Ecologische Verbindingszones omgeving Deurne


In de omgeving van Deurne gaan we langs meerdere beken ecologische verbindingszones (EVZ’s) aanleggen. Een EVZ is een strook natuur langs de beek die de natuurgebieden verbindt. De EVZ’s worden gerealiseerd op grond van het Waterschap of partners langs de Astense Aa, de Oude Aa en de Soeloop. Met dit project wordt werk met werk gemaakt. Dat betekent dat ook andere opgaven, kansen of knelpunten die er zijn waar mogelijk meteen worden meegenomen. Dit alles doen we in nauwe samenwerking met de inwoners, gemeenten Deurne en Asten en Staatsbosbeheer.

Nieuws

Lees in de Storymap meer uitleg over de inrichting van de ecologische verbindingszones en bekijk de eerste ontwerpen.

Bekijk de Storymap

Locatie

In totaal realiseren we binnen dit project circa 4,5 kilometer aan ecologische verbindingszones (EVZ) en 7 vispassages. We hebben het project opgedeeld naar de drie beken in het gebied: de Astense Aa, de Oude Aa en de Soeloop. Hieronder volgt een beknopte beschrijving van elke beek en opgave. Zie ook het kaartje dat als PDF te downloaden is (pdf, 2.3 MB).

De Astense Aa is een beekdal dat begint ten zuidoosten van Neerkant. Ten zuiden van Helmond mondt de Astense Aa uit in de Aa. We delen in dit project het traject van de Astense Aa op in twee delen, vanwege de locatie en het verschil in werkzaamheden.

Het traject waar het waterschap aan de slag gaat loopt grotendeels langs de grens tussen de gemeente Deurne en de gemeente Asten. De in te richten delen in dit project verspreid uit elkaar, maar deze zijn grofweg gelegen tussen het begin van de Astense Aa bij het kanaal van Deurne bij Neerkant en de samenkomst met de Soeloop, net ten noorden van de A67. Op verschillende percelen worden Ecologische verbindingszones, al dan niet in combinatie met een natuurvriendelijke oever, gerealiseerd.

Bij de Astense Aa Benedenstrooms, ter hoogte van ‘De Berken’, onderzoeken we of het haalbaar is om op verschillende plekken maatregelen te nemen (aanleggen poelen en aanplanten struiken/bomen) ten behoeve van de herintroductie van de boomkikker en kamsalamander. Hiermee wordt invulling gegeven aan een ambitie van Brabants Landschap. Daarnaast dragen deze maatregelen bij aan de EVZ die hier al aanwezig is.

De Soeloop is de belangrijkste bovenloop van de Astense Aa en wordt vooral gevoed door water uit de Deurnsche Peel. Door de Soeloop in te richten als Ecologische Verbindingszone verbinden we de Deurnesche Peel met de natuur langs Astense Aa. We gaan hier een EVZ aanleggen van 1 kilometer. Daarnaast gaan we de beek ‘herstellen’. Dit betekent dat we over het zelfde traject ook herstelmaatregelen nemen in de Soeloop die bijdragen aan een betere ecologische toestand van de beek.

De Oude Aa is over enkele kilometers een grensbeek tussen de gemeenten Helmond en Deurne, maar ze ligt het grootste deel van zijn loop in de gemeente Deurne. De in te richten percelen liggen versnipperd langs de Oude Aa. We leggen op de locaties een ecologische verbindingszone aan, op sommige locaties in combinatie met een natuurvriendelijke oever. Daarnaast maken we bij 6 stuwen een vispassage, zodat vissen de stuwen kunnen passeren.

Het waterschap is langs de Oude Aa met een enkele grondeigenaar in gesprek om te verkennen of een ecologische verbindingszone op grond van de eigenaar tot de mogelijkheden behoort. Uiteraard wordt hierbij gekeken wat dit kan opleveren voor de grondeigenaar. Ook vinden er op dit moment gesprekken plaats met grondeigenaren langs de Oude Aa over ruilmogelijkheden dan wel aankoop van grond.

Wat gaan we doen?

 • We leggen een flauwe, natuurvriendelijke oever langs delen van hele traject;
 • We leggen poelen voor amfibieën aan;
 • We maken vispassages bij in totaal 7 stuwen (1 langs Soeloop en 6 langs Oude Aa)
 • We herstellen de Soeloop naar een meer natuurlijke beek;
 • We richten het gebied zodanig en waarbij het streven is dat er na verloop van tijd een bloemrijk grasland ontstaat;
 • We onderzoeken of dood hout in de beek kan bijdragen aan de ecologische en landschappelijke kwaliteit van de beek;
 • We planten in de EVZ struiken aan voor verschillende doelsoorten die daar baat bij hebben;
 • Het uitgangspunt bij de Astense Aa is dat we alleen met gronden aan de slag gaan die al in eigendom zijn van het waterschap, Staatsbosbeheer, provincie of de gemeente.

Planning

We gaan begin 2021 aan de slag gaan met het maken van een eerste ontwerp, een zogenaamd voorontwerp. De verschillende belanghebbenden in het gebied zullen de mogelijkheid krijgen om hierop te reageren. Ook zal het waterschap de noodzakelijke onderzoeken uitvoeren (denk aan flora & fauna, archeologie etc.) en zullen waar nodig vergunningen worden aangevraagd.
We streven naar een definitief ontwerp rond mei 2021. Na verschillende procedures verwachten we eind 2021 te starten met de uitvoering. De uitvoering duurt naar verwachting 4 tot 5 maanden. De precieze start kan per beek verschillen, afhankelijk van de uitvoeringsplanning van de aannemer. Dit zal later in het project duidelijk worden.

Wat hebben we gedaan?

We hebben een analyse gemaakt van de opgaven in het project met betrekking tot het watersysteem en de ecologie. Dit houdt in dat we, waar grondposities het toelaten, maatregelen op elkaar afstemmen en proberen te voorkomen dat we later nog een keer terug moeten komen. In enkele gevallen hebben we al met grondeigenaren gesproken over de kansen in het project. Dit is met name langs de Oude Aa het geval maar ook bij de Soeloop is er al met een enkele grondeigenaren gesproken over grondruilmogelijkheden.

Samenwerkingspartners

 • Gemeente Deurne
 • Gemeente Asten
 • Gemeente Helmond
 • Brabants Landschap
 • Adviesbureau Kragten
 • Provincie Noord-Brabant
 • Staatsbosbeheer

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van deze ecologische verbindingszones:

Astense Aa

astense-aa-na-herinrichting

Aa en Maas richt de Astense Aa opnieuw in. Het was een rechte beek met steile oevers. Dit is niet ideaal voor de waterhuishouding, maar ook niet voor planten en dieren.

Peelvenen Leegveld

leegveld-01-002

Het unieke hoogveenlandschap van de Deurnsche Peel dreigt te verdwijnen. Aa en Maas gaat aan de slag om de natuur in de Peel te behouden.

Peelvenen Deurnsche Peel

peelvenen-deurnsche-peel---hoogveen

Nationaal Park De Groote Peel is een natuurgebied in Limburg en Noord-Brabant. Aa en Maas werkte hier aan het herstel en behoud van het bijzondere hoogveen.