Peelvenen Leegveld


Het natuurgebied de Deurnsche Peel wordt steeds droger. Ook heeft het hoge stikstofwaardes. Hierdoor dreigt het unieke hoogveenlandschap te verdwijnen. Hoogveen is een bijzonder type natuur met zeer zeldzame planten en dieren. Het komt nog maar op een paar plekken in Nederland voor. Waterschap Aa en Maas gaat daarom aan de slag om de natuur in de Peel te behouden.

Locatie

Het projectgebied Peelvenen Leegveld ligt in de gemeente Deurne. Het omvat het beschermde gebied Deurnsche Peel en de natuurgebieden aan de westzijde hiervan.

Wat gaan we doen?

 • We zorgen voor een stabiel waterpeil om het hoogveen te herstellen;
 • We richten het gebied opnieuw in om verdroging te verminderen;
 • We leggen kades aan om water in het gebied te houden;
 • We zorgen ervoor dat het gebied meer regenwater kan vasthouden;
 • We leggen stuwen aan om de waterstand te kunnen regelen;
 • We zorgen voor meer, natte natuur in het gebied;
 • We zorgen ervoor dat aanliggende percelen of bebouwing geen overlast hebben van het water;
 • We maken enkele waterlopen ondieper of leiden deze om.

Wat hebben we gedaan?

Bij het opstellen en uitwerken van de plannen hebben we de inwoners en belanghebbenden intensief betrokken. Vooruitlopend op de uitvoering van de werkzaamheden zijn in oktober 2018 tijdelijke proefkades aangelegd. Deze proefkades geven alvast een beeld van hoe de kades er straks uit komen te zien en zo wordt er meer kennis opgedaan over de bodemopbouw in de omgeving. Er is ook een website gemaakt waarop je de actuele grondwaterstanden in het gebied kunt zien.

Planning

Eind 2021 moet het gebied heringericht zijn en begin 2020 zou de uitvoering starten. Voorlopig is er echter nog altijd geen uitspraak van de Raad van State, eind september is al wel de zitting gehouden. Dit betekent dat de start van de uitvoering in ieder geval enkele maanden vertraging oploopt. Ondertussen blijft waterschap Aa en Maas in gesprek met de omgeving.

Subsidieregeling Peelvenen

Waterschap Aa en Maas wil het unieke hoogveen in de Peel behouden en ontwikkelen en neemt verschillende maatregelen. Initiatiefnemers in de streek kunnen ook meehelpen: op het gebied van natuur, milieu, recreatie, cultuurhistorie, archeologie en agrarische structuurverbetering. We ondersteunen de initiatieven met de Subsidieregeling Peelvenen.

Lees hier meer over de Subsidieregeling Peelvenen

Samenwerkingspartners

 • Provincie Noord-Brabant
 • Staatsbosbeheer
 • Gemeente Deurne
 • Werkgroep Leegveld (belangengroepen)

Het project Leegveld uitgelegd in een animatie

Veelgestelde vragen

Natschaderegeling Peelvenen

Waterschap Aa en Maas stelde in oktober 2005 het landinrichtingsplan ‘Het onverenigbare verenigd’ vast. Maatregelen uit het plan worden uitgevoerd in verschillende modules. Hier valt ook het project Leegveld onder. Ontstaat door de uitvoering van de modules schade? Dan kun je bij het waterschap terecht. Het waterschap behandelt de verzoeken om schadevergoeding.

Lees hier meer over de natschaderegeling

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van Leegveld:

Peelvenen Groote Peel

Hoogveen in het natuurgebied de Groote Peel

Nationaal Park De Groote Peel is een natuurgebied in Limburg en Noord-Brabant. Aa en Maas werkte hier aan het herstel en behoud van het bijzondere hoogveen.

Peelvenen Deurnsche Peel

Hoogveen in het natuurgebied de Deurnsche Peel

Nationaal Park De Groote Peel is een natuurgebied in Limburg en Noord-Brabant. Aa en Maas werkte hier aan het herstel en behoud van het bijzondere hoogveen.

Peelvenen De Bult

Natuurgebied De Bult

In dit gebied zijn waterlopen ondieper gemaakt, grenssloten gedempt, stuwen en peilgestuurde drainage aangelegd om restanten van hoogveen, berkenbos en droge en vochtige heide te behouden en waar mogelijk te herstellen.

IMG-20190625-WA0001