Plannen voor Astense Aa, Oude Aa en Soeloop ter inzage


11 oktober 2021

Waterschap Aa en Maas gaat in de omgeving van Deurne een aantal maatregelen uitvoeren langs delen van de Astense Aa, de Oude Aa en de Soeloop. Voor elke beek ligt een ontwerp-projectplan Waterwet van 11 oktober tot en met 22 november ter inzage. Op donderdag 21 oktober is er een inloopbijeenkomst voor belangstellenden met vragen over de plannen.

Het doel van alle maatregelen is een natuurlijker en veerkrachtiger watersysteem te realiseren dat klimaatextremen beter aan kan. Dit betekent water vasthouden in tijden van droogte en water afvoeren bij piekbuien. Ook is het doel de waterkwaliteit van de beken te verbeteren.

Maatregelen

Het gaat onder meer om de volgende maatregelen:

  • De aanleg van ruim 3 kilometer aan ecologische verbindingszones langs delen van de Astense Aa, Soeloop en de Oude Aa. Dit zijn natuurstroken langs de beken die natuurgebieden met elkaar verbinden. Dieren kunnen zich zo gemakkelijker en veiliger verplaatsen.
  • De aanleg van nevengeulen en flauwe oevers langs delen van de beken. In normale situaties zal het water door de nevengeulen stromen. Bij piekbuien zal de huidige waterloop gaan meestromen. De nevengeulen dragen bij aan hogere stroomsnelheden en diversiteit voor flora en fauna.
  • De aanleg van vispassages bij in totaal 7 stuwen in de Oude Aa en de Soeloop. Vissen krijgen meer beweegruimte doordat ze om de stuwen heen kunnen zwemmen.
  • Beekherstel voor de Soeloop zodat de beek weer een meer natuurlijke loop krijgt. Dat zorgt voor een afwisseling in stroomsnelheden en meer schaduw.

Ontwerp-projectplannen

De maatregelen zijn per beek in een ontwerp-projectplan Waterwet uitgewerkt. Dit plan beschrijft nut en noodzaak van de maatregelen en de beoogde effecten op het watersysteem. De ontwerp-projectplannen liggen ter inzage van 11 oktober tot en met 22 november. Binnen die termijn kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen.

De ontwerp-projectplannen zijn te downloaden via www.aaenmaas.nl/evzdeurne. Belangstellenden kunnen met vragen erover terecht tijdens een inloopbijeenkomst.

Inloopbijeenkomst

Op donderdag 21 oktober organiseert Waterschap Aa en Maas een inloopbijeenkomst. Belangstellenden zijn van 14.00 uur tot 16.00 uur van harte welkom. Medewerkers van het waterschap zijn aanwezig om de ontwerp-projectplannen toe te lichten en vragen te beantwoorden. De bijeenkomst vindt plaats in Hofke van Marijke aan de Rembrandt van Rijnstraat 5 in Deurne. Tijdens de bijeenkomst worden de geldende coronamaatregelen in acht genomen.

Vervolg

Van eventuele zienswijzen en de reactie erop van het waterschap wordt een nota van zienswijzen opgesteld. Het projectplan wordt aangepast indien nodig. Naar verwachting neemt het algemeen bestuur in februari 2022 een besluit over het definitief projectplan Waterwet. Dan zouden de werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2022 kunnen starten.

Meer informatie

Op www.aaenmaas.nl/evzdeurne is meer informatie te vinden over het project.