Gebiedsontwikkeling Smakterbroek


Door klimaatverandering komen piekbuien vaker voor. In 2016 had het gebied Smakterbroek door hevige regenval te maken met wateroverlast, met name bij de dorpen Holthees en Smakt. Waterschap Aa en Maas zoekt daarom met grondeigenaren, inwoners en ondernemers in het gebied naar ruimte voor water en een goede combinatie van landbouw, wonen en natuur.

Locatie

Aan de oostkant van het gebied Smakterbroek stroomt de onbedijkte Maas. Aan de westkant loopt de Vierlingbeekse Molenbeek door een oude loop van de Maas. Je kunt nog goed zien dat de Maas van west naar oost trapsgewijs verschillende terrassen heeft uitgesleten. Dat terrassenlandschap beschermt het gebied van oudsher tegen hoogwater.

Wat gaan we doen?

 • We versterken de ‘natte’ en droge’ natuur en de verbindingen daartussen.
 • We herstellen de beek, de oevers en de monding van de Campagnebeek.
 • We houden hierbij rekening met veiligheid, economie en ecologie.

Planning

Voor het project Beekontwikkeling Campagnebeek is in 2020 met de betrokken belanghebbenden een inrichtingsplan opgesteld. Het projectplan Waterwet Campagnebeek is op 9 april 2021 definitief vastgesteld.

De uitvoering van de beekmonding Campagnebeek was in augustus jl. opgestart met aannemer Fa. Jakobs, maar is vanwege te natte terreinomstandigheden stilgelegd. Als gevolg van het hoogwater in juli is het beekdal van de Campagnebeek onvoldoende opgedroogd.

In overleg met de betrokken partijen is besloten de werkzaamheden weer voort te zetten zodra de bodem voldoende draagkracht heeft voor de graafmachines. Naar verwachting is dat in de zomer van 2022.

Wat hebben we gedaan?

 • In 2019 hebben we de definitieve voorstellen besproken met het bestuur en met bewoners en grondeigenaren. We maken een structuurkaart voor de toekomst van het gebied;
 • We hebben o.a. bekeken waar water, natuur en agrarische bedrijven kunnen komen, en hebben nieuwe kansen van toerisme en recreatie onderzocht;
 • We doen mee aan het LIFE Integraal Programma Deltanatuur (opent in nieuw venster);
 • We legden de ervaringen van de samenwerkingen vast op video, zie website.
 • In 2018 verkenden we de wensen en mogelijkheden met eigenaren, beheerders en gebruikers in Smakterbroek.
 • Eind 2018 en begin 2019 onderzochten we met studenten (opent in nieuw venster) kansen voor nieuwe ontwikkelingen in het gebied.
 • In 2014 hebben we de nabijgelegen Vierlingsbeekse Molenbeek al aangepast. Dat verbeterde de natuur en de verbindingen in het hele gebied.

Samenwerkingspartners

 • Waterschap Limburg
 • Provincie Noord-Brabant
 • Provincie Limburg
 • Gemeente Boxmeer
 • Gemeente Venray
 • Rijkswaterstaat
 • ZLTO Boxmeer
 • LLTB
 • Staatsbosbeheer
 • Limburgs Landschap

LifeIP-logo_Combi

Samen met alle partners geeft het programma LIFE IP Deltanatuur een impuls aan de ontwikkeling van waardevolle deltanatuurgebieden in Nederland. Lees meer op: www.life-ip-deltanatuur.nl.

Videoverslag gebiedsproces - Eindfilm

Videoverslag gebiedsproces - Derde Werkplaats 19 juni 2019

Videoverslag gebiedsproces - Tweede werkplaats 5 september 2018

Videoverslag gebiedsproces - Veldbezoek agrariërs

Videoverslag gebiedsproces - Eerste Werkplaats 18 april 2018

Videoverslag gebiedsproces - Bestuurlijke regiegroep 20 december 2017

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de gebiedsontwikkeling Smakterbroek:

Optimalisatie peilbeheer St. Anthonis-Boxmeer

Peilschaal

Aa en Maas werkt aan een beter watersysteem in St. Anthonis en Boxmeer. Waarom? Veranderd grondgebruik, nieuwe wensen en behoeften en klimaatverandering.

Oeffeltse Raam

Foto van beek de Oeffeltse Raam

Aa en Maas en gemeente Boxmeer passen de Oeffeltse Raam aan zodat deze de gevolgen van klimaatverandering beter aankan. We werken samen met belanghebbenden.