Programma Klimaatbestendigheid en gezond watersysteem


Ons watersysteem moet goed werken in normale én in extreem droge en natte situaties. Het moet klimaatbestendig en stuurbaar zijn. We letten op de kwantiteit (goede waterpeilen, het vasthouden van water, het omgaan met wateroverlast ­en droogte)­ en­ op ­de ­kwaliteit­ van het water (chemisch ­en ­ecologisch).­ Ook kijken we naar wat we met onze aanpak en manier van (samen)werken kunnen ­en ­willen bijdragen­ aan­ bijvoorbeeld ­een­ vitaal­ platteland, gezondheid, goede biodiversiteit en recreatiemogelijkheden.

Voldoende water en omgaan met extreem weer (droog en nat)

De wateroverlast van 2016 en de droogte van 2018, 2019 en 2020 laten zien dat het huidige watersysteem kwetsbaar is voor extreme weersituaties. Daarom moeten we maatregelen treffen. We werken aan een watersysteem dat goed functioneert in normale situaties, maar dat ook beter is voorbereid op extreem weer.

De relatief hooggelegen Peelhorst is cruciaal in droge tijden. Dit is de spons die, als deze goed gevuld is, bijna het hele watersysteem van de Aa en de Raam van water kan voorzien. Daarom zorgen we dat er zoveel mogelijk neerslag in de bodem blijft of naar het grondwater kan. Tegelijkertijd is het nodig dat we bij extreem grote hoeveelheden neerslag de wateroverlast beperken. Bijvoorbeeld door snel en op afstand te sturen (bijvoorbeeld via automatische stuwen) en door voldoende ruimte te hebben rondom de beken.

Hoe werken we de komende jaren aan een klimaatbestendig en stuurbaar watersysteem?

In 2022-2027 werken we volop aan ons watersysteem. Enkele van onze doelstellingen zijn:

 • We blijven zorgen voor een goed onderhouden systeem. Baggerachterstanden werken we weg zodat er voldoende ruimte aanwezig is om sloten en beken veilig te onderhouden.
 • We stimuleren grondeigenaren om zoveel mogelijk water te laten wegzakken in de bodem naar het grondwater.
 • We nemen maatregelen waarmee we water beter kunnen vasthouden. Voorbeelden zijn extra stuwtjes in de kleine sloten en beken op de Peelhorst, het maximaal verhogen van waterpeilen in sloten en beken en een nieuwe ‘GGOR’-ronde (Gewenst Grond en Oppervlaktewater Regime - het optimaliseren van de waterhuishouding in een gebied).
 • We nemen maatregelen om te voldoen aan de normen voor wateroverlast.
 • We reserveren € 6 miljoen om inwoners extra te beschermen tegen wateroverlast. Dat doen we samen met andere partijen zoals gemeenten.
 • We zetten data, informatie en technologie in om meer inzicht te krijgen in het watersysteem en beter te kunnen sturen.
 • We zetten in op extra wateraanvoer.
 • De Brabantse waterschappen voeren samen verbeteringen door in het beleid voor onttrekkingen uit grondwater.
 • Samen met de provincie en de terreinbeherende instanties zetten we ons in voor de realisatie van het natuurnetwerk Brabant.

Investeringen

Netto investeren we in de periode 2022-2027 circa € 65 miljoen in een klimaatbestendig en stuurbaar watersysteem voor mens, plant en dier.

Gezond en natuurlijk water

We nemen ook maatregelen gericht op een gezond en natuurlijk watersysteem. In de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) staan doelstellingen die we moeten halen voor het creëren van goede omstandigheden voor planten en dieren in en om het water.

Hoe werken we de komende jaren aan een gezond en natuurlijk watersysteem?

In 2022-2027 hebben we allerlei doelstellingen voor een gezond en natuurlijk watersysteem. Bijvoorbeeld:

 • We realiseren 100 km beekherstel / beekontwikkeling, 241 km natuurvriendelijke oevers, 187 vispassages, 2 beekmondingen en 93 km ecologische verbindingszones.
 • We verbeteren de waterkwaliteit door extra te meten, de data te analyseren en de inzichten te delen.
 • Onze samenwerking met bijvoorbeeld de agrarische sector zetten we voort en versterken we (bijvoorbeeld rond de bodemaanpak en Deltaplan Agrarisch Waterbeheer).
 • We spreken hoger gelegen waterbeheerders aan op hun verantwoordelijkheid om water vast te houden en afwenteling naar benedenstrooms te voorkomen.
 • We beïnvloeden waar mogelijk het landelijk beleid voor het verbeteren van waterkwaliteit.
 • We leveren een bijdrage aan de verbetering van de waterkwaliteit via onze rioolwaterzuiveringen.
 • We willen een grotere biodiversiteit op terreinen die ons eigendom zijn.
 • We blijven inzetten op goede mogelijkheden om van onze wateren te genieten en op en langs het water te recreëren.

Investeringen

Netto investeren we in 2022-2027 circa € 40 miljoen in een gezond en natuurlijk watersysteem.

Bekijk het WBP