Peelvenen Leegveld


Het natuurgebied de Deurnsche Peel wordt steeds droger. Ook heeft het hoge stikstofwaardes. Hierdoor dreigt het unieke hoogveenlandschap te verdwijnen. Hoogveen is een bijzonder type natuur met zeer zeldzame planten en dieren. Het komt nog maar op een paar plekken in Nederland voor. Waterschap Aa en Maas gaat daarom aan de slag om de natuur in de Peel te behouden.

Nieuws

Meld je aan voor de bouwapp van project Hoogveenherstel Leegveld

Wil je op de hoogte blijven van de werkzaamheden voor het hoogveenherstel in het projectgebied Leegveld, download dan de “Bouwapp” in de Appstore of de Playstore. Als je in de app het project “Hoogveenherstel Leegveld” als favoriet markeert en volgt, ontvang je foto’s en berichten over de voortgang van het werk en notificaties over omleidingsroutes. Ook blijf je op de hoogte van mijlpalen in het project en is het mogelijk om vragen te stellen aan de omgevingsmanager.

Voortgang werkzaamheden

In het tweede journaal over het hoogveenherstel in de Deurnsche Peel zien we dat de werkzaamheden in volle gang zijn. Wat gebeurt er op dit moment allemaal? En wat is er zo bijzonder aan hoogveen? Daarover vertellen projectleider Dorus Sterken van aannemer Wetering, gedeputeerde Elies Lemkes-Straver en boswachter Lieke Verhoeven van Staatsbosbeheer.

Start werkzaamheden

De voorbereidende werkzaamheden voor het hoogveenherstel in de Deurnsche Peel in het project Leegveld zijn klaar. In dit eerste journaal blikken diverse personen vooruit op de start van de werkzaamheden in mei.

Locatie

Het projectgebied Peelvenen Leegveld ligt in de gemeente Deurne. Het omvat het beschermde gebied Deurnsche Peel en de natuurgebieden aan de westzijde hiervan. Bekijk een kaart van het gebied met uitleg (pdf, 1.6 MB).

Klik op onderstaande afbeelding voor een uitvergroting.

TACCTAA0014_Plattegrond_s2_met legenda

Wat gaan we doen?

 • We verbeteren in totaal 940 hectare bestaande natuur.
 • We richten 180 hectare nieuwe natuur in waardoor de verdroging van de bestaande natuur wordt verminderd.
 • We leggen 40 kilometer aan kades aan om het waterpeil in de natuur te kunnen verhogen.
 • We verwijderen op 100 hectare voormalige landbouwgrond de voedselrijke toplaag.
 • We zorgen ervoor dat het gebied meer regenwater kan vasthouden.
 • We plaatsen 45 stuwen, waarvan er 26 op afstand bediend kunnen worden, om de waterstanden in de natuur te kunnen regelen.
 • We zorgen ervoor dat landbouwpercelen en bebouwing geen overlast hebben van het hogere grondwaterpeil door percelen op te hogen en door drainage aan te leggen bij bebouwing.
 • Bestaande recreatieve routes worden opgehoogd of krijgen een iets ander tracé zodat deze ook na de peilverhoging toegankelijk zijn.
 • We graven 3 kilometer aan nieuwe sloten.
 • We verbreden 11,5 kilometer aan bestaande sloten.
 • We dempen 39,5 kilometer aan greppels en sloten om de verdroging van de natuur te verminderen.

Het project Leegveld uitgelegd in een animatie

Planning

De aannemer gaat de komende tijd verder met de voorbereidende werkzaamheden. Het gaat om aanvullende onderzoeken om informatie te verzamelen die straks nodig is om het werk in het veld goed te kunnen uitvoeren. Denk aan het graven van proefsleuven om kabels en leidingen te detecteren, de aanleg van een proefkade, ecologische veldbezoeken, inmeten van hoogtes van het terrein en persoonlijke gesprekken met perceeleigenaren waar maatregelen worden getroffen. Daarnaast is de fysieke uitvoering van het project gestart. De eerste werkzaamheden die de aannemer opgepakt heeft bestaan uit het inrichten van het werkterrein: het plaatsen van de bouwketen, inrichten van de gronddepots en het leggen van rijplaten. Vanaf juni zal er groter graafwerkzaamheden zichtbaar zijn, te beginnen in en om het Soeloopdal in het zuiden van het werkgebied. Eind 2022 moet het gebied heringericht zijn en kan het waterpeil opgezet worden.

Wat hebben we gedaan?

Bij het opstellen en uitwerken van de plannen hebben we de inwoners en belanghebbenden intensief betrokken. Vooruitlopend op de uitvoering van de werkzaamheden zijn in oktober 2018 tijdelijke proefkades aangelegd. Deze proefkades geven alvast een beeld van hoe de kades er straks uit komen te zien en zo wordt er meer kennis opgedaan over de bodemopbouw in de omgeving. Er is ook een website gemaakt waarop je de actuele grondwaterstanden in het gebied kunt zien.

Bekijk hier de website met actuele grondwaterstanden

Samenwerkingspartners

 • Provincie Noord-Brabant
 • Staatsbosbeheer
 • Gemeente Deurne
 • Werkgroep Leegveld (belangengroepen)

Veelgestelde vragen

Subsidieregeling Peelvenen

Waterschap Aa en Maas wil het unieke hoogveen in de Peel behouden en ontwikkelen en neemt verschillende maatregelen. Initiatiefnemers in de streek kunnen ook meehelpen: op het gebied van natuur, milieu, recreatie, cultuurhistorie, archeologie en agrarische structuurverbetering. We ondersteunen de initiatieven met de Subsidieregeling Peelvenen.

Lees hier meer over de Subsidieregeling Peelvenen

Natschaderegeling Peelvenen

Waterschap Aa en Maas stelde in oktober 2005 het landinrichtingsplan ‘Het onverenigbare verenigd’ vast. Maatregelen uit het plan worden uitgevoerd in verschillende modules. Hier valt ook het project Leegveld onder. Ontstaat door de uitvoering van de modules schade? Dan kun je bij het waterschap terecht. Het waterschap behandelt de verzoeken om schadevergoeding.

Lees hier meer over de natschaderegeling

Nazorgregeling Griendtsveen

De dagelijkse besturen van Waterschap Limburg en Waterschap Aa en Maas hebben met Gedeputeerde Staten van Limburg en Brabant de Nazorgregeling Griendtsveen vastgesteld.

Lees hier meer over de Nazorgregeling Griendtsveen

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van Leegveld:

Groot onderhoud Peelkanalen

helenavaart_fietsbrug_bij_bajonetbocht_noordzijde_juli_2020

Waterschap Aa en Maas gaat in de periode 2021- 2023 het Kanaal van Deurne en de Helenavaart op orde brengen. Dit is nodig om de wateraanvoer voor de Peelregio in de toekomst structureel te vergroten.

Projecten van andere partijen