Weging van het waterbelang ruimtelijke plannen


Heb je als projectontwikkelaar, adviesbureau of gemeente een nieuw plan voor landelijk of stedelijk gebied waarin waterbelangen spelen? Dan krijg je te maken met de weging van het waterbelang. De weging van het waterbelang zorgt ervoor dat er bij ruimtelijke plannen aandacht is voor de waterveiligheid, waterkwaliteit en waterkwantiteit. Het is een proces dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder in een zo vroeg mogelijk stadium met elkaar in gesprek brengt.

Waarom een weging van het waterbelang?

Landelijk is afgesproken dat bij ruimtelijke plannen actief wordt meegewogen wat de waterbelangen zijn. Het proces van de weging van het waterbelang geeft je hier inzicht in. Zo weet je welke procedure geldt voor de beoogde plannen en met welke wet- en regelgeving je rekening moet houden. In de meeste gevallen moet je een waterparagraaf toevoegen aan het ruimtelijk plan. Hierin beschrijf je hoe er binnen de plannen omgegaan wordt met de waterhuishouding.

Bij plannen rondom een ruimtelijke ontwikkeling kunnen diverse vragen spelen. Denk hierbij aan:

  • Welke waterbelangen zijn er in of bij mijn plangebied en welke invloed heeft de ruimtelijke ontwikkeling op het watersysteem?
  • Mag ik bouwen naast een waterkering en is het dan mogelijk een kelder te maken?
  • Hoe ga ik om met het regenwater dat op het parkeerterrein naast het nieuw te bouwen appartementencomplex valt?
  • Welke maatregelen kan ik nemen om het watersysteem klimaatbestendigheid en robuust in te richten?
  • Hoe voorkom ik dat de waterkwaliteit verslechtert of hoe zou ik die juist kunnen verbeteren?

De digitale watertoets

Met de digitale watertoets krijg je inzicht in welke waterthema’s en belangen er spelen in een projectgebied. Hierdoor weet je welke onderwerpen je moet belichten in de waterparagraaf. Daarnaast adviseren wij om, zeker bij complexe plannen, contact met ons op te nemen.

Doe de digitale watertoets

De weging van het waterbelang: dit doen wij

Bij kleine plannen, waar weinig waterbelangen spelen en bijvoorbeeld de toename van het verhard oppervlak minder dan 500m2 bedraagt, toetsen we de waterparagraaf. We beoordelen aan de hand van acht uitgangspunten of je voldoende rekening hebt gehouden met de waterbelangen.

Bij kleine complexe of bij grote plannen, waar de verhardingstoename groter dan 500m2 is of veel waterbelangen spelen, is het belangrijk om vroegtijdig, al bij het maken van de eerste schetsen, contact met ons op te nemen. Dat heeft vele voordelen:

  • We zijn op de hoogte van de meest actuele wet- en regelgeving en de randvoorwaarden en adviseren wat deze betekenen voor het ruimtelijk plan.
  • We denken proactief mee in kansen en creatieve oplossingen bij ruimtelijke ontwikkelingen.
  • We houden rekening met de fysieke leefomgeving en klimaatverandering, waardoor je plan toekomstbestendig wordt.
  • Het proces verloopt soepel doordat je weet waar je rekening mee moet houden, in plaats van na controle de plannen aan te moeten passen. Dat scheelt voor iedereen tijd en geld.

Omgevingsvisie en omgevingsplan

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Met de implementatie van de Omgevingswet verandert de wet- en regelgeving voor ruimtelijke projecten. De wet vervangt een veelheid aan wetten en gaat uit van een integrale benadering van alle aspecten van de fysieke leefomgeving, zoals ruimtelijke ordening, milieukwaliteit, natuur, bodem én water.

Omgevingsvisies en omgevingsplannen komen in de plaats van de bestaande structuurvisies en bestemmingsplannen en worden belangrijke instrumenten voor gemeenten. Ga je als gemeente aan de slag met deze instrumenten (of bestemmingsplan met verbrede reikwijdte), dan trekken wij graag van begin af aan samen met jou op.

Waterverhaal

Voor de Omgevingswet stellen provincies en gemeenten een omgevingsvisie op: een strategische visie voor de lange termijn voor de hele fysieke leefomgeving. Alle ambities en keuzes over het beheer, beschermen en benutten van de leefomgeving staan hierin. Een waterschap kent geen verplichting tot het opstellen van een omgevingsvisie. Maar gemeenten moeten wel het thema water onderbrengen in omgevingsvisies en rekening houden met het beheer van het watersysteem. Om gemeenten te helpen deze waterbelangen te verwerken in hun visies, hebben we het Waterverhaal van waterschap Aa en Maas gemaakt.

Enkele gemeenten in ons beheergebied zijn het proces voor het opstellen van een omgevingsvisie gestart. Wij vinden het belangrijk een duidelijk en actueel kader te schetsen waarin de waterbelangen binnen de gemeenten zichtbaar worden. Zo kunnen we samen met gemeenten deze belangen onderdeel laten zijn van de omgevingsvisies. Daarom hebben we het Waterverhaal gemaakt. Het Waterverhaal bestaat per gemeente uit werkkaarten en een toelichting van de werkkaarten. Neem een kijkje op: Waterverhaal van waterschap Aa en Maas.

Goed om te weten

Aa en Maas toetst de waterparagraaf van ruimtelijke plannen. Dat doen we op acht punten.

Bekijk de uitgangspunten

Bij het ontwikkelen van ruimtelijke plannen krijg je te maken met verschillende wetten, regels en en beleid.

Contact

Heb je vragen over de watertoets of het indienen van een ruimtelijk plan? Dan kun je een e-mail sturen naar planadvies@aaenmaas.nl of bellen met nummer 088-17 88 000. Je kunt ook contact opnemen met de contactpersoon van jouw district en gemeente.

Vragen? Wij helpen jou graag!