Snelleloop, benedenloop


Met het project de Snelleloop, benedenloop gaat waterschap Aa en Maas aan de slag met verschillende opgaven: beekontwikkeling, vispasseerbaarheid en het creëren van een ecologisch verbindingszone (EVZ). Het uitvoeren van de opgaven draagt bij aan een veerkrachtiger watersysteem die de klimaatextremen beter aan kan.

Locatie

Het projectgebied betreft een traject van circa 3,5 km, globaal gelegen tussen de Kivitsbraak en de Gemertseweg. Kenmerkend langs de Snelleloop, benedenloop zijn buurtschap Tereyken en natuurgebied de Grotelsche Heide.

Wat gaan we doen?

 • De uitvoering van het project is nagenoeg gereed. Momenteel voert de aannemer nog de laatste werkzaamheden uit, zoals het automatiseren van een stuw, het aanplanten van de landweren en het inzaaien van de natuurzones.
 • We plaatsen informatiepanelen in samenwerking met Staatsbosbeheer op diverse locaties langs de Snelleloop.
 • We plaatsen meetpunten in de Snelleloop en de bosloop om waterpeilen en stroomsnelheden goed in de gaten te houden.
 • Op basis van de meetresultaten sturen we het watersysteem, om zo de optimale condities voor beekontwikkeling te creëren.
 • We monitoren in hoeverre de ingerichte beek zicht in de juiste richting ontwikkeld voor de doelsoorten.

Planning

We maakten voor het project Snelleloop, benedenloop een projectplan. De ontwerpversie van het projectplan heeft ter inzage gelegen tot en met 3 februari 2020. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend. Het Algemeen Bestuur van het waterschap Aa en Maas heeft op vrijdag 10 april 2020 het Projectplan ‘Snelleloop, benedenloop’ ongewijzigd vastgesteld. Na de zomer van 2020 is de uitvoering van de werkzaamheden gestart. Naar verwachting zullen de werkzaamheden eind 2020 afgerond worden. Lees het laatste nieuws in de nieuwsbrief onder 'Documenten'.

Wat hebben we gedaan?

 • Samen met een adviseursbureau hebben wij voor de Snelleloop, benedenloop een inrichtingsplan opgesteld.
 • Deze hebben wij samen met onze partners middels een aantal klankbordgroep bijeenkomsten besproken en verder vorm gegeven.
 • We hebben een gedeelte van de Snelleloop opnieuw ingericht ten behoeve van beekontwikkeling.
 • We hebben ecologische verbindingszones aangelegd; dit is een strook natuur langs de beek die de natuurgebieden weer verbindt. Planten en dieren hebben zo meer leefruimte en verplaatsen zich veilig.
 • Door de herinrichting en aanleg van de ecologische verbindingszone hebben wij de ecologische waterkwaliteit van de beek verhoogd.
 • We hebben vismigratieknelpunten in de Snelleloop verbeterd, zodat vissen zich makkelijker kunnen verplaatsen.
 • We houden met de inrichting rekening met waterconservering.

Samenwerkingspartners

 • Gemeente Gemert-Bakel
 • Gemeente Laarbeek
 • Staatsbosbeheer
 • ZLTO
 • IVN
 • Lokale Heemkunde

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de Snelleloop:

Integraal Gebiedsprogramma Bakel-Milheeze

Moerasbeek in Bakel

In 2005 zijn we gestart met het Integraal Gebiedsprogramma Bakel-Milheeze. We voerden een deel van het project al uit en gaan nu aan de slag met de Esperloop.

Beekontwikkeling Peelseloop

De beek de Peelseloop van boven met nevengeul

In het project Beekontwikkeling Peelseloop gingen we met verschillende onderwerpen gelijktijdig aan de slag: water, verkeer, leefomgeving, natuur en recreatie.

Optimalisatie peilbeheer Goorloop/Snelleloop

De beek de Goorloop

Om gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen, passen we ons watersysteem aan. Ook binnen project Goorloop-Snelleloop: in Gemert-Bakel, Helmond en Laarbeek.