Samen keuzes maken


Onze opdracht is groot en complex. Veel van ons werk  hangt direct samen met andere maatschappelijke opgaven. We kunnen daarom niet in ons eentje aan de slag. We stemmen af met partners, maar ook met  inwoners en bedrijven in ons werkgebied. Iedereen levert zijn bijdrage.

Afstemmen keuzes waterbeheerplan

Wat komt wel en niet in het waterbeheerplan? En op welke manier voeren we onze keuzes uit? We stemmen af met partners, maar ook met  inwoners en bedrijven in ons werkgebied.

Denk aan vragen als:

 • Hoe beschermen we Oost-Brabant nog beter tegen overstromingen uit de Maas?
 • Hoe zorgen we dat ons watersysteem beter is voorbereid op extreem weer?
 • Hoe geven we ruimte aan recreatie en natuurontwikkeling?
 • Hoe werken we aan een gezonder watersysteem voor mens, dier en plant?
 • Hoe schoon willen we het water op onze rioolwaterzuiveringen maken?
 • Hoe kunnen we anderen een bijdrage laten leveren aan waterdoelen?

Samen

Het WBP hebben we gemaakt in overleg met veel verschillende belangenorganisaties en samenwerkingspartners. Denk hierbij aan de provincie, Rijkswaterstaat, gemeenten, aangrenzende waterschappen, ZLTO, Brabantse Milieufederatie, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Brabants Landschap. Ook inwoners en bedrijven hebben hun ideeën over de invulling van het waterbeheerplan gedeeld tijdens diverse interactieve bijeenkomsten en via een online enquête. Door de COVID-19-uitbraak hebben we bijna alle gesprekken online gevoerd.
De signalen die wij kregen, hebben we zoveel mogelijk verwerkt in het WBP.

Ontwikkelingen die invloed hebben op het WBP

Nederland heeft te maken met een aantal maatschappelijke veranderingen. Deze hebben invloed op het werken aan water. Denk aan ontwikkelingen als:

 • Klimaatverandering
 • Stikstofproblematiek
 • Landbouwtransitie
 • Gezondheid
 • Energietransitie
 • Circulaire economie
 • Digitalisering en robotisering

Al deze ontwikkelingen grijpen in elkaar. Daarom zoeken we met onze partners naar samenhangende oplossingen. Bij het maken van het ontwerp-WBP hebben we hier veel aandacht aan besteed.

Bekijk het WBP