Aanpak


De opgave waar we voor staan is groot en complex en hangen vaak samen met opgaven van anderen. Afstemming met onze partners, inwoners en bedrijven is noodzakelijk. We kiezen voor een gebiedsgerichte aanpak. We richten ons op een aantal gebieden en nemen daar het voortouw. Om de doelen uit het waterbeheerplan te realiseren, breiden we onze organisatie uit met 20 tot 40 medewerkers. We werken duurzaam, slim, effectief en flexibel.

Duurzaam

We verbruiken veel energie, vooral bij het zuiveren van het afvalwater. Dit wordt nog meer met de extra zuiveringsmaatregelen die we willen nemen. Daarom willen we in 2030 alle energie die wij verbruiken zelf duurzaam opwekken.

Nog een stap verder is de ambitie voor een circulair waterbeheer. Dat houdt in dat wat eerst afval is, later als grondstof gebruikt wordt. Wij bekijken welke stappen we op korte termijn kunnen en willen zetten.

Flexibiliteit en middelen om bij te sturen

Om alle ambities van het waterbeheerplan uit te kunnen voeren, investeren we elk jaar netto circa € 65 tot € 70 miljoen. Dit is een forse stijging ten opzichte van voorgaande jaren. Dit komt vooral door grote investeringen in waterveiligheid (Hoogwaterbeschermingsprogramma) en waterkwaliteit (via de afvalwaterketen).

In het waterbeheerplan kijken we zes jaar vooruit. Dat is lang gezien de dynamische omgeving waarin we werken. Daarom sturen we tussentijds bij.

Met een programmabegroting zoomen we elk jaar in op het eerstvolgende jaar en maken we een nauwkeurige inschatting van de verwachte kosten. Hierop baseren we onze belastingtarieven. In 2024 evalueren we de voortgang van dit waterbeheerprogramma (WBP). Dit biedt het nieuwe algemeen bestuur (dat in 2023 na de waterschapsverkiezingen aantreedt) de kans om bij te sturen.

Bekijk het WBP