Plannen herinrichting Snelle Loop ter inzage


23 december 2019

Waterschap Aa en Maas heeft in 2019 gewerkt aan plannen voor de herinrichting van de Snelle Loop, benedenloop. In het projectgebied, globaal gelegen tussen de Kivitsbraak en de Gemertseweg, is samen met betrokkenheid uit de streek tot een inrichtingsvoorstel gekomen voor de Snelle Loop. Het plan hiervoor ligt vanaf 24 december 2019 ter inzage.

Aan de Snelle Loop worden maatregelen genomen voor beekontwikkeling en vispasseerbaarheid. Daarnaast wordt ook een ecologische verbindingszone gerealiseerd. Dit is een natuurstrook langs de beek met natuurvriendelijke oevers, amfibieënpoelen en begroeiing op de oevers. Planten en dieren hebben zo meer leefruimte en verplaatsen zich veilig. Het waterschap wil met de herinrichting van de Snelle Loop de waterkwaliteit verbeteren. Ook draagt de herinrichting bij aan een veerkrachtiger watersysteem die de klimaatextremen beter aan kan. Water vasthouden in tijden van droogte heeft hierbij prioriteit. Bij alle maatregelen wordt rekening gehouden met de waardevolle cultuurhistorische achtergrond van de Snelle Loop. Ter hoogte van Tereyken wordt bijvoorbeeld de voormalige landweer in het landschap teruggebracht.

Het project is uitgewerkt in een ontwerp projectplan Waterwet. Hierin zijn de inrichtingsmaatregelen en de effecten op het watersysteem beschreven. Dit plan is in overleg met direct belanghebbenden opgesteld. Het projectplan ligt van 24 december 2019 tot en met 3 februari 2020 ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden een zienswijze op de plannen kenbaar maken. Alle stukken zijn in te zien op www.aaenmaas.nl/snelleloop.

Inloopavond

Op woensdagavond 8 januari 2020 organiseert Waterschap Aa en Maas een inloopbijeenkomst over de herinrichting van de Snelle Loop.  De bijeenkomst wordt georganiseerd om omwonenden en geïnteresseerden te informeren over het plan en eventuele vragen te beantwoorden. De bijeenkomst vindt plaats in restaurant Grotel’s Genieten aan de Grotel 5 in Bakel. Tijdens de inloopbijeenkomst kan men tussen 19:30 en 21:00 uur zonder afspraak binnenlopen en zijn diverse specialisten aanwezig om vragen persoonlijk te beantwoorden.

Meer informatie over dit project vindt u op www.aaenmaas.nl/snelleloop.