Ecologische Verbindingszones omgeving Deurne


In de omgeving van Deurne gaan we langs meerdere beken ecologische verbindingszones (EVZ’s) aanleggen. Een EVZ is een strook natuur langs de beek die de natuurgebieden verbindt. De EVZ’s worden gerealiseerd op grond van het Waterschap of partners langs de Astense Aa, de Oude Aa en de Soeloop. Met dit project wordt werk met werk gemaakt. Dat betekent dat ook andere opgaven, kansen of knelpunten die er zijn waar mogelijk meteen worden meegenomen. Dit alles doen we in nauwe samenwerking met de inwoners, gemeenten Deurne en Asten en Staatsbosbeheer.

Locatie

In totaal realiseren we binnen dit project circa 3,5 kilometer aan ecologische verbindingszones (EVZ) en natuurvriendelijke oevers en leggen we 7 vispassages aan. We hebben het project opgedeeld naar de drie beken in het gebied: de Astense Aa, de Oude Aa en de Soeloop.

Bekijk de kaart van het projectgebied (.pdf)

Hieronder volgt een beknopte beschrijving van elke beek en opgave. We gaan alleen aan met gronden aan de slag die eigendom zijn van het waterschap, Staatsbosbeheer, Provincie Noord-Brabant of de gemeente.

De Astense Aa is een beekdal dat begint ten zuidoosten van Neerkant. Ten zuiden van Helmond mondt de Astense Aa uit in de Aa. We delen in dit project het traject van de Astense Aa op in twee delen, vanwege de locatie en het verschil in werkzaamheden.

Het traject waar het waterschap aan de slag gaat loopt grotendeels langs de grens tussen de gemeente Deurne en de gemeente Asten. De in te richten delen in dit project verspreid uit elkaar, maar deze zijn grofweg gelegen tussen het begin van de Astense Aa bij het kanaal van Deurne bij Neerkant en de samenkomst met de Soeloop, net ten noorden van de A67. Op verschillende percelen worden Ecologische verbindingszones, al dan niet in combinatie met een natuurvriendelijke oever, gerealiseerd.

Bij de Astense Aa Benedenstrooms, ter hoogte van ‘De Berken’, onderzoeken we of het haalbaar is om op verschillende plekken maatregelen te nemen (aanleggen poelen en aanplanten struiken/bomen) ten behoeve van de herintroductie van de boomkikker en kamsalamander. Hiermee wordt invulling gegeven aan een ambitie van Brabants Landschap. Daarnaast dragen deze maatregelen bij aan de EVZ die hier al aanwezig is.

De Soeloop is de belangrijkste bovenloop van de Astense Aa en wordt vooral gevoed door water uit de Deurnsche Peel. Door de Soeloop in te richten als Ecologische Verbindingszone verbinden we de Deurnesche Peel met de natuur langs Astense Aa. We gaan hier een ecologische verbindingszone aanleggen van 1 kilometer. Daarnaast gaan we de beek ‘herinrichten’. Dit betekent dat we over hetzelfde traject ook herstelmaatregelen nemen in de Soeloop die bijdragen aan een betere ecologische toestand van de beek.

De Oude Aa is over enkele kilometers een grensbeek tussen de gemeenten Helmond en Deurne, maar ze ligt het grootste deel van zijn loop in de gemeente Deurne. De in te richten percelen liggen versnipperd langs de Oude Aa. We leggen op de locaties een ecologische verbindingszone aan, op sommige locaties in combinatie met een natuurvriendelijke oever. Daarnaast maken we bij 6 stuwen een vispassage, zodat vissen de stuwen kunnen passeren.

Wat gaan we doen?

 • We leggen een flauwe, natuurvriendelijke oever langs delen van hele traject;
 • We leggen poelen voor amfibieën aan;
 • We maken vispassages bij in totaal 7 stuwen (1 langs Soeloop en 6 langs Oude Aa)
 • We herstellen de Soeloop naar een meer natuurlijke beek;
 • We richten het gebied zodanig in met het streven dat er na verloop van tijd een bloemrijk grasland ontstaat;
 • We onderzoeken of dood hout in de beek kan bijdragen aan de ecologische en landschappelijke kwaliteit van de beek;
 • We planten in de EVZ struiken aan voor verschillende doelsoorten die daar baat bij hebben.

Planning

Aannemer Van Berkel Groep voert de werkzaamheden momenteel uit in opdracht van het waterschap. Medio augustus 2023 startte de aannemer met het werk aan de Astense Aa en de Oude Aa. Begin 2024 komt de Soeloop aan de beurt. De verwachting is dat alle werkzaamheden in maart 2024 uitgevoerd zijn.

Tip! Download de BouwApp en zoek op EVZ Deurne

De_BouwApp_QR-code

Via de BouwApp ontvang je berichten van de aannemer over de voortgang van het werk. Denk aan mijlpalen in het werk, berichten over mogelijke wegafsluitingen etc. Ook kun je via de app direct contact opnemen met de omgevingsmanager.

De app is gratis te downloaden in de Appstore of Playstore. Of scan de qr-code hiernaast.

Wat hebben we gedaan?

We maakten een analyse van de opgaven in het project met betrekking tot het watersysteem en de ecologie. Ook voerden we de noodzakelijke onderzoeken uit (denk aan flora & fauna, archeologie, bodem, etc.). De informatie is samengebracht in een voorlopig ontwerp, dat in mei 2021 gedeeld is met de streek en onze partners. Naar aanleiding van de reacties zijn de ontwerpen aangepast naar een definitief ontwerp.

Het definitieve ontwerp en het bijbehorende ontwerp-projectplan Waterwet is op 5 oktober 2021 vastgesteld door het dagelijks bestuur van Waterschap Aa en Maas en lag daarna zes weken ter inzage. We organiseerden op 21 oktober 2021 een inloopbijeenkomst in het Hof van Marijke in Deurne. Daar konden belangstellenden terecht met vragen over de plannen.

Het algemeen bestuur van waterschap Aa en Maas heeft op 25 februari 2022 de projectplannen Waterwet voor de Astense Aa, Oude Aa en Soeloop vastgesteld. De bezwaartermijn liep van 21 maart 2022 tot en met 2 mei 2022.

Op 12 juli 2023 vond er nog een inloopbijeenkomst plaats vanwege de start van de uitvoering.

Samenwerkingspartners en financiering

 • Gemeente Deurne
 • Gemeente Asten
 • Gemeente Helmond
 • Brabants Landschap
 • Adviesbureau Kragten
 • Provincie Noord-Brabant
 • Staatsbosbeheer


Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de provincie Noord-Brabant en Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Logo-Provincie-1530x852 (2)