Legger


De legger is een kaart waarop staat welke sloten, beken en dijken in ons werkgebied vallen. Bij de leggerkaarten hoort een ‘nota’ met toelichting. Er is onder andere in te vinden waar sloten, rivieren, dijken en bruggen liggen en wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud. De Keur verwijst volop naar de legger.

Dit houdt de legger in

De legger is door Aa en Maas vastgesteld. Deze geeft ons, jou en andere partijen (zoals gemeenten, bedrijven, Natuurmonumenten) een overzicht van:

 • alle aanwezige sloten en beken (waterlopen) en dijken (waterkeringen), inclusief ‘kunstwerken’ zoals stuwen, sluizen, gemalen e.d.;
 • wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud hiervan;
 • waar de beschermingszones liggen die noodzakelijk zijn om onze beheertaken te kunnen uitvoeren. In deze beschermingszones zijn verbodsbepalingen volgens de keur van toepassing.

Door het afgeven van vergunningen, het uitvoeren van projecten of ander beleid kan de situatie wijzigen. Daarom zorgen we een paar keer per jaar voor een update van de legger.

We hebben twee leggers: één voor de waterlopen (legger oppervlaktewateren) en één voor de dijken (legger waterkeringen).

Legger oppervlaktewateren (water in sloten en beken)

Legger oppervlaktewateren

In de nota Legger oppervlaktewater 2015 vind je een toelichting op de kaders, uitgangspunten en randvoorwaarden waarbinnen de legger is opgesteld.

Legger waterkeringen (dijken)

Legger waterkeringen

In de nota Legger waterkeringen waterschap Aa en Maas, Partiële herziening 2021 (pdf, 494 kB) vind je een toelichting op de kaders, uitgangspunten en randvoorwaarden waarbinnen de legger is opgesteld.

Ontwerp legger

Legger Inspraak

De nota Legger is gewijzigd. Bekijk hier de gewijzigde nota (pdf, 1.7 MB).

Zienswijze indienen ontwerp legger

Op 6 december 2022 heeft het dagelijks bestuur de ontwerp legger vastgesteld. Deze ontwerplegger is een samenvoeging van de legger oppervlaktewater en de legger waterkeringen. Tot uiterlijk 24 januari 2023 kun je hier jouw zienswijze indienen. Dat kan digitaal met onderstaande knop, schriftelijk en mondeling. Wil je een brief sturen? Richt deze dan aan het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA ’s-Hertogenbosch. Wil je mondeling jouw zienswijze indienen? Neem dan voor 15 januari 2023 contact op met het waterwetloket via 073-61 58 333.

Dien je zienswijze in

Kaarten voor beschermde gebieden (keurkaarten)

In onze keurkaarten vind je wat wel en niet mag en welke plichten er zijn. De volgende onderwerpen vind je er:

 • Beschermde gebieden
 • Attentiegebieden
 • Wijstgronden
 • Invloedsgebied
 • Gevoeligheidsfactor
 • Peilbesluitgebied
 • Beregening van grasland (max boordiepte m)
 • Tuinbouw- boomteelt en brandblusputten (max boordiepte m)
 • Grondwaterdeelgebieden

Bekijk onze keurkaarten

Vragen? Wij helpen je graag!

Waterwetloket

Functie
ma t/m do tussen 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur, vr tussen 9.00-12.00
Telefoon
073-61 58 333