Gebiedsontwikkeling Smakterbroek


Door klimaatverandering komen piekbuien vaker voor. In 2016 had het gebied Smakterbroek door hevige regenval te maken met wateroverlast, met name bij de dorpen Holthees en Smakt. Waterschap Aa en Maas zoekt daarom met grondeigenaren, inwoners en ondernemers in het gebied naar ruimte voor water en een goede combinatie van landbouw, wonen en natuur.

Locatie

Aan de oostkant van het gebied Smakterbroek stroomt de onbedijkte Maas. Aan de westkant loopt de Vierlingbeekse Molenbeek door een oude loop van de Maas. Je kunt nog goed zien dat de Maas van west naar oost trapsgewijs verschillende terrassen heeft uitgesleten. Dat terrassenlandschap beschermt het gebied van oudsher tegen hoogwater.

Wat gaan we doen?

 • We maken een structuurkaart voor de toekomst van het gebied;
 • We bekijken waar water, natuur en agrarische bedrijven kunnen komen;
 • We onderzoeken nieuwe kansen van toerisme en recreatie;
 • We doen mee aan het LIFE Integraal Programma Deltanatuur;
 • We versterken de ‘natte’ en droge’ natuur en de verbindingen daartussen;
 • We herstellen de beek, de oevers en de monding van de Campagnebeek;
 • We houden hierbij rekening met veiligheid, economie en ecologie;
 • We leggen de ervaringen van de samenwerkingen vast op video.

Wat hebben we gedaan?

In 2014 hebben we de nabijgelegen Vierlingsbeekse Molenbeek en de Campagnebeek bij Maashees al aangepast. Dat verbeterde de natuur en de verbindingen in het hele gebied. In 2018 verkenden we de wensen en mogelijkheden met eigenaren, beheerders en gebruikers in Smakterbroek. Eind 2018 en begin 2019 onderzochten we met studenten kansen voor nieuwe ontwikkelingen in het gebied.

Planning

In 2019 berekenen we de verwachte effecten van de maatregelen. We bespreken de definitieve maatregelen met het bestuur en met bewoners en grondeigenaren. We bereiden de uitvoering voor.

Samenwerkingspartners

 • Waterschap Limburg
 • Provincie Noord-Brabant
 • Provincie Limburg
 • Gemeente Boxmeer
 • Gemeente Venray
 • Rijkswaterstaat
 • ZLTO Boxmeer
 • LLTB
 • Staatsbosbeheer
 • Limburgs Landschap

LifeIP-logo_Combi

Samen met alle partners geeft het programma LIFE IP Deltanatuur een impuls aan de ontwikkeling van waardevolle deltanatuurgebieden in Nederland. Lees meer op: www.life-ip-deltanatuur.nl.

Videoverslag gebiedsproces - Eindfilm

Videoverslag gebiedsproces - Derde Werkplaats 19 juni 2019

Videoverslag gebiedsproces - Tweede werkplaats 5 september 2018

Videoverslag gebiedsproces - Veldbezoek agrariërs

Videoverslag gebiedsproces - Eerste Werkplaats 18 april 2018

Videoverslag gebiedsproces - Bestuurlijke regiegroep 20 december 2017

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de gebiedsontwikkeling Smakterbroek:

Optimalisatie peilbeheer St. Anthonis-Boxmeer

Peilschaal

Aa en Maas werkt aan een beter watersysteem in St. Anthonis en Boxmeer. Waarom? Veranderd grondgebruik, nieuwe wensen en behoeften en klimaatverandering.

Oeffeltse Raam

Foto van beek de Oeffeltse Raam

Aa en Maas en gemeente Boxmeer passen de Oeffeltse Raam aan zodat deze de gevolgen van klimaatverandering beter aankan. We werken samen met belanghebbenden.