Beekontwikkeling Peelseloop


In 2017 gingen we in het project Beekontwikkeling Peelseloop met verschillende onderwerpen gelijktijdig aan de slag: water, verkeer, leefomgeving, natuur en recreatie. Sinds 2023 bereiden we werkzaamheden voor waarmee we nog een restopgave aanpakken.

We gaan een aantal vismigratieknelpunten oplossen, waardoor het voor vissen mogelijk wordt vanuit de Aa stroomwaarts de Peelseloop in te zwemmen. En we vervangen een aantal stuwen om water voor de landbouw en natuur in droge tijden beter te kunnen vasthouden.

Locatie

De Peelseloop ligt aan de noord- en oostzijde van Gemert. Voor de restopgave gaat het specifiek om het traject tussen de Boekelseweg en Handelsesteeg (tot aan de Koksedijk).

Wat gaan we doen?

 • We verwijderen 1 stuw en we verplaatsen 1 stuw.
 • We voorzien 3 stuwen van een vispassage, waarvan we
 • 2 stuwen vernieuwen met een geautomatiseerde klepstuw.
 • We brengen 17 cascades aan en houtpakketten in de watergang.

Planning

 • In het eerste kwartaal van 2024 wordt het plan naar verwachting definitief vastgesteld.
 • Planning is om vanaf de zomer van 2024 te starten met het uitvoeren van de werkzaamheden.

Wat hebben we gedaan?

Voor de restopgave:

In 2017 pakten we de Peelseloop aan in drie deeltrajecten: de Bovenloop, Middenloop en Benedenloop:

 • We hebben een nieuwe beekloop gegraven;
 • We legden ecologische verbindingszones aan;
 • We hebben een deel van de Peelseloop gedempt;
 • We hebben het profiel van de Peelseloop aangepast, wat gunstig is voor de waterdieren;
 • We zorgden ervoor dat water uit het gebied optimaal benut wordt, voor onder andere de afvoer;
 • We hebben de zandvang bij bedrijventerrein Wolfsveld uitgebaggerd en opnieuw ingericht;
 • We legden diverse fietspaden en een fietsbrug aan;
 • We hebben een beheerteam opgericht voor de nazorg van de herinrichting.

Onderstaande dronefilm geeft een mooi beeld van de werkzaamheden en het eindresultaat.

Herinrichting Peelseloop - situatie april 2020

Herinrichting Peelseloop - situatie maart 2018

Samenwerkingspartners

 • Gemeente Gemert-Bakel
 • Provincie Noord-Brabant
 • Staatsbosbeheer
 • ZLTO
 • Belanghebbende organisaties

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de Peelseloop:

Optimalisatie peilbeheer Goorloop - Snelleloop

Stuw in de beek de Goorloop

Om gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen, passen we ons watersysteem aan. Ook binnen project Goorloop-Snelleloop: in Gemert-Bakel, Helmond en Laarbeek.

Blauwe Poort Laarbeek

Visualisatie waterberging en waterhouderij in Laarbeek

Gemeente Laarbeek is de waterpoort van de Peel. Aa en Maas richt hier een traject van 8,5 kilometer opnieuw in. We combineren werkzaamheden op diverse gebieden.