50PLUS


Bekijk hieronder de video van 50PLlus waarin lijsttrekker Wim Plasmeijer aan het woord komt. Verderop op deze pagina geeft 50PLUS antwoord op drie belangrijke vragen.

50PlUS aan het woord

Wat is het belangrijkste dat je wil bereiken de komende vier jaar?

Wij willen een focus van het waterschap op 3 kerntaken:

  • Waterveiligheid (dijkversterking langs de Maas);
  • Voldoende water (water vasthouden voor droge periodes);
  • Schoon water (uitvoering van de kaderrichtlijn water, binnen redelijke financiële  grenzen)We blijven investeren in de waterzuiveringsinstallaties (o.a. verwijderen van medicijnresten, microplastics en resten van gewasbeschermingsmiddelen).

Wat onderscheid je van andere partijen?

Omdat de woonlasten van burgers al hoog genoeg zijn willen wij een verschuiving in de waterschapsbelasting ten gunste van onze burgers (wijziging van de kostentoedeling) verder willen wij dat een eventuele verhoging van de waterschapsbelasting beperkt blijft tot de stijging van de inflatie. Voor huishoudens in de financiële marge wensen wij een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid.

Waaraan moet meer of minder belastinggeld worden uitgegeven?

Dit alles vraagt om scherpere keuzes in de begroting. Alle overige ambities in het waterbeheerplan buiten de 3 kerntaken zullen door ons kritisch worden beoordeeld en waar nodig worden getemporiseerd.

Verder zullen wij alle uitgaven beoordelen op de financiële mogelijkheden (begrotingsdiscipline) en streven wij naar een beperking van de stijging van de schuldenlast. Tenslotte zijn wij voorstander van een belasting op het gebruik van grondwater.

Ga voor meer informatie naar de website van 50PLUS.

Ga naar de website van 50PLUS