer Vissers-Ploegmakers gestart met de uitvoering van de eerste werkzaamheden.

Het ontwerp-projectplan Waterwet Optimalisatie wateraanvoer Peelkanalen lag van 20 mei 2022 tot en met 1 juli 2022 ter inzage. Het definitieve projectplan lag van 27 juli 2022 tot en met 6 september 2022 ter inzage.

Samenwerkingspartners

 • Waterschap Limburg
 • Staatsbosbeheer
 • Gemeente Deurne
 • Gemeente Horst aan de Maas
 • Werkgroep Behoud de Peel
 • IVN Asten-Someren

Samenwerking met Waterschap Limburg

Het project Groot onderhoud Peelkanalen maakt onderdeel uit van de gebiedsaanpak ‘Uitvoeringsprogramma Noordervaart – Peelkanalen’. Dit is een samenwerkingsprogramma tussen waterschap Aa en Maas en Waterschap Limburg waar diverse maatregelen zijn beschreven om de Peelkanalen op orde te brengen. Het maatregelenpakket omvat de volgende werken:

 1. Groot onderhoud Peelkanalen (baggeren, kadeherstel- verbetering).
 2. Renovatie kunstwerken (verbouw/nieuwbouw/automatiseren van stuwen en inlaatwerken).
 3. Het oplossen van knelpunten in het Peelkanaal (vergroten doorvoercapaciteit van duikers).
 4. Baggeren en verbreden hydraulisch profiel Peelkanaal ter hoogte van het defensieterrein.
 5. Inrichtingsmaatregelen ten behoeve van beheer en onderhoud.

Het doel van dit maatregelenpakket is om de Peelkanalen, bestaande uit het Kanaal van Deurne, de Helenavaart en het Peelkanaal te optimaliseren met betrekking tot waterdoorvoer en waterverdeling. Hierover is op 30 maart 2021 een waterakkoord gesloten tussen beide partijen.

Waterschap Aa en Maas staat, mede namens waterschap Limburg, aan de lat voor het project Groot onderhoud Peelkanalen.

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de Peelkanalen:

Peelvenen Leegveld

leegveld-01-002

Het unieke hoogveenlandschap van de Deurnsche Peel dreigt te verdwijnen. Aa en Maas gaat aan de slag om de natuur in de Peel te behouden.

Projecten van andere partijen

Contact

Marjolein van den Hoven

Marjolein van den Hoven 1 Aa en Maas
Functie
Omgevingsmanager
Telefoon
06-83 05 33 01
E-mail
mvandenhoven@aaenmaas.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief over Leegveld, daarin geven wij informatie over het groot onderhoud van de Peelkanalen.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Kies een nieuwsbrief
BeveiligingsvraagVerplicht veld
U dient cookies te accepteren om deze captcha te kunnen gebruiken.