Dit doet Aa en Maas


We zijn in Nederland bekend met de droogte en de hittestress die ontstaan door aanhoudende warmte. Ook de grote hoeveelheden neerslag die kunnen vallen zijn ons niet onbekend. We weten inmiddels dat wateroverlast en droogte binnen één jaar, en zelfs binnen één seizoen, kunnen voorkomen. Perioden van droogte en hitte zijn langer en intenser, de kans op overstromingen neemt toe en al jarenlang leiden zomerse piekbuien tot grote schade voor burgers en bedrijven, maar ook voor landbouw, natuur en economie. Kortom: ons klimaat verandert.

Dit doet Aa en Maas

Extreme weersituaties vragen om maatregelen zoals meer ruimte voor beken en sloten om water te kunnen bergen en afvoeren, meer ruimte in en om bebouwd gebied om water op te vangen,  bodemverbetering, maar ook om slimme keuzes over welke gewassen je waar teelt.

Het doel van het Waterbeheerplan 2016-2021 is een klimaatbestendig en robuust watersysteem te ontwikkelen, zodat we voldoende opgewassen zijn tegen weersextremen. We kijken daarbij naar het totale systeem van oppervlaktewater, grondwater en riolering. We zien hier vier uitdagingen.

Vier uitdagingen

1. Water in de stad

De stad, of meer algemeen, het bebouwd gebied, is voor een groot deel verhard. Neerslag kan daardoor slecht de bodem in en stroomt rechtstreeks in het riool. Kan het rioolstelsel de neerslag niet verwerken, dan komt het rioolwater in het oppervlaktewater terecht. En dat kan weer voor overstromingen zorgen. Om dit te veranderen, werken we onder andere aan bewustwording, delen we kennis, werken we samen aan minder verharding en stimuleren en faciliteren we burgerinitiatieven.

2. Bodem als buffer

Bij perioden van droogte en extreme neerslag is een goede spons- en bufferwerking van de bodem heel belangrijk. Dit zorgt voor overbrugging in periodes met te weinig neerslag, is belangrijk voor gewasopbrengst voor boeren en voorkomt dat voedingsstoffen en beschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater afvloeien. Bij deze uitdaging werken we vooral aan kennisdeling met boeren en tuinders.

3. Ruimte voor water

De ruimte die de bodem biedt aan water willen we beter gebruiken, zowel in landelijk gebied als in bebouwd gebied. We kijken naar het benutten van beekdalen en het beheer en onderhoud van sloten en greppels.

4. Omgaan met restrisico’s

Hoewel we wateroverlast en schade niet helemaal kunnen voorkomen, kunnen we de gevolgen wel verminderen. Samen met andere partijen kijken we naar uitzonderlijke situaties: wat zijn de risico’s? Wie draagt die risico’s? Hoe communiceren we over die risico’s? Hoe ver willen we gaan in het verkleinen van die risico’s? Hoe handelen we als er toch schade optreedt?

Bekijk het Waterbeheerplan

Samen bereiken we meer

De (blijvende) klimaatverandering treft ons allemaal. Het gaat immers niet alleen om water en ons watersysteem, maar ook over goed wonen, werken en recreëren. De uitdaging die er ligt, gaan we met elkaar aan. We werken samen met partners op verschillende niveaus.

Bekijk wat je zelf kunt doen