Werkzaamheden herinrichting Snelleloop van start


28 augustus 2020

Waterschap Aa en Maas gaat de Snelleloop herinrichten. In het projectgebied, globaal gelegen tussen de Kivitsbraak en de Gemertseweg, is samen met belanghebbenden uit de streek tot een inrichtingsplan gekomen. Maandag 31 augustus 2020 starten de eerste werkzaamheden.

Maatregelen

Aan de Snelleloop worden maatregelen uitgevoerd om vispasseerbaarheid te verbeteren. Daarnaast wordt ook een ecologische verbindingszone gerealiseerd ter hoogte van Tereijken. Dit is een strook natuur langs de beek die de natuurgebieden weer verbindt, in dit geval De Biezen en de Grotelsche Heide. Planten en dieren hebben zo meer leefruimte om zich veilig te verplaatsen. De natuurstrook wordt gecombineerd met de aanleg van een lang verdwenen dubbele landweer. Dit is een stelsel van greppels en aarde wallen met beplanting die op meerdere locaties langs de Snelleloop nog voorkomen. Karakteristieke cultuurhistorische waarden worden op deze manier in het gebied weer hersteld. De herinrichting draagt ook bij aan een veerkrachtiger watersysteem die de klimaatextremen beter aan kan. Een doorgaans droogstaande geul naast de natuurlijk ingerichte Snelleloop kan bij hevige neerslag meestromen en het water afvoeren om overlast te voorkomen. Water vasthouden in tijden van droogte heeft ook aandacht in de plannen. Een voormalige stuw wordt hersteld en bestaande stuwen worden aangepast, zodat deze gemakkelijker kunnen worden ingezet om water vast te houden.

Samen met de streek

De ligging van de Snelleloop en de verschillende belangen maakt het gebied uniek, maar ook complex. Met hulp van een klankbordgroep zijn de belangen goed afgewogen. De klankbordgroep bestaat uit Staatsbosbeheer, gemeente Gemert Bakel, gemeente Laarbeek, ZLTO, IVN, en diverse heemkundekringen. Zo is bij het opstellen van het plan rekening gehouden met de bestaande natuur, recreatieve activiteiten, agrarische belangen en het waardevolle landschap. Dagelijks Bestuurslid van waterschap Aa en Maas Peter van Dijk: “In samenspraak met de klankbordgroep hebben we de belangen in het gebied meegenomen om keuzes voor de herinrichting te maken. We hebben bijvoorbeeld een afweging gemaakt tussen de kans om de waterdoelstellingen voor de Snelleloop te realiseren en de bestaande cultuurhistorische en landschappelijke waarden in het plan een centrale plek te geven. Een stromend beekje door de bossen van De Biezen, door de bestaande greppel van de landweer, heeft een enorme potentie om deze doelstellingen waar te maken. Voor de instandhouding van de cultuurhistorische waarden is een zorgvuldige omgang met de beek en de landweer van belang. De nodige maatregelen en uitgangspunten hiervoor worden vastgelegd in het beheer- en onderhoudsplan voor de Snelleloop.” Dit onderhoudsplan, evenals het inrichtingsplan, is opgesteld in samenwerking met Staatsbosbeheer, eigenaar van de landweer.

Planning

Aannemer Van Berkel Landschap en Infra b.v. start maandag 31 augustus 2020 met de eerste werkzaamheden. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden voor het herinrichten van de Snelleloop voor het einde van 2020 klaar.

Meer informatie over dit project vindt u op www.aaenmaas.nl/snelleloop.